Vervoersvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de luchtvervoersovereenkomst voor passagiers en bagage.

1.
Definities
 • "Ticket" verwijst naar het reserveringsnummer en, indien van toepassing, de bagagelabel, dat is uitgegeven door of namens de Vervoerder en dat de houder of passagier recht geeft op vervoer vanaf de vertrekplaats naar de bestemming onder de bepalingen en voorwaarden die op het ticket en in deze algemene vervoersvoorwaarden zijn vermeld.
 • "Conjunction ticket" is een ticket bestaande uit twee of meer segmenten. Voor elk segment wordt een ticket uitgegeven en deze vormen samen een uniek vervoersovereenkomst. De term Ticket omvat eveneens het Conjunction Ticket in deze algemene voorwaarden, behalve indien nodig onderscheid gemaakt wordt.
 • "Code sharing" betekent dat Vueling zijn tickets kan verkopen voor vluchten uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen waarmee zij daartoe een contract heeft afgesloten.
 • "Algemene vervoersvoorwaarden" of "Voorwaarden" zijn deze algemene voorwaarden van het contract van luchtvervoer van passagiers en bagage.
 • "Verdrag van Montreal" is het verdrag voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, getekend te Montreal op 28 mei 1999.
 • "Tussenlanding" is die plaats die opgenomen is in de reisroute van de passagier, behoudens de op het ticket aangegeven vertrekplaats of de plaats van bestemming of die plaats die vermeld staat in de dienstregeling als geplande tussenlanding.
 • "Passagier": een persoon die in het bezit is van een ticket, behoudens de bemanningsleden.
 • "Point-to-point vlucht" is een vlucht bestaande uit één segment, m.a.w. een vlucht zonder geplande tussenlanding.
 • "Verordening 261/2004" staat voor de Verordening (EG) Nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004, tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.
 • "Reglement 2027/97" staat voor het Reglement (EG) 2027/97 van de Raad, van 9 oktober 1997, betreffende de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen aangaande het luchtvervoer van passagiers en hun bagage, gewijzigd door het Verordening (EG) Nr. 889/2002 van het Europees Parlement en van de Raad, van 13 mei 2002.
 • "Segment" is het traject tussen het opstijgen en een daaropvolgende landing.
 • "Vervoerder" of "Vueling" staat voor Vueling Airlines, S.A., een maatschappij met zetel te El Prat de Llobregat (Barcelona), Parque de Negocios Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5 en met belastingnummer NIF A-63422141 met operatorlicentienummer 060.
 • Verordening (EU) 185/2010 van de Commissie, van 4 maart 2010, houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart.
2.
Doel en geldende regelgeving
 • Het doel van de onderhavige Algemene Vervoersvoorwaarden is het vastleggen van de voorwaarden en normen waaronder VUELING de passagier en zijn bagage naar de op het ticket aangeduide bestemming vervoert en hem eventueel andere diensten verleent die met dat luchtvervoer verbanden houden.
 • Al het door de Vervoerder uitgevoerde vervoer en alle andere door hem geleverde diensten zijn onderworpen aan de volgende regelgeving (de «toepasselijke regelgeving»): (i) de voorwaarden die op het ticket vermeld staan; (ii) het toepasbare tarief en de voorwaarden; (iii) de bepalingen die in deze algemene vervoersvoorwaarden vermeld staan; (iv) de bijzondere en speciale voorwaarden die in het desbetreffende geval op een groep passagiers of op één of meerdere van hen individueel van toeppassing zouden zijn; en (v) de op elk moment van toepassing zijnde regelgeving. De Algemene Voorwaarden staan ter inzage ter beschikking van de passagier op de website van de Vervoerder (www.vueling.com) en een afschrift ervan is verkrijgbaar in de maatschappelijke zetel van VUELING.
 • Geen enkele van deze Vervoersvoorwaarden doet afbreuk aan niet hier gespecificeerde rechten die de toepasselijke wetgeving de passagier toekent.
 • Indien de passagier zijn ticket met hulp of via een derde heeft geboekt, is laatstgenoemde ervoor verantwoordelijk de passagier een afschrift van de onderhavige Algemene Voorwaarden te verschaffen en de passagier in kennis te stellen van eventualiteiten die zich met betrekking tot zijn vlucht voordoen, behalve -voor wat betreft het laatstgenoemde geval- als het op de reservering vermelde emailadres van de passagier zelf is. VUELING wijst alle aansprakelijkheid van de hand inzake de gevolgen voor de passagier van de niet-nakoming van de in dit lid bepaalde verplichtingen van de derde door wie de reservering werd afgehandeld.
3.
Ticket
  • 3.1
   Algemene bepalingen

Het ticket is uitsluitend geldig voor de hierop aangeduide vlucht en voor de persoon die er als passagier op staat aangegeven. Het ticket kan niet overgedragen en verkocht worden aan derden.

Het ticket omvat bovendien een referentie van deze Algemene Vervoersvoorwaarden en alle mogelijke informatie die VUELING onmisbaar acht.

  • 3.2
   Conjunction ticket

Het overeengekomen vervoer, optioneel, omvat de route zoals vermeld op het conjunction ticket, vanaf de luchthaven van vertrek, via de voorziene tussenlandingen, tot de eindbestemming en is onderworpen aan de betreffende optionele servicetoeslag.

De mogelijkheid voor de passagier om een of meerdere segmenten te annuleren, is volledig uitgesloten, behalve in het geval van het Excellence tarief.

  • 3.3
   Code sharing

Vueling heeft contracten afgesloten met andere luchtvaartmaatschappijen om vluchten aan te bieden uitgevoerd door genoemde maatschappijen. Vueling deelt tijdens het reserveren de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert mee. In de vluchten met code sharing worden de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, toegepast, waartoe het aanbevolen wordt om die voorwaarden te lezen ter informatie van de toegestane afmetingen en kosten van bagage, inchecktijden, minderjarigen of vervoer van huisdieren.

In geval van occasionele behoeften kan Vueling op bepaalde vluchten met vliegtuigen vliegen die door andere maatschappijen geopereerd worden. In dit geval deelt Vueling de passagiers informatie mee over de identiteit van de maatschappij die de vlucht uitvoert.

 • 3.4
  Niet te annuleren ticket

Zodra de reservering middels de passende betaling uitgevoerd is, kan het ticket niet meer door de passagier geannuleerd worden, hetgeen betekent dat de door de passagier betaalde prijs niet terugbetaald wordt, behalve in gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in onderhavige voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de buitengewone omstandigheden voorzien onder punt 4.5 of door toepassing van hetgeen voorzien is onder punt 9.2 en volgende, betreffende het Tarief Excellence.

4.
Prijzen
  • 4.1
   Algemeen

De prijs van het ticket omvat uitsluitend het vervoer van de luchthaven van vertrek tot de luchthaven van bestemming, met de voorziene tussenlandingen in het geval van een conjunction ticket. De prijs van het ticket of conjunction ticket omvat niet het vervoer over land tussen luchthavens of tussen luchthavens en/of luchthaventerminals van de plaats van bestemming.

De prijzen van de VUELING tickets zijn dynamisch en hangen af van het verkoopkanaal.

  • 4.2
   Belastingen en heffingen
  • In de prijzen van VUELING zijn altijd de B.T.W., de brandstoftoeslagen –indien van toepassing–, en de heffingen die bevoegde autoriteiten van de desbetreffende luchthaven opleggen. Andere toeslagen voor services naar eigen keuze worden uitdrukkelijk vermeld en moeten door de passagier vóór betaling aanvaard worden. Toeslagen en belastingen zijn onderworpen aan beslissingen buiten de Vervoerder om en aan continue wijzigingen of herzieningen, die na aankoop van de ticket plaats kunnen vinden. Indien er sprake is van een toename van een toeslag of belasting na de aankoopdatum van het ticket, maar vóór dat de passagier vliegt en Vueling besluit de prijs te herzien om deze toename aan de passagier door te berekenen, dan kan de passagier ofwel (i) het verschil tussen de prijzen die op het moment van aankoop aangegeven werden, betalen, waarbij de passagier VUELING uitdrukkelijk machtigt om de toename te innen of het verschil betalen met dezelfde betaalkaart waarmee het ticket of conjunction ticket betaald werd, indien dit de betaalmethode was of (ii) de vervoersovereenkomst ontbinden. In elk geval kan VUELING de reserveringen van die passagiers annuleren die doordat ze niet uitdrukkelijk gekozen hadden voor geen enkele van de door de maatschappij aangeboden opties, daardoor het verschil in toeslagen nog niet betaald hadden alvorens te vliegen.
  • 4.3
   Valuta
  • De prijs en de aanvullende diensten worden betaald in euro's.
  • VUELING kan echter naar eigen inzicht andere valuta aanvaarden en is dan gerechtigd de wisselkoers te bepalen aan de hand van de koers van de munteenheid op de internationale markten en –eventueel– andere objectieve criteria, zoals bijv. de administratiekosten.

 • 4.4
  Niet gebruiken van het ticket:
 • Indien de passagier geen gebruik maakt van het ticket op het desbetreffende moment, bestaat voor de vervoerder, behoudens het bepaalde in deze voorwaarden, geen verplichting tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling of restitutie van de prijs van het ticket, met inbegrip van de brandstoftoeslag, administratiekosten, heffingen of van een ander door de passagier ter zake van de geboekte vlucht aan de Vervoerder betaald bedrag. Een uitzondering geldt voor het door de passagier betaalde luchthavenbelasting en veiligheidstoeslag indien de passagier om terugbetaling daarvan verzoekt. Van het terug te betalen bedrag worden administratiekosten van 15,00 per reservering in mindering gebracht.

 • 4.5
  Uitzonderlijke omstandigheden

De passagier zorgt in geval van een buitengewone omstandigheid waardoor hij verhindert wordt gebruik te maken van het vervoer, ervoor dat de passende reclamatie en een afschrift van alle mogelijke ondersteunende documenten (bijvoorbeeld, de overlijdensakte in geval van sterfte van ouders, kinderen, echtgeno(o)te of ongehuwde partner) per post of via een online webformulier bij de klantenservice van Vueling terechtkomt.

Na genoemde reclamatie in acht te hebben genomen, bekijkt Vueling van geval tot geval de claim, de terugbetaling of de ticketwijziging onder genoemde buitengewone omstandigheden.

Ten bewijze van de operatie of van het overlijden van een familielid, worden UITSLUITEND OFFICIËLE doktersverklaringen of overlijdensakten geaccepteerd. De termijn om deze documenten te overleggen bedraagt 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop de eventualiteit zich voordoet. Aanvragen die buiten deze termijn worden ontvangen komen –behalve in geval van overmacht– niet in aanmerking. In elk geval, dient VUELING telefonisch op de hoogte gesteld te zijn vóór dat de betroffen vlucht plaats heeft.

We raden de passagiers aan een reisverzekering af te sluiten die hen onder dit soort omstandigheden dekt.

 • 4.6
  Gratis tickets of gereduceerde prijzen die niet direct of indirect ter beschikking van het publiek staan

Passagiers die met gratis tickets reizen of met een ticket tegen gereduceerde prijs die niet direct of indirect ter beschikking van het publiek staat, genieten niet de rechten die in de Verordening 261/2004 van 11 februari 2004 voorzien zijn voor de overige passagiers. Voorts moeten zij te allen tijde de reden waarom hun ticket gratis is of een gereduceerde prijs heeft, kunnen aantonen.

 • 4.7
  Factuur

VUELING geeft een factuur uit aan de passagiers die dat uitdrukkelijk via internet of telefonisch aanvragen.

 • 4.8
  Andere

VUELING is niet aansprakelijk voor de extra toeslagen die de bankinstelling doorberekent voor het gebruik van de door hen aan de passagier verleende betaalfaciliteiten.

