Gebruiksvoorwaarden van de website

www.vueling.com

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen de toegang en het gebruik van de website www.vueling.com (de "Website"), waarvan de inhoud slechts informatief is. De Website is gemaakt door Vueling Airlines, S.A. met maatschappelijke zetel te El Prat de Llobregat (Barcelona), Parque de Negocios Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5, ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, Folio 196, Boekdeel 36403, Blad B-279224, fiscaal identificatienummer A-63422141 ("Vueling"), fax 933787879. De toegang en het surfen van een gebruiker over de Website impliceren de kennisneming en aanvaarding zonder voorbehoud van de volgende voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"):
1.
Voorwaarden

1.1. De inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die op de Website staan, zijn niet bedoeld voor of gericht aan die personen die in rechtsgebieden wonen waar de inhoud niet naar behoren gemachtigd is.

1.2. De Website bestaat uitsluitend uit de pagina's die door www.vueling.com op elk moment geleverd worden. De toegang tot, en surfen over de Website is exclusieve aansprakelijkheid voor de gebruikers in de voorziene bewoordingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3. Het raadplegen van de inhoud van de Website vormt op zich nooit een contractueel verband tussen Vueling en de gebruiker.

2.
Verplichtingen van de gebruiker

2.1. De gebruiker belooft de diensten en inhoud van de Website te gebruiken overeenkomstig de Wet, deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de diensten die Vueling op elk moment aanbiedt, en hij dient af te zien om deze te gebruiken voor:

(I) Onwettige activiteiten of activiteiten die een misdrijf vormen, in strijd met de goede trouw, het moreel, de openbare orde, of de zeden, en/of activiteiten die een inbreuk vormen op de regelgeving betreffende intellectuele en industriële eigendom of wat voor toepasbare norm van het rechtsstelstel dan ook.

(II) Het verspreiden van racistische, xenofibische, pornografische, verdediging van het terrorisme en/of die de mensenrechten aantasten.

(III) Het invoeren op of verspreiden over het netwerk van gegevensprogramma's (virus en schadelijk software) vatbaar voor het veroorzaken van schade aan de computersystemen van Vueling, haar leveranciers of derden gebruikers van het interne netwerk of van deze Website.

(IV) Bij het doorgeven van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord aan niet gemachtigde derden, dient de toegang van de niet gemachtigde gebruiker tot genoemde informatie onmiddellijk aan Vueling meegedeeld te worden. Te dieneinde behoudt Vueling het recht om de gebruikersnaam en het wachtwoord ter bescherming van de dienst te wijzigen.

(V) Het ter beschikking stellen aan andere gebruikers, het versturen via e-mail of het op andere wijze sturen van inhoud welke, overeenkomstig de toepasbare bepalingen of bestaande contractuele banden, de gebruiker niet gemachtigd is te sturen (zoals bevoorrechte informatie, door rechten van industriële of intellectuele eigendom beschermde informatie of informatie waarover een geheimhoudingsplicht bestaat).

(VI) Het uitvoeren van spamming en, in het algemeen het verspreiden van niet gevraagde of niet gemachtigde publiciteit, publiciteitsmateriaal, "spam", "kettingbrieven", "piramidestructuren", of wat voor andere vorm van informatie, behalve in de zones van de Website die daarvoor speciaal gereserveerd zijn.

(VII) Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden van de inhoud van de Website.

2.2. De gebruikers die de diensten via de Website contracteren, verklaren meerderjarig te zijn overeenkomstig de Spaanse wetgeving. In geval van reservering door minderjarigen, wordt de machtiging van de ouders of voogden vereist, om van de gereserveerde dienst te kunnen genieten.

3.
Wijziging van de informatie

Vueling behoudt het exclusieve recht om de inhoud van de Website te herzien, wijzigen of te verwijderen, zowel als het recht om de toegang tot de Website te beperken of te verhinderen. Vueling kan dergelijke rechten op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing uitvoeren.

4.
Inhoud

4.1. Vueling belooft haar uiterste best te doen om mogelijke fouten van de inhoud van de Website te vermijden. In elk geval, is Vueling vrijgesteld van alle verantwoordelijkheden afgeleid van eventuele fouten die in de inhoud van de Website voor zouden kunnen komen, behalve van die punten die in de Wet zijn vastgelegd.

4.2. Vueling is niet verantwoordelijk voor de onenigheden die zouden kunnen bestaan tussen de gedrukte documenten en de elektronische versie die gepubliceerd staat op de Website, behalve in de veronderstellingen welke de geldende regelgeving aldus eisen. In geval van onenigheid tussen de afgedrukte versie en de op de Website gepubliceerde versie,is de gedrukte versie doorslaggevend.