5.
Speciale kortingen voor inwoners van Spaanse overzeese gebieden en leden van grote gezinnen
      • 5.1
       Inwonerskortingen
       • Burgers met de Spaanse nationaliteit, zowel als de rest van de burgers van andere Europese lidstaten of van de staten die het Verdrag van de Europese Economische Ruimte ondertekend hebben of van Zwitserland, hun familieleden uit andere landen die verblijfsrecht of een duurzaam verblijfsrecht hebben en de burgers van andere landen die langdurig ingezetenen zijn, en die middels de nodige documenten aantonen dat zij inwoner zijn in Ceuta, op de Balearen of op de Canarische Eilanden hebben recht op het verkrijgen van kortingen op de tarieven van de reguliere diensten van luchtvervoer van passagiers.
       • Het kortingspercentage op de tarieven van tickets voor vluchten tussen de Canarische Eilanden, Balearen, Ceuta en de rest van het Spaans grondgebied, zowel als de reizen tussen de eilanden onderling is 50 procent op het tarief waarop korting verkregen wordt voor elk direct heen- of retourtraject.
       • In dit verband wordt als rechtstreekse heenreis beschouwd dat traject dat uitgevoerd wordt vanaf een luchthaven of heliport vanaf het vertrekpunt op de Spaanse eilandengroepen, Ceuta, naar de eindbestemming, welke anders is dan de voorgaande, op nationaal grondgebied en viceversa, zonder tussenlandingen of met tussenlandingen, mits deze niet langer dan 12 uur duren, behalve die tussenlandingen die opgelegd werden vanwege technische behoeften van de dienst of in geval van overmacht. In het geval van de passagiers, die inwoners van Ceuta zijn, genieten deze van eenzelfde korting op vluchten van of naar de luchthavens van Sevilla, Málaga of Jerez.
       • De korting geldt niet voor de bedragen die de passagier voor andere posten als het ticket of conjunction ticket en het inchecken van maximaal 23 kg bagage moet betalen, zoals bijv. toeslagen voor het betalen met creditcard, overbagage, stoelkeuze, baby's die geen stoel bezetten en overige kostenposten. Evenmin wordt de korting toegepast op heffingen om infrastructuur te gebruiken en voor de luchthavenveiligheid.
       • Bij het reserveren dient de passagier aan te geven dat hij inwoner of familie van een inwoner met recht op deze subsidie is, hetgeen telematisch door het Spaanse Ministerie van Verkeer en Waterstaat bekrachtigd wordt bij het uitgeven van het ticket. De passagier van wie het inwoner zijn niet telematisch bekrachtigd kon worden, dient aan de incheckbalie de volgende documenten te tonen om van de subsidie van het inwoner zijn gebruik te kunnen maken:
         • Spaanse burgers: de geldige gemeenteinschrijving en het geldige nationale identiteitsbewijs.
         • Spaanse burgers van minder dan 14 jaar: de geldige gemeenteinschrijving.
         • Tweede en Eerste Kamerleden: de geloofsbrief van de betreffende Kamer waarin het kiesdistrict van de gekozen gedeputeerde of senator vermeld wordt.
         • EU/EER/Zwitserse burger: de geldige gemeenteinschrijving en het geldige nationale identiteitsbewijs uitgegeven door het land van herkomst of het van kracht zijnde paspoort.
         • Families uit de Europese Gemeenschap met nationaliteit van derde landen: de geldige gemeenteinschrijving samen met de residentiekaart waarop staat dat het een familielid uit de Europese Gemeenschap betreft.
         • Mensen van buiten de Europese Gemeenschap die langdurig inwoner zijn: de geldige gemeenteinschrijving samen met de residentiekaart waarop het geldige langdurig inwoner zijn vermeld wordt.
        • VUELING staat niet toe dat een passagier aan boord gaat, in geval er sprake van ontoereikendheid in de documenten of onregelmatigheid in de identiteit van de passagier is.
        • Ten aanzien van passagiers die gebruik willen maken van de mogelijkheid het ticket te wijzigen (voorzien in deze Algemene voorwaarden): (i) indien ze een vlucht naar/van een bestemming zonder korting omzetten in een met recht op korting, wordt rekening gehouden met hun hoedanigheid van inwoner van Spaanse overzeese gebieden voor het nieuwe traject met korting; (ii) als een vlucht met korting voor een traject zonder korting wordt ingeruild, dient het volledige bedrag van de nieuwe vlucht zonder korting betaald te worden. Deze wijzigingen kunnen uitsluiten via de klantenservice of een reisagentschap worden doorgevoerd en dit kan met een aanvullende administratiekostentoeslag gepaard gaan.
        • In geen geval geldt de inwonerskorting voor passagiers die pas na het maken van de reservering hierom verzoeken.

    • 5.2
     Kortingen voor groot gezinnen
     • Leden van grote gezinnen die officieel als zodanig erkend zijn, krijgen een korting van vijf procent indien zij onder de algemene categorie vallen en van tien procent in de speciale categorie op de tarieven van reguliere diensten van nationaal luchtvervoer overeenkomstig de bepalingen FOM 3837/2006 van 28 november in de uitwerking van de wet nr. 40/2003 van 18 november, inzake de bescherming van grote gezinnen en aanvullende wetgeving.
     • Passagiers die op vluchten binnen Spaans grondgebied van dit kortingsrecht gebruik willen maken, dienen voor het instappen het origineel of een gewaarmerkte kopie te tonen van de door hun autonome regio afgegeven identiteitskaart voor grote gezinnen om desbetreffende hoedanigheid aan te tonen. Het niet aan kunnen tonen van het inwoner zijn, betekent dat de passagier het verschil betaalt tussen de betaalde prijs en de prijs die hij zonder korting betaald zou moeten hebben of –bij gebreke daaraan- dat hij niet aan boord van het vliegtuig gaat en hem het bedrag van het ticket niet terugbetaald wordt.
     • In het geval van conjunction tickets geldt de korting voor grote gezinnen alleen voor de segmenten met vertrekplaats en bestemming op Spaans grondgebied.
     • In geen geval geldt de korting voor grote gezinnen voor passagiers die pas na het maken van de reservering hierom verzoeken.
     • De leden van grote gezinnen die tevens gebruik willen maken van het recht op korting voor inwoners van Spaanse overzeese gebieden moeten dat –eveneens- op het moment van boeken te kennen geven.
6.
Reservering en stoelen
  • 6.1
   Vereisten voor de reservering

De reservering van een stoel op een vlucht wordt bevestigd wanneer de Vervoerder het ticket afgeeft, zodat latere bevestiging overbodig is.

  • 6.2
   Wijzigingen van de reservering
  • Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarde 9 betreffende Tarieven, kan de Passagier de datum en tijdstip van de vlucht wijzigen, afhankelijkheid van beschikbaarheid van stoelen, mits de passagier een toeslag betaalt en voor zover van toepassing, het verschil tussen de originele ticket en het nieuwe ticket. In geen enkel geval wordt het verschil terugbetaald indien het verschil van het nieuwe ticket lager zou zijn.
  • De wijziging van passagier is alleen mogelijk zodra de toeslag en het verschil tussen het originele en het nieuwe ticket betaald is. In geen enkel geval wordt het verschil terugbetaald indien de prijs van het nieuwe ticket lager zou zijn. De reservering van alle soorten tickets dient dezelfde naam voor alle daarin opgenomen trajecten te hebben, zodat de naam van het ticket niet gewijzigd kan worden indien één van de trajecten al uitgevoerd is.
  • Wijzigingen in de reservering van datum, tijd en naam dienen ten minste 1 uur vóór het begin van de vlucht uitgevoerd te worden. Wijzigingen van datum en tijd kunnen via de website of de klantenservice uitgevoerd worden, terwijl wijziging van passagier alleen mogelijk is door te bellen met de klantenservice. Dergelijke wijzigingen kunnen eveneens uitgevoerd worden op het verkoopkantoor tot 40 minuten voor vertrek van de vlucht. Tickets die door andere verkoopkanalen of volgens andere tarieven uitgegeven werden, kunnen andere wijzigingsvoorwaarden hebben.
  • 6.3
   Betaling
  • De prijs van het ticket, alle belastingen en toeslagen, zowel als alle kosten betreffende de reservering dienen in zijn geheel voldaan te worden op het moment van reserveren. In geval genoemde betaling niet gecontroleerd wordt, bestaat er geen vervoersovereenkomst en annuleren we de reservering zonder berichtgeving voorafgaand aan de reis.

 • 6.4
  Keuze en Wijziging van stoelen

De keuze van stoelen is onderworpen aan de voorwaarden van elk Tarief, zoals beschreven wordt in Algemene Voorwaarde 9.

Indien de passagier later een eerder gekozen stoel wilt veranderen, wijst Vueling een nieuwe stoel aan volgens beschikbaarheid of naar keuze, maar in geen enkel geval wordt de extra toeslag die voor de eerste stoel betaald werd, terugbetaald.

De vliegtuig- of cabinebemanning is gemachtigd om de stoelbezetting van de passagiers te wijzigen, indien dat nodig mocht zijn voor de veiligheid van de vlucht. Hier is met name sprake van in het geval van de stoelen bij de nooduitgang, waar geen zeer corpulente passagiers mogen zitten die een verlenging van de veiligheidsriem nodig hebben, zwangere vrouwen, personen van onder de vijftien jaar, passagiers met kleine kinderen of met een functionele handicap of, in het algemeen, al diegenen die in geval van een ongeluk geen hulp aan het cabinepersoneel kunnen bieden, waartoe zij volgens de internationale luchtvaartnormen, toepasbaar op passagiers die op genoemde stoelen gezeten zijn, verplicht zijn.

 • 6.5
  Passagiers met mobiliteitsbeperkingen en passagiers met gips

Elke luchthaven van de EG is verantwoordelijk voor het verlenen van assistentie aan passagiers met een handicap of met verminderde mobiliteit. Vueling zal de aanvraag voor assistentie aan het desbetreffende serviceverlenend bedrijf doorsturen, mits de passagier zijn handicap minstens 48 uur vóór vertrek van zijn vlucht heeft gemeld. Bij aankomst op de luchthaven, dient de passagier zich naar één van de daarvoor ingerichte ontmoetingspunten te gaan en om assistentie te vragen. Aanbevolen wordt de luchthavenkaart te bekijken om het dichtstbijzijnde ontmoetingspunt te vinden.

Op luchthavens buiten de EG zorgt Vueling –onder de voorwaarden en volgens de in de wet voorziene bepalingen– voor de assistentie van passagiers met een handicap of verminderde mobiliteit die dat ten minste 48 uur vóór de vlucht hebben aangevraagd.

Vueling zal zonder toeslag de in bijlage II van Verordening (EG) 1107/2006 van 5 juli vermelde bijstand verlenen aan passagiers met beperkte mobiliteit die vooraf de specifieke behoeften voor die bijstand hebben gemeld en die vertrekken van, aankomen op of op doorreis zijn via een luchthaven van het op een ticket of conjunction ticket nader omschreven traject.

Passagiers met gips aan het been mogen vliegen, mits zij, middels het tonen van een doktersakte aan kunnen tonen dat het gips langer dan 24 uur geleden geplaatst is en onder de volgende voorwaarden:

   • Indien de passagier gips onder de knie heeft, dienen twee stoelen gereserveerd te worden.
   • Indien de passagier gips tot aan lies heeft, dienen drie stoelen gereserveerd te worden.

De Passagier mag geen Priority, Excellence of XL stoel reserveren om te vermijden te moeten voldoen aan de hier beschreven voorwaarden. In elk geval dient de Passagier contact op te nemen met de klantenservice van de Vervoerder om de stoel of naastliggende stoelente reserveren.

7.
Vluchtregeling en verbindingen, vertraagde, omgeleide, vervangende, geannuleerde vluchten en instapweigering van passagiers
  • 7.1
   Verbindingen

Indien een passagier twee of meer point-to-point vluchten boekt, is hij zelf verantwoordelijk om voldoende tijd in te plannen om eventueel de bagage van de eerste vlucht op te halen en, indien van toepassing, die opnieuw in te checken, de veiligheids- en paspoortcontrole te passeren en zich te melden bij de gate van de tweede en/of volgende vlucht. Elke point-to-point vlucht omvat een aparte vervoersovereenkomst, waardoor Vueling niet aansprakelijk is voor het vervoer van de gemiste verbinding.

Het bovenstaande is niet van toepassing voor conjunction tickets. Bij verbindingen van minder dan 50 minuten, wordt de Passagier aangeraden een stoel op de voorste rijen van het vliegtuig te reserveren, zodat hij als één van de eersten van boord kan gaan. Vueling is niet aansprakelijk voor het missen van de verbindingsvlucht vanwege een aan de Passagier toe te schrijven oorzaak.

    • 7.2
     Vertraging, Annulering en overboeking
    • Indien de passagier te maken krijgt met een van deze eventualiteiten wordt de regelgeving op dit gebied toegepast, nl. Verordening 261/2004 van 11 februari 2004.
8.
Bagage
  • 8.1
   Algemeen

De Passagier dient vóór het inchecken een label met de correcte contactgegevens aan zijn bagage te bevestigen. VUELING is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de bagage van de Passagier. De Vervoerder overhandigt de Passagier een bagagelabel als bewijs dat het inchecken heeft plaatsgevonden. De reiziger moet dit label bewaren tot het ophalen van de bagage.

    • 8.2
     Gevaarlijke goederen

Elementen die het vliegtuig of personen of goederen aan boord van het vliegtuig in gevaar kunnen brengen, zoals die bepaald zijn in de regelgeving van gevaarlijke goederen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de International Air Transport Association (IATA), waaronder zonder beperking gasflessen, ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen, vergif, radioactief materiaal, bijtmiddelen, vuurwapens en explosieven opgenomen zijn, worden niet geaccepteerd voor vervoer in het ruim of in het bagagevak. Voor meer informatie, bekijk onze normen voor meer informatie betreffende gevaarlijke stoffen.

Bij twijfel over welke artikelen aan boord van het vliegtuig of in het ruim vervoerd mogen worden, of waar bepaalde artikelen vervoerd dienen te worden, graag contact met ons opnemen alvorens te reizen of bij de verkoopbalie of aan de klantendienstbalie vragen bij aankomst op de luchthaven.

 • 8.3
  Het recht van de Vervoerder om bagage te inspecteren
 • Uit veiligheidsoverwegingen kunnen we van u eisen een doorzoeking, röntgenfoto of een ander soort bagagescan te maken, en uw bagage kan doorzocht worden of kan doorzocht zijn zonder uw aanwezigheid indien u niet beschikbaar bent (inclusief het vernietigen van sluitingen van genoemde bagage) samen met de bevoegde autoriteiten teneinde te bepalen of deze voorzien is van een element beschreven in clausules 8.2 en 8.5.
 • Indien u niet bereid bent tot het voldoen aan het vereiste beschreven in de vorige alinea, kunnen we weigeren u of uw bagage zonder terugbetaling of andere aansprakelijkheid te vervoeren. In geval een doorzoeking of een scan schade veroorzaakt of dat de röntgenfoto of de scan schade aan uw bagage veroorzaakt, zijn wij niet verantwoordelijk voor genoemde schade behalve in geval deze door onze schuld of aan onze nalatigheid te wijten is.
 • Indien dat vereist wordt, dient u aanwezig te zijn bij de inspectie van uw bagage, zowel van de hand- als de ingecheckte bagage, door de douaneagenten of andere overheidsambtenaren. We zijn niet aansprakelijk tegenover u voor verlies of schade die u ondervindt door niet-nakoming van uw zijde van deze vereiste, behalve als het door onze nalatigheid komt.

 • 8.4
  Gewicht van de bagage per passagier

Met het Basic tarief is het inchecken van een koffer t/m 23 kg per passagier onderworpen aan de betaling van een variabel supplement afhankelijk van de bijzonderheden van elke vlucht. Bij de tarieven Optima en Excellence is een koffer tot 23 kg zonder extra kosten inbegrepen.

Bij alle tarieven kan de Passagier meer dan één stuk bagage inchecken, mits hij de daarvoor betreffende toeslag per stuk bagage betaalt. Het is toegestaan om het gewicht van een ingecheckt stuk bagage te verhogen door een toeslag te betalen én met een maximumgewicht van 32 kg per stuk bagage.

Vueling kan het vervoer weigeren van het geheel of een deel van de bagage dat dit gewicht overschrijdt of dat vooraf niet betaald werd.

Voor kinderen jonger dan twee jaar mag kosteloos een geheel opgevouwen stoel, draagmand of wieg vervoerd worden.

 • 8.5
  Handbagage

Elke passagier mag strikt maar één stuk handbagage met een maximumgewicht van 10 kg meenemen en met afmetingen niet groter dan 55x40x20 cm, behalve met het Excellence tarief waarmee je handbagage met een maximumgewicht van 14 kg mee mag nemen.

Bovendien mag je zonder extra kosten één ander extra stuk bagage meenemen dat aanzienlijk kleiner is dan 55x40x20 cm, zoals bijvoorbeeld een klein koffertje of een handtas of een video- of fotocamera.

Aan de gate wordt de handbagage die niet voldoet aan de normen, dat wil zeggen, die de eerder genoemde hoeveelheid, gewicht of afmetingen overschrijdt, afgenomen en in de vrachtruimte van het vliegtuig vervoert tegen extra kosten.

De vervoerder behoudt het recht om de reservering te annuleren en die passagiers die niet aan de eerder genoemde vereisten betreffende handbagage voldoen te weigeren.

Het vervoer in de passagierscabine van voorwerpen (inclusief muziekinstrumenten en dergelijke) die niet voldoen aan de eisen voor afmetingen van handbagage, wordt alleen geaccepteerd indien de passagier daarvoor een extra ticket of conjunction ticket heeft betaald.

De volgende voorwerpen mogen niet als handbagage worden vervoerd:

  • Vuurwapens en andere apparaten die projectielen kunnen afvuren (waaronder inbegrepen alle soorten vuurwapens, zoals pistolen, geweren of jachtgeweren, speelgoedgeweren, imitaties, onderdelen afkomstig van vuurwapens, telescopische kijkers, luchtdruk- en CO2-geweren, alarm- en startpistolen, bogen, kruisbogen en pijlen, en harpoen- en speergeweren en katapulten).
  • Apparaten die specifiek ontworpen zijn om te verdoven of te immobiliseren (waaronder inbegrepen stunguns, taserwapens en stroomstokken, apparaten om dieren te verdoven en te doden en chemische stoffen, gassen en sprays, zoals mace, pepperspray, traangas, zuurspray en sprays om dieren te verjagen).
  • Voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand (waaronder inbegrepen bijlen, hak- en kapmessen, ijsbijlen en ijspikken, messen en zakmessen met een blad van meer dan 6 cm, scheermessen, operatiemessen, ski- en wandelstokken, scharen met een blad van meer dan 6 cm, vechtsportmateriaal met een scherpe punt of rand zwaarden en sabels).
  • Stompe voorwerpen (zoals honkbal- en softbalknuppels, knuppels en stokken of vechtsportmateriaal).
  • Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten (zoals munitie, slagpijpjes, ontstekers en lonten, replica’s of imitaties van explosieve voorwerpen, mijnen, granaten en andere militaire explosieven, vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal, rookblikken en -patronen, dynamiet, buskruit en kneedspringstoffen).
  • Gereedschappen waarmee ernstige verwondingen kunnen worden toegebracht of waarmee de veiligheid van het luchtvaartuig in gevaar kan worden gebracht (zoals breekijzers, boren en boorkoppen, gereedschap met een blad of schacht van meer dan 6 cm, zoals schroevendraaiers en beitels, zagen, soldeerlampen, penschietpistolen en schiethamers).

Overeenkomstig het bepaalde in Verordening 185/2010, mogen als handbagage alleen vloeistoffen, spuitbussen en gels (bijvoorbeeld tandenpasta, haargel, drank, soep, parfum, scheerschuim, lotions, smeerpaté en andere artikelen van dezelfde gelijksoortige consistentie, etc.) vervoerd worden, welke de 100 ml niet overschrijden, en welke in een doorzichtige tas worden geplaatst met hoogstens een capaciteit van 1000 milliliter of gelijkwaardig en welke geheel gesloten kan worden. Per Passagier is slechts één tas toegestaan.

Voorts zijn vloeistoffen of halfvloeibare stoffen (bijv. babyvoeding) toegestaan die op medische of op speciale diëtistische gronden aan boord gebruikt moeten worden, hoewel in deze gevallen de passagier gevraagd wordt om de echtheid ervan aan te tonen.

In de cabine mogen de vloeistoffen meegenomen worden die werden gekocht in:

 • Winkels op de luchthaven die na de controle van de instapkaarten gelegen zijn, in verkooppunten die aan goedgekeurde beveiligingsprocedures in het kader van het beveiligingsprogramma van de luchthaven onderworpen zijn, voor zover ze verpakt zijn in een manipulatieaantonende, verzegelde tas waarop duidelijk is aangegeven dat de inhoud op die dag in die luchthaven gekocht is.
 • In verkooppunten die in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone gelegen zijn die aan goedgekeurde beveiligingsprocedures in het kader van het beveiligingsprogramma van de luchthaven onderworpen zijn.
 • In winkels op een andere luchthaven van de Gemeenschap, op voorwaarde dat ze verpakt zijn in een manipulatieaantonende, verzegelde tas waarop duidelijk is aangegeven dat de inhoud op die dag in die luchthaven gekocht is.

VUELING raadt aan de genoemde Verordening door te lezen om alle bestaande beperkingen op het gebied van het vervoer van handbagage uitvoerig te leren kennen.

VUELING weigert de toegang aan boord op elk moment en zonder financiële schadevergoeding van handbagage die niet voldoen aan de eisen uit de genoemde Verordening.

De handbagage dient geplaatst te worden in de gesloten kofferruimtes die daarvoor boven in de cabine geïnstalleerd zijn, onder de stoel van de passagier of op een andere plaats die het cabinepersoneel op elk moment kan aangeven. Met het Excellence tarief heeft de passagier recht op reservering van een ruimte voor handbagage tot 14 kg. De passagier is verantwoordelijk voor de schade die zijn bagage veroorzaakt aan VUELING of aan derden, behalve als dit door verzuim van VUELING gebeurt.

 • 8.6
  Afhalen en afleveren van bagage
 • De passagier kan zijn bagage afhalen vanaf het moment dat deze ter beschikking gesteld wordt door de Vervoerder op de daarvoor bestemde punten op de luchthaven van bestemming. De ontvangst van de bagage zonder klachten van de zijde van de houder van het bagagelabel of het ticket binnen de wettelijke bepaalde termijnen, houdt in dat deze afziet van enige latere reclamering.
 • De reiziger machtigt VUELING om in geval van kwijtraken van zijn bagage om zelf of via derden het nodige onderzoek te doen teneinde de bagage voor de houder te vinden, daarbij gebruik makend van voorwerpen of elementen in of buiten op de bagage en de vertrouwelijkheid van de verkregen persoonlijke gegevens daarbij in acht nemend.
 • Indien de passagier zijn bagage niet binnen 7 dagen na de ter beschikkingstelling afhaalt, kan de Vervoerder een bedrag van 10 euro per dag in rekening brengen wegens opslagkosten. Indien de passagier zijn bagage niet binnen zes (6) maanden na de ter beschikkingstelling ophaalt, kan VUELING hier vrij over beschikken, zonder enige aansprakelijkheid.
 • Indien een passagier een stuk bagage reclameert en het betreffende bagagelabel niet kan overleggen, kan hem dit stuk bagage overhandigd worden mits hij zijn rechten hierop naar het inzicht van de Vervoerder naar behoren kan aantonen. Als daar reden toe is, kan VUELING de genoemde persoon erom vragen vóór het inchecken van de bagage het dekkingsbedrag op te geven om het evt. verlies, schade of de onkosten die voor de Vervoerder zouden kunnen ontstaan als gevolg van deze afgifte te dekken.
 • VUELING kan het vervoer van bagage blokkeren of weigeren als de passagier bagage bij zich heeft die Vueling verdacht voorkomt, of op een verzoek daartoe van een andere passagier of van de politie en veiligheidsdiensten van Spanje of van andere landen. In dergelijke gevallen moet de passagier de wettelijk voorziene formaliteiten doorlopen om de bagage op te halen en de Vervoerder wijst alle aansprakelijkheid voor deze vertraging of geweigerde afgifte van de hand.
 • Indien een passagier twee of meer point-to-point vluchten boekt, is hij zelf verantwoordelijk om voldoende tijd in te plannen om eventueel de bagage van de eerste vlucht op te halen en, indien van toepassing, die opnieuw in te checken, de veiligheids- en paspoortcontrole te passeren en zich te melden bij de gate van de tweede en/of volgende vluchten. Het bovenstaande is niet van toepassing voor conjunction tickets.
 • In geval van een conjunction ticket moet de passagier de bagage inchecken op de luchthaven van vertrek en ophalen op de luchthaven van bestemming. De Vervoerder is verantwoordelijk voor de behandeling van de bagage bij de tussenlandingen.
 • 8.7
  Beschadiging van de bagage
 • In het geval van verlies van of schade aan de bagage, worden de regels toegepast die de van kracht zijnde internationale en nationale normen bepalen, in het bijzonder de Wet van Luchtvaart van 1960 en het Montreal Akkoord van 28 mei 1999, zowel als Verordening (Raad van Europa) nr. 2027/97.
 • VUELING is verantwoordelijk, in geval van vernieling, verlies, vertraging of schade aan de bagage tot het bedrag van 1.131 speciale trekkingsrechten. De passagier kan zich beroepen op een hogere aansprakelijkheid door speciale aangifte van waarde te doen, waarvoor extra kosten betaald dienen te worden. Met betrekking tot de niet ingecheckte bagage is VUELING alleen verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door haar schuld.
 • Indien de ingecheckte bagage beschadigd, verloren of vernield, of vertraagd afgegeven is, dient de passagier dat schriftelijk zo spoedig mogelijk aan VUELING mede te delen, en in ieder geval, vóór 7 dagen in geval van schade en 21 dagen in geval van verlies Genoemde termijnen beginnen vanaf het ter beschikking stellen van de bagage.
 • VUELING is nooit verantwoordelijk voor deuken, schrammen, vlekken, kapotte handvaten en/of wieltjes veroorzaakt aan de bagage, behalve (i) indien de perfecte staat van de bagage alvorens deze aan VUELING over te laten aangetoond wordt, (ii) de schade gedetailleerd wordt en (iii) aangetoond wordt dat de schade veroorzaakt werd, terwijl VUELING verantwoordelijk voor de bagage was.
 • VUELING is niet verantwoordelijk voor schade aan bederfelijke en breekbare voorwerpen die als ruim- of handbagage vervoerd worden, behalve (i) indien aangetoond wordt dat genoemde artikelen correct ingepakt waren, (ii) de schade gedetailleerd wordt en (iii) aangetoond wordt dat de schade veroorzaakt werd, terwijl VUELING verantwoordelijk voor de bagage was. Voor meer informatie, bekijk onze normen over bederfelijke en breekbare voorwerpen.
 • Indien de opererende luchtvaartmaatschappij niet VUELING betreft, kan de passagier een klacht indienen tegen die betreffende maatschappij.
 • 8.8
  Dieren en speciale bagage:

De passagier die in het dagelijkse leven een blindegeleidehond nodig heeft, kan met hem in de cabine reizen, mits de hond goed is aangelijnd en de passagier instaat voor de schade die deze andere passagiers kan berokkenen.

De passagier kan tijdens de reserveringsprocedure kiezen om transportservice voor huisdieren aan boord te boeken, daar het niet mogelijk is huisdieren in het vliegtuigruim te vervoeren, waarvoor een extra prijs betaald dient te worden en aan de volgende voorwaarden voldaan moet worden:

  • Er worden aan boord alleen dieren toegestaan als honden, katten, vogels (behalve roofvogels), vissen en aquariumschildpadden. Er worden geen andere dierenfamilies aanvaard zoals knaagdieren, haasachtigen (zoals konijnen), boerderijdieren, noch dieren die geuren (fretten) of vervelende geluiden veroorzaken voor de rest van de passagiers of die de veiligheid aan boord van het vliegtuig in gevaar kunnen brengen.
  • Het huisdier dient in een gesloten buigzame reiskennel, niet in een stugge harde reiscontainer vervoerd te worden, met ademhalingsgaten en een waterdichte bodem. Niet in een gewone aangepaste doos. Indien de bak niet aanvaard of veilig bevonden wordt, kan deze op grond van het oordeel van het land of luchtpersoneel geweigerd worden.
  • De maximum afmetingen van de reiskennel zijn 45 cm lengte, 39 cm breedte en 21 cm hoogte.
  • Het maximumgewicht van de reiskennel (inclusief het dier en de accessoires) is 8 kg.
  • De etens- en drinkbakken dienen afgesloten te zijn, om te vermijden dat de inhoud gemorst wordt.
  • De reiskennel dient op de grond, tussen de benen of onder de stoel van de passagier vervoerd te worden. Het is verboden de reiskennel op een stoel naast de passagier, ook al is deze leeg, of op schoot te vervoeren.
  • Vueling kan huisdieren die vanwege hun speciale eigenschappen (slechte geur, sanitaire staat, hygiëne of gewelddadig gedrag) hinderlijk zouden kunnen zijn voor de rest van de passagiers weigeren.
  • De passagiers die huisdieren meenemen moeten te allen tijde hun verzorging op zich nemen en instaan voor de problemen die ze kunnen veroorzaken.
  • Het dier mag in geen enkel geval uit de reiskennel gehaald worden vanaf het aan boord gaan tot aan het van boord gaan.
  • Men mag slechts één dier per reiskennel vervoeren.
  • Huisdieren mogen niet op een Excellence of XL stoel vervoerd worden.

De passagier dient zich ervan te verzekeren dat de normen van het land van bestemming het vervoer en de binnenkomst van het dier aanvaardt overeenkomstig de plaatselijke wetgeving en dat het dier (i) voldoet aan alle vereiste hygiënische maatregelen en (ii) dat deze over alle nodige documenten voor het houden en het vervoer beschikt.

De passagier stelt zich verantwoordelijk voor alle mogelijke schade (zowel als het door het land van bestemming opgelegde boetes, enz.) die VUELING kan ondervinden door het vervoer van huisdieren zonder de passende documenten.

Er worden slechts twee huisdieren aan boord in dezelfde vlucht aanvaard. Zodra aan deze maximumbezetting voldaan is, biedt het computersysteem voor reserveringen niet meer de mogelijkheid om deze dienst aan de passagiers aan te bieden.

VUELING biedt niet de mogelijkheid om huisdieren in het ruim van het vliegtuig mee te nemen.

Voor het vervoer van sportuitrustingen en speciale bagage dient de passagier de speciale voorwaarden en tarieven te aanvaarden op het moment van boeken.

 • 8.9
  Vervoer van hulpmiddelen van personen met mobiliteitsbeperkingen

Overeenkomstig het bepaalde in de Verordening (Raad van Europa) 1107/2006, is het vervoer toegestaan van maximaal twee mobiliteitshulpmiddelen per persoon met handicap of met mobiliteitsbeperking, zonder extra kosten.

 

9.
Tarieven Basic, Optima en Excellence
 • 9.1
  Basic tarief

Het Basic tarief omvat naast het vervoer van de luchthaven van vertrek naar de luchthaven van bestemming, eveneens het sparen van punten voor het loyaliteitsprogramma Punto.

Het Basic tarief staat alleen het inchecken van bagage toe en het vooraf kiezen van een stoel tegen betaling.


Optima tarief

Het Optima tarief omvat bovendien naast die van het Basic tarief de volgende diensten:

(i) De dienst “Zet je vlucht vooruit” laat je een eerdere vlucht op dezelfde dag nemen en geheel gratis. Deze wijziging kan alleen direct op de verkoopbalie van de luchthaven uitgevoerd worden, tussen 2 uur voor vertrek van de vlucht en het sluiten van de incheckbalie 40 minuten voor vertrek van de nieuwe vlucht, behalve Rome dat 45 minuten voor vertrek van de vlucht sluit. Deze dienst is alleen beschikbaar op de luchthavens van Spanje en Rome (FCO), Milaan (MXP), Parijs (ORY) en Venetië (VCE) voor vluchten die meer dan één keer per dag vliegen.

(ii) Gratis reservering van een bepaalde stoel aan boord, waaronder beschikbare stoelen zijn voor dit tarief.

(iii) Het gratis inchecken van één enkel stuk bagage (tot 23 kg).

 • 9.1.2
  Reserveringen met Optima tarief

  Je kunt het tarief Optima reserveren mits dit beschikbaar is voor het gewenste traject. Op de verschillende trajecten van eenzelfde reservering kunnen het Optima met het tarief Excellence gecombineerd worden.

  De instapkaart wordt automatisch ontvangen per e-mail, zodra het koopproces beëindigd is en mits er een stoel aangewezen wordt.

  • 9.1.3
   Wijziging van reserveringen met Optima tarief

De vlucht kan gratis vooruitgezet worden voor een eerdere op dezelfde dag, mits er plaatsen beschikbaar zijn en afhankelijk van het bepaalde onder 9.1 (i).

Men kan niet van Optima tarief naar het Basic tarief of Excellence veranderen.

Met het Optima tarief, zodra dit afgesloten is, kunnen alleen wijzigingen van datum en tijdstip en van naam binnen hetzelfde tarief uitgevoerd worden en tegen betaling van een toeslag.

 • 9.2
  Excellence tarief

Het Excellence tarief omvat naast die van het Optima tarief de volgende diensten:

(i) Reserveer gratis een Excellence stoel op de eerste rij van het vliegtuig. In geval er geen beschikbare stoelen zijn, kan de Vervoerder de Passagier op de tweede rij van het vliegtuig plaatsen zonder de dienstverleningen te wijzigen.

(ii) Gereserveerde ruimte aan boord voor de handbagage t/m 14 kg.

(iii) Voorrang bij instappen en bij incheckbalie. Deze dienst is alleen beschikbaar op de luchthavens van Barcelona, Madrid en Bilbao.

(iv) Flexibiliteit in wijzigen vluchtdata en -tijden, mits er plaatsen beschikbaar zijn en door het verschil te betalen van de prijs tussen het gekochte en nieuwe ticket op het moment van wijziging. Indien het beschikbare tarief voor de nieuwe vlucht lager is, betaalt Vueling niets terug.

(v) Terugbetaling toegestaan in geval de klant niet kan reizen. De terugbetaling dient ten minste 2 uur vóór vertrek van de vlucht aangevraagd te worden.

(vi) Een “snack” en drankje aan boord.

 • 9.2.1
  Reserveringen met Excellence tarief

  Je kunt het Excellence tarief reserveren mits deze beschikbaar is voor het gewenste traject. Op de verschillende trajecten van eenzelfde reservering kunnen het Excellence met het Optima tarief gecombineerd worden.

  Je ontvangt de instapkaart automatisch per e-mail, zodra het koopproces beëindigd is en mits je een stoel aanwijst. Vanwege de plaats van de Excellence stoelen in het vliegtuig kunnen met dit tarief geen baby's van minder dan 24 maanden, geen kinderen van 24 maanden t/m 11 jaar die niet vergezeld worden door een verantwoordelijke persoon van meer dan 16 jaar, noch zwangere vrouwen, noch passagiers met speciale behoeften reizen. Evenmin mogen huisdieren vervoerd worden.

  • 9.2.2
   Wijziging van reserveringen met Excellence tarief

Men kan niet veranderen van Excellence tarief naar Optima noch naar Basic.

In het geval een wijziging van data en tijd gewenst is en indien in de nieuwe vlucht geen beschikbaarheid van het Excellence tarief is, kan de passagier kiezen om te reizen tegen de commerciële voorwaarden van de Basic of Optima tarieven, indien deze voor genoemde vlucht beschikbaar zijn en wordt er overgegaan tot de annulering en teruggave van het bedrag van het Excellence tarief en tot een nieuwe reservering van het Basic of Optima tarief. Vanaf het moment dat de nieuwe reservering van het Basic tarief of Optima uitgevoerd is, verlies je de voorrechten van het Excellence tarief.

Alle wijzigingen dienen via de Klantenservice uitgevoerd te worden of aan de verkoopbalies van de luchthaven indien de klant zijn vlucht vooruitzet.

De tijdswijzigingen zijn toegestaan zonder extra kosten, maar door het verschil te betalen van de prijs tussen het gekochte en het nieuwe ticket op het moment van wijziging.

Eveneens mag de naam op het ticket ook gratis gewijzigd worden.

  • 9.2.3
   Annulering van reserveringen bij Excellence tarief

Een vlucht met Excellence tarief kan geannuleerd worden zonder dat er een reden voor aangegeven dient te worden. De annulering kan ook toegepast worden op één traject van de reservering, bijvoorbeeld alleen de heen- of alleen de terugreis. De annulering dient altijd tot 2 uur voor vertrek van de vlucht die gewenst wordt te annuleren uitgevoerd te worden.

In geval dit recht uitgevoerd wordt, betalen we het bedrag terug van het voor de vlucht die besloten wordt te annuleren betaalde prijs, behalve het bedrag betreffende de betaling met betaalkaart of Paypal en de extra diensten die eventueel geboekt werden.

 

10.
Inchecken en administratieve formaliteiten
  • 10.1
   Uiterste inchecktijd
  • De passagier moet tijdig vóór vertrek van de vlucht op de luchthaven aanwezig zijn om aan alle van overheidswege voorgeschreven formaliteiten te voldoen en eventueel bagage in te checken. De incheckbalies openen twee uur vóór en sluiten 40 minuten voor de voorziene vertrektijd van de vlucht (ook al heeft de vlucht vertraging), met uitzondering van de volgende luchthavens:
      • Rome Fiumicino (FCO) en Sint-Petersburg (LED): 45 minuten voor vertrek.
      • Tel Aviv Ben Gurion (TLV), Algiers (ALG), Oran (ORN) en Beiroet (BEY): 60 minuten voor vertrek.
      • Barcelona met bestemming Tel Aviv - Ben Gurion (TLV): 60 minuten voor vertrek.
      • Madrid (MAD) met bestemming Boekarest (OTP): 60 minuten voor vertrek
      • Parijs Orly (ORY) met bestemming Tanger (TNG): 60 minuten voor vertrek
  • Na deze tijd wordt geen bagage meer geaccepteerd, noch worden er nog instapkaarten afgegeven. Na de uiterlijke inchecktijd kan de Vervoerder de stoelen van passagiers met een reservering en zonder een online verkregen instapkaart die zich niet vóór de uiterlijke inchecktijd aan de desbetreffende incheckbalie of op een andere door de Vervoerder aangegeven plaats hebben gemeld, toewijzen aan passagiers die op de wachtlijst staan.
  • 10.2
   Inchecken
  • Bij het inchecken van de bagage moet de passagier naast zijn ticket of het reserveringsnummer, een geldig identiteitsbewijs of paspoort overleggen waarmee hij zich wettelijk naar behoren kan legitimeren. De vervoerder behoudt zich het recht voor –zelf of met hulp van derden– de identiteit van de passagier op een andere wijze vast te stellen indien hij het overgelegde reisdocument onvoldoende acht of indien er twijfel bestaat over de legitimering of de geldigheid van de overlegde documenten.
 • 10.3
  Instappen
 • Het instappen vindt 40 minuten voor vertrek van je vlucht plaats. De gate sluit 20 minuten vóór vertrek. De vervoerder behoudt zich het recht voor passagiers die zich niet ten minste 20 minuten vóór de geplande vertrektijd aan de gate melden, de toegewezen stoel te weigeren en de reservering te annuleren. Passagiers die later bij de gate arriveren worden niet aan boord toegelaten, hebben geen recht op schadevergoeding voor de ontzegging van toegang aan boord en staan borg voor de schade die VUELING lijdt indien zijn ingecheckte bagage opgespoord en uit het vliegtuig verwijderd moet worden omdat hij zich niet tijdig bij de gate heeft gemeld.
 • Voor zover mogelijk worden gezinnen met kinderen, passagiers in rolstoelen en passagiers met verminderde mobiliteit bij het instappen met voorrang behandeld.
 • 10.4
  Hulpdienst gemiste vlucht
 • VUELING biedt tegen betaling van de betreffende onkosten een speciale service om een reiziger die een vlucht mist, op de volgende vlucht te laten instappen. Mocht de passagier besluiten dit product te boeken, dan gelden nog steeds de Voorwaarden ten aanzien van de nieuwe vlucht.
 • 10.5
  Reisdocumenten
 • De Passagier is verantwoordelijk voor het verkrijgen, in zijn bezit hebben en, indien dit gevraagd wordt, het tonen van zijn toegangs- en uitgangsdocumenten die vereist worden voor de landen waarvandaan, waarheen of waardoorheen hij vervoerd wordt, zowel als de documenten betreffende de gezondheidszorg of andere documenten die in genoemde landen vereist worden. De Vervoerder behoudt zich het recht om eender welke Passagier te weigeren die niet voldoet aan genoemde wetten, regelgevingen, normen, vereisten of toepasbare voorwaarden, of wiens documenten daar niet aan voldoen, naar het oordeel van de Vervoerder of van de autoriteiten van het land van vertrek of van aankomst.
 • Krachtens het Reglement (EU) 610/2013, van het Europese Parlement en de Raad van Europa van 26 juni 2013 middels welke het Reglement (Raad van Europa) nr. 562/2006 van het Europese Parlement en de Raad van Europa wordt gewijzigd, middels welke een communautaire Code van normen wordt bepaald voor het overschrijden van grenzen door personen (Schengen grenscode), de Toepassingsovereenkomst van het Akkoord van Schengen, de Reglementen van de Raad van Europa (Raad van Europa) nr. 1683/95 en (Raad van Europa) nr. 539/2001 en de Reglementen van het Europese Parlement en de Raad (Raad van Europa) nr. 767/2008 en (Raad van Europa) nr 810/2009, voor verblijven voorzien op het grondgebied van de Lidstaten met een duur van niet meer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, (hetgeen inhoudt rekening te houden met de periode van 180 dagen die voorafgaat voor elke verblijfsdag. De binnenkomstdatum wordt beschouwd als eerste verblijfsdag op het grondgebied van de Lidstaten en de uitgangsdatum als laatste verblijfsdag op het grondgebied van de Lidstaten. Voor de berekening van de verblijfsduur op het grondgebied van de Lidstaten worden niet meegerekend de verblijfsperiodes waarvoor men middels een nationaal visum van lange duur of een verblijfsvergunning gemachtigd is), de voorwaarden van binnenkomst voor de ingezetenen van derden landen die niet tot de Europese Unie behoren en landen die het Schengenakkoord niet ondertekend hebben, zijn de volgende:
  • a) in het bezit hebben van een geldig reisdocument (paspoort) dat de houder het recht geeft om de grens te overschrijden en dat voldoet aan de volgende criteria: i) dat het ten minste drie maanden na de voorziene vertrekdatum uit het grondgebied van de lidstaten nog geldig is; ii) dat het in de afgelopen tien jaar afgegeven dient te zijn.
  • b) in het bezit zijn van een geldig visum, wanneer dat vereist wordt in het Reglement (Raad van Europa) nr. 539/2001 van de Raad van Europa, van 15 maart 2001, middels welke de lijst bepaald is van derde landen waarvan de ingezetenen onderworpen zijn aan de verplichting van een visum om de EU-buitengrenzen te overschrijden en de lijst van derde landen waarvan de ingezetenen niet onderworpen zijn aan die verplichting (1), tenzij ze houders van een geldige verblijfsvergunning zijn;
  • c) in het bezit zijn van documenten die het doel en de omstandigheden van het voorziene verblijf verantwoorden en het beschikken over voldoende bestaansmiddelen, zowel voor de voorziene verblijfsperiode als wel voor de terugkeer naar het land van herkomst of de doorgang naar een derde land waar zijn toelating gegarandeerd is, of te voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk verkrijgen van genoemde middelen;
  • d) niet in het SIS ingeschreven staan als niet toelaatbaar;
  • e) geen dreiging vormen voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de openbare gezondheid of de internationale betrekkingen van geen enkele van de Lidstaten, noch in het bijzonder, ingeschreven staan als niet toelaatbaar in de nationale databases van geen enkele Lidstaat voor dezelfde redenen.
 • 10.6
  Toegangsontzegging in een land
 • Indien om welke reden dan ook, de autoriteiten van een van de landen waar de passagier aankomt, vertrekt, overvliegt of een tussenlanding maakt, deze passagier de toegang of zelfs doorgang weigeren, moet de passagier de terugvlucht naar de luchthaven van vertrek of enige andere luchthaven zelf bekostigen. De Vervoerder is niet verplicht om het gedeelte van het ticket over het niet afgelegde traject te vergoeden. De Vervoerder is evenmin verantwoordelijk voor de bagage van de desbetreffende passagier.
 • 10.7
  Verantwoordelijkheid van de passagier
 • In het geval dat de Vervoerder een boete of sanctie of andere onkosten moet betalen omdat de passagier of zijn bagage (douane, politie enz.) niet voldoet aan de wetgeving, normen, regels of andere vereisten van de landen van vertrek, aankomst of doorgang, dient de passagier dit door de Vervoerder betaalde of te betalen bedrag terug te betalen aan de Vervoerder op diens verzoek.
 •  
11.
Recht van de vervoerder om passagiers te weigeren en vervoersrestricties
  • 11.1
   Het recht van de Vervoerder om passagiers te weigeren

De Vervoerder behoudt zich te allen tijde het recht voor om het vervoer van een passagier te weigeren, ook al heeft deze een geldig ticket, als dit naar het inzicht van de Vervoerder:

       • Noodzakelijk of wenselijk is om veiligheidsredenen.
       • Noodzakelijk of wenselijk is als gevolg van de wetgeving of geldige normen van het land van vertrek, aankomst of tussenlanding.
       • Noodzakelijk of wenselijk is wegens het gedrag, de toestand, de leeftijd of de lichamelijke of psychische staat van de passagier.
       • Noodzakelijk of wenselijk is om letsel, ongemak of ernstige overlast voor andere passagiers of de bemanning te voorkomen.
       • Noodzakelijk of wenselijk is omdat de passagier eerder en bij herhaling de normen van de Vervoerder heeft overtreden.
       • Indien de passagier de Vervoerder documentatie overlegt (a) die vermoedelijk op illegale wijze verkregen is, (b) waarvan als verloren of gestolen aangifte gedaan is, of (c) die naar alle waarschijnlijkheid vals is of waarin wijzigingen of bewerkingen uitgevoerd zijn die niet door de Vervoerder gemaakt zijn. In dergelijke gevallen behoudt de Vervoerder zich het recht voor deze documenten in te houden.
       • Indien de persoon die aan de balie van de Vervoerder verschijnt niet overeenstemt met de houder van het ticket. In dat geval behoudt de Vervoerder zich het recht voor het ticket in te houden.
       • Als de passagier niet heeft kunnen aantonen dat hij het ticket in zijn geheel heeft betaald of als de creditcardbetaling van het ticket geannuleerd werd.

   • 11.2
    Vervoersrestricties
       • Zwangere vrouwen: Vueling aanvaardt het vervoer van zwangere vrouwen tot aan de 27e week (inclusief) zonder medisch certificaat. Wanneer de reis plaatsvindt in de 28e en 35e week van de zwangerschap (beide inbegrepen) dient een originele dokterstoestemming ingediend te worden, met bevestiging van de geschiktheid voor vliegen, de geldigheidsperiode ervan, het inschrijvingsnummer van de dokter en zijn handtekening. Vrouwen die in de week 36 van de zwangerschap zijn of later, mogen niet reizen.
       • Minderjarigen: Kinderen tot 12 jaar mogen niet alleen reizen zonder begeleiding van iemand ouder dan 16 jaar die de verantwoordelijkheid voor de minderjarige op zich neemt. Minderjarigen van 5 tot 12 jaar (11 + 364 dagen) kunnen zonder begeleiding reizen als de service Assistentie voor minderjarigen zonder begeleiding (UM)

        SERVIcevoorwaarden reizen van minderjarigen zonder begeleiding: UM

        1. Voorwaarden voor de assistentie van minderjarigen zonder begeleiding: UM

        De service Reizen van minderjarigen zonder begeleiding is verplicht voor kinderen van vijf tot en met dertien jaar oud (11 jaar + 364 dagen) die alleen willen reizen. De kosten van deze service bedraagt 35,00 per traject binnen Spanje en 55,00 voor internationale vluchten en vluchten naar de Canarische Eilanden. Deze service dient minstens 24 uur vóór vertrek van de vlucht te worden gereserveerd. Bij deze reservering zal Vueling de minderjarige de meest geschikte zitplaats voor zijn assistentie onderweg toewijzen. Deze zitplaats kan niet gewijzigd worden. Uitsluitend het boord- of incheckpersoneel kan indien nodig een andere zitplaats toewijzen.

        In het geval van Italië is het reserveren van deze dienst verplicht voor personen onder de 12 jaar op nationale vluchten en voor personen onder de 14 op internationale vluchten.

        2. Formulier voor reizen van minderjarigen zonder begeleiding

        Op de vluchtbevestigingspagina vindt u een knop om het formulier in PDF-formaat af te drukken. Beschikt u nog niet over een reader, dan kunt u dit programma op dezelfde pagina downloaden. U dient dan alle desbetreffende exemplaren af te drukken.

        Standaard worden drie exemplaren per minderjarige en per traject afgedrukt. Elk exemplaar is ingevuld met de bij reservering opgegeven gegevens van de minderjarige en van de vader/moeder of voogd. Voorts moeten de gegevens worden vermeld van de begeleider bij vertrek en van de volwassene die de minderjarige bij aankomst zal ophalen. Alle exemplaren moeten door de ouder of voogd worden ondertekend. Fotokopieën worden niet geaccepteerd.

        Na de reservering heeft u toegang tot het genoemde formulier via de desbetreffende bevestigingsmail, in het website-onderdeel “Je reservering beheren” en bij de incheckbalie op de luchthavens. Als u wilt, kunt ook een herverzending van het formulier via onze klantenservice aanvragen.

        3. Verplichtingen van de ouder of voogd

        De vader/moeder of voogd verplicht zich tot de afhandeling van alle vereiste formaliteiten om ervoor te zorgen dat de minderjarige wordt weggebracht naar de vertrekluchthaven en wordt opgehaald van de aankomstluchthaven door de op het formulier aangegeven personen.

        Verzeker u ervan dat de minderjarige alle nodige documenten bij zich heeft voor de assistentieservice en voor de toelating in het land van bestemming.

        U verplicht zich de aansprakelijkheid voor de minderjarige op zich te nemen als de op het formulier aangegeven gemachtigde volwassene bij aankomst niet aanwezig is, of anders machtigt u Vueling om de minderjarige terug naar de plaats van vertrek te vervoeren en verplicht u zich alle hierdoor ontstane kosten te vergoeden en aan de luchtvaartmaatschappij terug te betalen.

        U bent aansprakelijk voor de extra kosten of schade aan derden die tijdens het instappen, de vlucht en het uitstappen door de minderjarige wordt veroorzaakt.

        Voorts moet u te allen tijde bereikbaar zijn op het contacttelefoonnummer tot de minderjarige op de plaats van bestemming werd overgedragen.

        4. Verplichtingen van de begeleider die de minderjarige wegbrengt

        De begeleider van de minderjarige bij vertrek moet degene zijn die op het formulier vermeld is en moet bij het inchecken de volgende documentatie tonen:

        Legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs);
        Fotokopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de ouder of voogd;
        Paspoort of identiteitsbewijs;
        De drie ingevulde en door de ouder of voogd ondertekende exemplaren.

        De begeleider moet op de luchthaven blijven wachten tot het vliegtuig is opgestegen.
        Vueling neemt de verantwoordelijkheid voor de minderjarige op zich vanaf het ogenblik waarop deze incheckt op de luchthaven en de belaste Vueling-medewerker heeft gecontroleerd dat de vereiste documentatie voor het reizen van de minderjarige volledig en in orde is.

        5. Verplichtingen van de met het ophalen belaste volwassene

        Volwassene die de minderjarige op de aankomstluchthaven ophaalt, moet degene zijn die op het formulier vermeld is, zich naar behoren kunnen identificeren met een legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs) en moet twee exemplaren van het formulier ondertekenen: het exemplaar voor de luchthaven van bestemming en het exemplaar voor de minderjarige.

        Cerrar ventana

        van VUELING wordt geboekt tegen betaling van het desbetreffende servicetarief. Deze service is optioneel voor minderjarigen van 12 tot 17 jaar (17 + 364 dagen).
 • Uit veiligheidsoverwegingen worden zuigelingen tot 7 dagen oud niet aan boord toegelaten. Kinderen van 7 dagen t/m 2 jaar (1 jaar + 364 dagen) reizen bij hun vader of moeder op schoot. Hiervoor kan geen veiligheidsstoel of wieg worden meegenomen in de cabine. Deze passagiers tot 2 jaar betalen uniek bedrag per vlucht. Er wordt slechts een maximum van 6 minderjarigen met Begeleidingsdienst in de leeftijden van 5 t/m 8 jaar aan boord toegelaten én een baby zonder recht op een stoel vergezeld door een volwassenen van 18 jaar.
 • Zowel VUELING als de plaatselijke autoriteiten op de luchthaven van vertrek of bestemming kunnen te allen tijde om de documenten met betrekking tot de zuigeling of het kind vragen. Daarom wordt aanbevolen deze altijd bij de hand te houden.
 • Minderjarigen vanaf 14 jaar worden alleen geaccepteerd met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort op hun eigen naam. Kinderen tot 12 jaar moeten ook in het bezit zijn van paspoort of identiteitskaart, maar het trouwboekje volstaat bij een binnenlandse vlucht en als ze door een van hun ouders worden begeleid.

Het kan zijn dat overheidsinstanties bij kinderen jonger dan 18 jaar die in bepaalde landen wonen en zonder de begeleiding van een van zijn ouders of wettelijk voogd reizen, naar een formulier vragen dat vóór vertrek van de vlucht door hen werd ondertekend en waarzonder de minderjarige niet mag instappen. Bijvoorbeeld, in Roemenië mogen kinderen jonger dan 18 jaar die alleen of in gezelschap van de vader of moeder willen reizen dit alleen doen als ze in bezit zijn van een officiële verklaring die door beide ouders werd ondertekend. Hierna volgen de details van de vereisten voor internationale vluchten vanuit bepaalde landen:

   • Vluchten naar de Tsjechische Republiek: Kinderen van 15 jaar of ouder hebben hun eigen paspoort nodig om naar/van de Tsjechische Republiek te vliegen.
   • Minderjarige Fransen van minder dan 18 jaar: Kinderen van minder dan 18 jaar die zonder beide ouders/wettelijke voogden buiten Frans grondgebied reizen:
    • Voor vluchten binnen Europa, dient de minderjarige in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs of paspoort.
    • Om te reizen van Frans grondgebied naar grondgebied buiten Europa, wordt naast het identiteitsbewijs of paspoort van de minderjarige, eveneens een door beide ouders of wettelijke voogden ondertekende machtiging vereist. Minderjarigen van minder dan 18 jaar die met een geldig paspoort reizen hebben genoemde machtiging niet nodig, daar het paspoort werkt als toestemming of machtiging van de ouders/wettelijke voogden.
   • Minderjarige Spanjaarden van minder dan 18 jaar: Minderjarigen van minder dan 18 jaar zonder geen enkele van de ouders of wettelijke voogden die het Spaans grondgebied verlaten zonder ouders /wettelijke voogden: Diegenen die een DNI bezitten, hoeven daarnaast alleen een reismachtiging, ingevuld door de ouders/wettelijke voogden met zich mee te nemen (deze wordt niet goedgekeurd in geval geen van de beide ouders het document heeft ondertekend, daar ondertekening van beide ouders verplicht is). Dit machtigingsmodel kan verkregen worden bij de politie. Minderjarigen van minder dan 18 jaar die met een geldig paspoort reizen hebben genoemde machtiging niet nodig, daar het paspoort werkt als toestemming of machtiging van de ouders/wettelijke voogden.
   • Italianen jonger dan 14 jaar: Op nationale vluchten mogen personen jonger dan 14 jaar reizen met andere personen anders dan hun ouders of wettelijke voogden, mits deze hun identiteitsdocumenten tonen. Jongeren tussen 14 en 17 jaar mogen alleen reizen.

    In ieder geval dienen minderjarigen de documenten te tonen die aangegeven zijn in het decreet nr. 445 van de president van de Republiek van 28 december 2000.

    Op internationale vluchten dienen personen jonger dan 14 jaar hun identiteitsdocument, paspoort of reisvisum te tonen en begeleid te worden van een volwassene. Indien het de ouder of wettelijke voogd betreft, dient de naam van die begeleidende ouder of wettelijke voogd vermeld te worden; indien het een volwassene betreft zonder wettelijke relatie met de minderjarige, dient eveneens naast het identiteitsdocument van de minderjarige een tijdelijke voogdijverklaring om te reizen buiten Italië en deze dient door de ouders of wettelijke voogden ondertekend en door de bevoegde autoriteiten bekrachtigd te zijn, overlegd te worden, inclusief de naam van de begeleider of van de instantie of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de minderjarige.

    In ieder geval dienen minderjarigen één van de volgende documenten te tonen: (i) identiteitsdocument geldig voor internationale reizen, inclusief binnen de EU of een land met bilaterale overeenkomst met Italië, (ii) individueel paspoort, (iii) reisvisum (alleen voor bepaalde bestemmingen) of geboorteakte met foto, afgegeven in de geboorteplaats en bekrachtigd door de betreffende autoriteiten.

    Op studie- of schoolreizen met minderjarigen dient de naam van de persoon, instituut of instelling van de verantwoordelijke die de reis organiseert op de tijdelijke voogdijverklaring om buiten Italië te reizen, vermeld te zijn.
   • Een minderjarige van minder dan 18 jaar die naar Portugal reist, dient:
    • begeleidt te worden door een ouder of een voogd, of
    • ontvangen te worden op de luchthaven of binnenkomst door een ouder of voogd, of
    • indien deze niet begeleidt wordt door een ouder of voogd, dient hij een machtigingsbrief van een ouder of voogd bij zich te hebben om te reizen. Dit document dient de naam van de verantwoordelijke volwassene te bevatten, tijdens het verblijf in Portugal.


    Minderjarige woonachtigen die Portugal verlaten: Alle minderjarigen, Portugezen of niet Portugezen, die in Portugal wonen, dienen een notariële machtigingsbrief van een ouder of voogd bij zich te hebben, als zij het land zonder begeleiding willen verlaten. In geval dat de minderjarige met een derde reist, dient in deze brief eveneens de naam van de persoon te verschijnen die verantwoordelijk voor hem is.
    De machtigingsbrief kan worden afgegeven:
    • door één van de ouders van de minderjarige (indien de ouders getrouwd zijn)
    • door de ouder waarbij de minderjarige woont (indien de ouders uit elkaar of gescheiden zijn)
    • door één van de adoptie ouders (indien de minderjarige geadopteerd is) of
    • door zijn wettelijke voogd.


    Een standaard formulier voor minderjarigen die het land verlaten is beschikbaar op de website van de Portugese Immigratiedienst. “Requerimento de Certidão” is voor de Portugese burgers. “Termo de Responsabilidade” is voor de buitenlandse burgers.
  • Roemeense minderjarige van minder dan 18 jaar: Minderjarige Roemeense kinderen mogen Roemenië verlaten indien zij reizen:
   • met beide ouders; of
   • met één van de ouders en met de machtigingsbrief van de afwezige ouder; of
   • met een wettelijke voogd (welke noch de vader noch de moeder is), in het bezit van de machtigingsbrief van de ouders, als wel een bewijs van het niet hebben van politieantecedenten


   Indien het kind alleen reist:
   • dient deze een machtigingsbrief van beide ouders te tonen;
   • in het geval van gescheiden ouders, dient de machtigingsbrief geschreven te zijn door de vader die de voogdij over het kind heeft en begeleid te zijn door een kopie van het definitief vonnis van de scheiding. Indien één van de ouders overleden is, dient de machtigingsbrief vergezeld te worden door een kopie van de overlijdensakte.
    • Passagiers met ziekten of infecties: De Vervoerder accepteert geen passagiers die lijden aan of besmet kunnen zijn met ernstige besmettelijke ziektes, of ziektes waarvoor de sanitaire autoriteiten een officieel alarmniveau hebben afgekondigd, zoals bijv. ernstige aandoeningen van de luchtwegen, virusinfecties, tuberculose of longontsteking.

 

12.
Gedrag aan boord van het vliegtuig en beleid van gangbaar gebruik van elektronische apparaten aan boord
 • Indien naar de mening van de Vervoerder het gedrag van een passagier aan boord gevaar op kan leveren voor het vliegtuig of de personen of goederen die zich aan boord bevinden, of de werkzaamheden van de bemanning kan hinderen, of hij geen gehoor geeft aan de aanwijzingen van de bemanning, of een lid van de bemanning bedreigt, misbruikt of beledigt, of zijn gedrag schandelijk of aanstootgevend is voor de medepassagiers, kan de Vervoerder de maatregelen treffen die hij wenselijk acht om dit gedrag te vermijden, inclusief hem uit het vliegtuig zetten. VUELING zal nadien alle burger- en strafrechtelijke stappen nemen om haar in rechte ter beschikking staan.
 • Indien, gezien het gedrag van een passagier aan boord, de gezagvoerder zich naar zijn redelijk inzicht genoodzaakt ziet de koers van de vlucht te wijzigen teneinde de passagier van boord te zetten, is deze verplicht de onkosten veroorzaakt door deze koerswijziging aan de Vervoerder te vergoeden.
 • Het gebruik van alcoholische dranken aan boord is niet toegestaan, behalve als deze aan boord gekocht werden.

Gangbaar gebruik van elektronische apparaten aan boord

 • Het gebruik door passagiers van de volgende elektronische apparaten (“PED”) aan boord van VUELING vliegtuigen is toegestaan:
 • Mobiele telefoons ("smartphones");
 • Elektronische Tablets ("tablets");
 • Elektronische hoofdtelefoons die extern geluid annuleren;
 • MP3, MP4 en soortgelijke, zowel als digitale muziekapparatuur;
 • Draagbare elektronische games van gereduceerde afmetingen;
 • Laptops en computers van gereduceerde afmetingen ("notebooks");
 • Leestablets, zogenaamde e-readers;
 • Bluetooth apparaten;
 • Digitale foto- en videocamera (uitgesloten professionele camera's). De gebruikstoestemming houdt niet in dat foto's gemaakt mogen worden van bemanningsleden of van wat voor onderdeel van het vliegtuig dan ook;
 • DVD/CD afspeelapparatuur van gereduceerde afmetingen;
 • Niet draadloze hoofdtelefoons (behalve tijdens het taxiën, opstijgen en landen.
 • Niet tegenstaande het voorgaande, kan de vliegtuigbemanning op elk moment van de vlucht bevelen om alle elektronische apparaten uit te schakelen en op te bergen (eveneens indien deze over een“vliegtuig-/vluchtmodus” beschikken).
 • Mobiele telefoons en andere draagbare elektronische apparaten die elektromagnetische golven uitzenden, mogen aan boord van VUELING vliegtuigen gebruikt worden, zolang de deuren openstaan. Zodra deze gesloten zijn, mogen ze alleen in vliegtuigmodus gebruikt worden overeenkomstig de volgende tabel:

Fase

Draagbare PEDs

Zware PEDs

Persoonlijke hoofdtelefoons

WIFI, bericht- en gesprekfuncties

Instappen
 
 
 
 
Lange vertraging bij vertrek aan de grond (1)
 
 
 
 
Taxi-out (2)
 
 
 
 
Opstijgen (2)
 
 
 
 
Kruisen (2)
 
 
 
 
Bericht 10 minuten voor aankomst (2)
 
 
 
 
Landen (2)
 
 
 
 
Taxi-in (2)
 
 
 
 

Noten:

  • (1): onder goedkeuring van de commandant

 • (2): met de “vliegtuig-/vliegmodus” ingeschakeld.


 • Elektronische apparaten die samen met de bagage ingecheckt worden, dienen op elk moment uitgeschakeld te zijn.
 • Het gebruik van elektronische sigaretten is aan boord van alle VUELING vliegtuigen verboden.

 

13.
Aansprakelijkheid voor schade aan personen en aan zaken
 • 13.1
  Algemene overwegingen
 • Bij een ongeval is de aansprakelijkheid van VUELING als volgt:
     • De aansprakelijkheid beperkt zich tot de aangetoonde schade en VUELING is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte of onvoldoende aangetoonde schade, noch vormen van schade van niet-compensatoire aard.
     • VUELING wijst aansprakelijkheid van de hand voor schade die voortvloeit uit de naleving door Vueling van de wetten, overheidsvoorschriften, verordeningen en normen, of uit de niet-naleving hiervan door de passagier.
     • De Algemene vervoersvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de geautoriseerde tussenpersonen van VUELING, medewerkers en vertegenwoordigers in dezelfde mate als deze op VUELING zelf van toepassing zijn. Het bedrag dat van VUELING en de geautoriseerde tussenpersonen, medewerkers, vertegenwoordigers en personen kan worden gereclameerd, ligt niet hoger dan de aansprakelijkheid -zo die bestaat- van VUELING.
     • Als VUELING niet de uitvoerende luchtvaartmaatschappij is, kan de passagier tegenover gelijk welke van hen zijn claim indienen. De contracterende luchtvaartmaatschappij wordt op het ticket of conjunction ticket vermeld.
     • Claims voor een rechtbank moeten zijn ingediend binnen een maximumtermijn van twee jaar vanaf de aankomst van het vliegtuig of vanaf de dag dat het vliegtuig had moeten aankomen.
 • 13.2
  Lichamelijk letsel
 • VUELING is aansprakelijk voor de schade in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de passagier indien het ongeluk dat de dood of het letsel veroorzaakt heeft aan boord van het vliegtuig heeft plaatsgevonden of tijdens het in- of uitstappen, in de zin en met de uitbreiding bepaald in de Verordening 2027/97 (gewijzigd in de Verordening 889/2002) en het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 en onverminderd de aansprakelijkheidsuitsluitingen van VUELING in het geval dat (i) het overlijden, de verwondingen of enig ander lichamelijk letsel te wijten waren aan de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van vóór het in- of uitstappen; of in het geval dat (ii) de schade of letsel veroorzaakt of verergerd werd door nalatigheid van de passagier of door zijn gezondheidstoestand vóór het aan boord gaan.
 • Er bestaat geen financiële aansprakelijkheidslimiet in geval van letsel of overlijden van de passagier. Wat betreft de schade tot 113.100 Speciale trekkingsrechten per passagier, kan de luchtvaartmaatschappij de schadevergoedingsclaims niet aanvechten. Boven dat bedrag kan de luchtvaartmaatschappij alleen een claim aanvechten als zij kan aantonen dat er geen sprake van nalatigheid of van andere fouten is.
 • Het herkrijgbare bedrag dekt het herstel van de schade, zoals deze wordt bepaald in een vriendschappelijke schikking overeenkomstig het rapport van een deskundige of van een bevoegde rechtbank.
 • VUELING vergoedt slechts het deel van herkrijgbare schade dat niet al gedekt wordt door de schadevergoedingen ontvangen van een openbare sociale verzekeringsinstantie of van een vergelijkbare instelling.
 • VUELING behoudt zich het recht voor stappen te nemen tegen derden, met inbegrip van en zonder beperkingen, het recht van uitkering en schadevergoeding.
 • In het geval van overlijden, verwondingen of lichamelijk letsel ten gevolge van een vliegtuigongeval, wordt aan degenen met recht op een schadevergoeding, indien geïdentificeerd, een voorschot in verhouding met de veroorzaakte schade betaald om de onmiddellijke kostenbehoeften te dekken. In het geval van overlijden is deze vergoeding ten minste 16.000 speciale trekkingsrechten per passagier. Het voorschot wordt binnen vijftien (15) dagen na het identificeren van schadevergoedingsgerechtigden voldaan. Deze betaling impliceert geen erkenning van aansprakelijkheid en is aftrekbaar van het uiteindelijk te betalen bedrag voor de aansprakelijkheid overeenkomstig deze paragraaf, maar kan niet terugbetaald worden in de gevallen bepaald in art. 20 van het Verdrag van Montreal of indien men geen recht had op schadevergoeding.
 • Alle claims moeten zijn ingediend binnen een maximumtermijn van twee jaar vanaf de aankomst van het vliegtuig of vanaf de dag dat het toestel had moeten aankomen.

 

14.
Privacybeleid

Vueling verplicht zich de geheimhoudingsplicht op persoonlijke gegevens na te komen en om deze gegevens in vertrouwen te behandelen en heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van wijziging, verlies, verwerking of niet gemachtigde toegang, gelet op de staat van de technologie op elk moment volgens het bepaalde in de wetgeving op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming die op elk moment in Spanje van toepassing is. Vueling kan haar huidige privacybeleid updaten, waardoor het voor de gebruiker raadzaam is dit regelmatig te bekijken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Vueling verzamelt via de formulieren de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verlenen van diensten of ter uitvoering van het elektronisch overschrijven, zoals bijvoorbeeld uw naam, achternaam, e-mail, adres, ID-kaart, creditcard- of telefoonnummer of factuurgegevens.

Vueling ontvangt ook informatie over het browsen op de website of de app, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers, aanmeldingsinformatie, vingerafdruk of locatiegegevens. Eveneens kan Vueling informatie krijgen betreffende e-mails, als wel de leesbevestigingen van die e-mails.

Wat betreft de cookies die Vueling gebruikt, kunt u meer informatie vinden in ons Cookiebeleid.

Met wie delen we uw gegevens?

Vueling deelt, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor bestanden die aangemaakt worden met de persoonlijke gegevens die door gebruikers verstrekt worden, mede dat ze uw gegevens af kan staan aan haar hoofdaandeelhouder International Consolidated Airlines Group, S.A. (Grupo IAG), of aan andere bedrijven die tot de groep Grupo IAG behoren teneinde de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden. De officiële relatie van de bedrijven die tot de groep Grupo AIG behoren, is te vinden op de website (iwww.iairgroup.com). Eveneens kan Vueling gegevens afstaan aan derden in die gevallen die door de toepasbare normen toegestaan zijn, zowel als aan andere codeshare partners (luchtvaartmaatschappijen) of aan bevoegde autoriteiten en overheden, indien die deze aldus vereisen.

Eveneens kan Vueling toegang tot genoemde gegevens geven aan die aanbieders van externe diensten die optreden in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in naam van Vueling, welke die gegevens in geen enkel geval mogen gebruiken voor andere doeleinden, noch aan derden af mogen staan.

Eveneens kan Vueling een deel van de statistische gegevens die in geen enkel geval de persoonlijke identificatie van de gebruiker kunnen onthullen aan derden verstrekken.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Vueling kan persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen tijdens het reserveren van tickets via de website van Vueling (hierna de “Website”), de mobiele applicatie van Vueling (hierna de “App”) of telefoon, het reserveren van producten of diensten, tijdens het browsen op de Website of het gebruik van de app of de sociale netwerken, bij het aanmaken van een gebruikers- of loyaliteitsaccount, bij het aanvragen van versturen van newsletters, bij het deelnemen aan wedstrijden, verlotingen of dergelijke, of via derden die ons deze verstrekken zoals reisagenten of touroperators of codeshare partners (luchtvaartmaatschappijen).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

De gebruiker aanvaardt dat de verstrekte persoonlijke gegevens, inclusief de locatiegegevens, opgenomen worden in een of meerdere geautomatiseerde bestanden, waarvan Vueling de titelhouder is, teneinde:

 • het reserveren van een plaats om het luchtvervoer uit te kunnen voeren.
 • het verlenen en ontwikkelen van andere afgesloten diensten en dienstverleningen betreffende de klantenservice of directe verkoop.
 • administratie van het gebruikers- of loyaliteitsaccount opdat de gebruiker zijn reserveringen op eenvoudige en persoonlijke wijze kan beheren, de bestemmingen of eerder uitgevoerde zoekopdrachten kan zien, zelfs op verschillende apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon).
 • het vereenvoudigen van het immigratie- en toegangsproces.
 • het voldoen aan de vereisten betreffende boekhouding, factureren en audit;
 • de controle van credit- en debitcards of andere betaalmiddelen.
 • het voldoen aan de vereisten betreffende veiligheid, administratie en de juridische vereisten van Vueling.
 • het controleren, behouden en ontwikkelen van systemen en statistisch onderzoek van diverse aard, zoals Google Analytics.
 • het opsporen en/of voorkomen van fraude of overeenkomstige activiteiten van illegale aard.
 • het verlenen van toegevoegde diensten, verbeteringen in onze diensten en in de klantervaring bij het gebruik maken van de website of de app.
 • Statistisch onderzoek van websitebezoeken en het gedrag van de gebruikers.
 • Geolocalisatie middels GPS, bluetooth, wifi-netwerken, IP-adres of vergelijkbare technieken voor een beter persoonlijke aanpassing van de diensten via de website of de app.
 • het te kennen geven, inclusief via elektronische middelen of mobiele apparaten (push berichten), van alle informatie, aanbiedingen en publiciteit welke interessant voor u kunnen zijn betreffende diensten, producten en nieuws en andere informatie van Vueling. In het geval van de te versturen nieuwsbrieven. Deze omvatten producten die door Vueling aangeboden worden en door haarzelf of door samenwerkende instellingen uitgevoerd worden. In geval u geen commerciële communicaties via elektronische middelen wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de daartoe speciaal gereserveerde link in de newsletters die u ontvangt, via het daartoe speciaal bestaande vakje op de website of via uw gebruikersaccount.

Verantwoordelijkheid in de betrouwbaarheid van de gegevens

De gebruiker staat in voor de betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en is verantwoordelijk voor het aan Vueling communiceren van alle mogelijke wijzigingen van die gegevens, waarbij Vueling zich het recht behoudt elke gebruiker die valse of frauduleuze gegevens verstrekt, onverminderd andere acties die rechtens noodzakelijk zijn, van de geregistreerde diensten uit te sluiten.

Vueling is niet verantwoordelijk voor de links die op haar website staan en die naar andere websites, eigendom van derden die daar verantwoordelijk voor zijn, doorverwijzen.

Uitoefening van je rechten

Om de rechten tot toegang, wijziging, oppositie en annulering uit te oefenen, kan de gebruiker zich richten tot Vueling middels een schriftelijk verzoek, door een kopie van zijn ID-kaart of paspoort toe te voegen, aan het postadres Vueling Airlines, S.A. (Departamento Legal), Parque Empresarial Mas Blau II, Plaza Pla de l’Estany nº 5, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) of wel tot lopd@vueling.com, waarvoor eveneens de ID-kaart of paspoort bijgevoegd dient te worden.

Vueling App

Vueling stelt de gebruiker een gratis app ter beschikking om een vlucht te reserveren of diensten af te sluiten via een mobiel apparaat (smartphone of tablet). Genoemde app verwerkt of verzamelt bepaalde gegevens van gebruikers op vergelijkbare wijze als de website dat doet en bewaart deze middels Local storage (plaatselijke opslag) op het apparaat zelf. Naast het hiervoor genoemde kan Vueling locatiegegevens verzamelen via GPS, bluetooth, wifi-netwerken, IP-adres of vergelijkbare technieken om de gebruiker te helpen informatie te verstrekken over de dichtstbijzijnde luchthaven, bedrijvigheid, vluchtreserveringen, extra diensten of andere informatieve of commerciële mededelingen, middels push berichten, mits de gebruiker toestemming via zijn mobiele apparaat heeft gegeven, welke op elk moment ook via dat apparaat ingetrokken kan worden.

Eveneens kan Vueling de locatiegegevens gebruiken voor statistische doeleinden, zowel als voor het aanbieden van promoties of persoonlijke diensten en het opstellen van een antifraudebeleid.

Sociale netwerken

Vueling heeft de beschikking in de diverse sociale media over de accounts waarvan zij titelhouder is teneinde het aanbieden van haar diensten en Vueling heeft, via de leverancier van dit soort diensten, toegang tot bepaalde informatie van de gebruiker, welke vooraf aanvaard heeft om die via genoemde netwerken te delen. Vueling kan de via de accounts van de sociale netwerken verzamelde gegevens gebruiken voor het opstellen van gesegmenteerde reclamecampagnes, wedstrijden, verlotingen en aanbiedingen, overeenkomstig de bepaalde voorwaarden en privacybeleid van elk sociaal netwerk.

Vueling kan via haar website de gebruiker diensten, die door derden leveranciers verstrekt worden, aanbieden zoals bijvoorbeeld het reserveren van hotels, parkings, autohuur, bagagevervoer of andere gerelateerde diensten. De gebruiker die deze diensten reserveert dient de voorwaarden en het privacybeleid van elke aanbieder van diensten te aanvaarden, waarvoor Vueling zich niet aansprakelijk voor deze diensten stelt, noch voor de gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt.

Veiligheid van overschrijvingen

Vueling waakt over de veiligheid en vertrouwelijkheid van de overschrijvingen die uitgevoerd zijn via de website of de app en neemt de nodige maatregelen om alle niet gemachtigde toegangen door derden te vermijden, gelet op de staat van de technologie op elk moment.

We werken continue aan de bestrijding van fraude en identiteitsdiefstal bij elektronisch overschrijven, door gebruik te maken van software en systemen welke ons helpen frauduleus gedrag op te sporen en herhaling te voorkomen.

Bij het uitvoeren van een overschrijving via uw gebruikersaccount kunt u vragen of Vueling uw betaalkaart voor toekomstige betalingen bewaart. Het nummer van de kaart wordt altijd gecodeerd middels SSL protocol, welke het hoogste veiligheidsniveau biedt.

Niettegenstaande het voorgaande is het van groot belang dat de gebruiker basismaatregelen neemt voor zijn eigen veiligheid en in het bijzonder raden we het volgende aan:

 • Nooit uw gebruikersnaam of wachtwoord aan derden verstrekken.
 • Wijzig met regelmaat het wachtwoord en gebruik geen gewone wachtwoorden (123456, qwerty, admin of vergelijkbare) of zeer eenvoudig herkenbare wachtwoorden (geboortedatum, achternaam, enz.).
 • Sessie afsluiten en accounts uitloggen (ook van sociale netwerken) om niet toegestane toegang te vermijden, vooral indien u inlogt op een apparaat dat u met derden deelt.
 • Sluit het browserscherm.

 

15.
Aansprakelijkheid voor vertraging

Indien de passagier vertraging oploopt, is VUELING verantwoordelijk voor de geleden schade tenzij zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of tenzij het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te nemen. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot 4.694 speciale trekkingsrechten per passagier.

 

16.
Aanvullende eigen en externe dienstverlening

VUELING biedt een breed dienstenpakket voor aanvullende dienstverlening die de passagiers ter beschikking gesteld wordt tijdens het reserveringsproces en waarmee zij hun arrangement op maat kunnen samenstellen.

VUELING heeft overeenkomsten gesloten met externe ondernemingen die de passagiers andere diensten dan luchtvervoer verlenen, zoals onder andere het reserveren van hotels, activiteiten, huurauto's of VIP zalen. Deze gevallen en de aanvullende diensten voor de gereserveerde vlucht richten zich uitsluitend naar de bepalingen en voorwaarden van de externe bedrijven die deze diensten verlenen. VUELING wijst alle aansprakelijkheid voor de niet-nakoming door genoemde bedrijven bij de aanvullende dienstverlening van de hand.

17.
Allergie

Vueling garandeert geen allergeenvrije omgeving in het vliegtuig. Ons menu aan boord biedt voedingsmiddelen die droge en gedroogde vruchten of pindanoten of andere levensmiddelen ontvankelijk voor allergenen bevatten; bovendien is het niet mogelijk te controleren of voedingsmiddelen of andere producten of componenten die andere passagiers mee aan boord nemen allergische reacties veroorzaken.

Het is noodzakelijk dat passagiers met allergie de epinefrinespuit bij zich hebben voor het geval van een aanval samen met een doktersakte die de noodzaak ervan bevestigt en dat op het moment van aan boord gaan dit aan de vliegtuigbemanning meegedeeld wordt. In geval van het niet bij hebben van de spuit, wijst Vueling elke verantwoordelijkheid af.

 

18.
Algemene Bepalingen

Geen enkele tussenpersoon, medewerker of vertegenwoordiger van de Vervoerder is gerechtigd om bepalingen van de onderhavige Overeenkomst te wijzigen, aan te passen of hiervan af te zien.

De passagier kan onderhavige Overeenkomst in elektronische vorm opslaan.

Wordt een van de clausules of bepalingen van deze Overeenkomst onwettig of nietig verklaard, dan blijven de overige clausules van de Overeenkomst gewoon van kracht.

 

19.
Wet en gerechtelijke bevoegdheden

Alle geschillen die mochten ontstaan met passagiers die hun woonplaats in Spanje hebben, zullen worden voorgelegd aan de Spaanse gerechtshoven en rechtbanken die krachtens de Spaanse wetgeving bevoegd zijn.

Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze Algemene Vervoersvoorwaarden worden onderworpen aan het "niet exclusieve jurisdictie" van de Spaanse gerechtshoven.

Je gekozen heendatum is later dan de retourdatum.
Alvorens verder te gaan, dien je het aantal passagiers dat gaat reizen te kiezen.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • ©2016 Vueling Airlines SA