4.3. Vueling is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor die inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die via de Website op het beeldscherm getoond kunnen worden middels elektronische, directe of indirecte, links. De aanwezigheid van links op de Website, behalve bij het uitdrukkelijk blijk geven van het tegendeel, heeft slechts een informatief doel en veronderstelt in geen enkel geval een voorstel, uitnodiging of aanbeveling ervan. Deze links vertegenwoordigen geen enkel verband tussen Vueling en de particulieren of de bedrijven van die websites waartoe toegang verkregen kan worden middels deze links. Vueling behoudt het recht om op eenzijdige wijze en op elk moment de links die op de Website verschijnen te verwijderen.

5.
Surfen, toegang en veiligheid

5.1. Vueling doet haar uiterste best om onder de beste omstandigheden te kunnen surfen.

5.2. Deze Website is ontworpen om de browser Internet Explorer te ondersteunen. In dit verband is Vueling niet aansprakelijk voor de schade van alle mogelijke aard die veroorzaakt kan worden aan de gebruikers door het gebruik van andere browsers of andere versies van de browsers waarvoor de Website ontworpen is.

5.3. Vueling is niet aansprakelijk, en evenmin garandeert zij dat de toegang tot de Website niet onderbroken wordt of foutloos is. Vueling is evenmin aansprakelijk voor, noch garandeert zij dat de inhoud of de software waartoe men via de Website toegang kan hebben geheel foutloos is en geen schade kan veroorzaken aan de computer waarvandaan de gebruiker toegang heeft. In geen enkel geval zal Vueling aansprakelijk zijn voor verlies, schade van wat voor soort dan ook die veroorzaakt wordt door het gebruik en het surfen op de Website, inclusief, onbeperkt, de aan de computersystemen veroorzaakte schade of die veroorzaakt worden door een virus. In het bijzonder is Vueling op geen enkele wijze aansprakelijk, voor het uitvallen, het verbreken of storingen van telecommunicatie, welke zich voor kunnen doen tijdens financiële operaties, noch van de schade die in dergelijke gevallen veroorzaakt kan worden.

5.4. Vueling is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt kan worden aan de gebruikers door ongeschikt gebruik van de Website.

5.5. De op de Website aangeboden diensten kunnen alleen juist gebruikt worden indien voldaan wordt aan de technische specificaties waarvoor deze ontworpen zijn.

6.
Cookies en Gegevensbescherming

6.1. Cookies

De cookies zijn kleine gegevensbestanden die in de computer van de Gebruiker aangemaakt worden en die ervoor zorgen dat de Gebruiker zelf de informatie opslaat die zijn netwerkactiviteiten veroorzaken.

Deze website kan de volgende cookies gebruiken:

Sessiecookies

De sessiecookies worden gememoriseerd en zijn slechts tijdelijk geldig. Deze cookies nemen niet op permanente wijze informatie op de harde schijf van uw computer op.

Navigatiecookies

Het hoofddoel van de navigatiecookies is het vermijden van het aanbieden van aanbevelingen die niet interessant voor u zijn / en u commerciële gerichte en persoonlijke aanbiedingen aan te bieden.

Deze navigatiecookies zijn gebaseerd op het tijdelijk volgen van het surfen op internet. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om dit soort cookies te verwijderen, alvorens te beginnen te surfen op andere pagina's van de website.

Statistische cookies

Met de statistische cookies kan de volgende informatie bekend worden:

- De datum en het tijdstip van de laatste keer dat de Gebruiker onze website bezocht.

- De toegang tot de inhoud die de Gebruiker uitkoos tijdens het laatste bezoek aan onze website.

Om de gebruiksstatistieken van onze website uit te oefenen, gebruiken we statistiekgereedschappen met een beperkt bereik voor de functies die in de vorige paragraaf beschreven staan en met als doel het terugkeerniveau van onze bezoekers en de meest interessante inhoud te leren kennen. Op deze manier kunnen we onze inspanningen richten op verbeteringen van de meest bezochte onderdelen en ervoor zorgen dat de bezoeker makkelijker vindt wat hij zoekt.

De Website kan de informatie van uw bezoek gebruiken voor het uitvoeren van beoordelingen en statistische berekeningen van anonieme gegevens, zowel als het garanderen van de continuïteit van de dienst of het uitvoeren van verbeteringen aan de Websites. Genoemde informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Cookie beheer

In deze strekking, kunt u uw browser instellen om standaard alle cookies te aanvaarden of te weigeren of om een waarschuwing op het beeldscherm te krijgen van de ontvangst van elke cookie en op dat moment beslissen om deze wel of niet op uw harde schijf op te slaan. Daartoe adviseren we de sectie Help van uw browser om te weten hoe de huidige instelling veranderd kan worden. Eveneens kunt u gereedschappen gebruiken voor het blokkeren van volgcookies of Do Not Track, die u kunt downloaden van de site: http://www.abine.com/dntdetail.php

Eveneens, kunt u op ieder moment uw toestemming verleend voor het gebruik van Vueling cookies, intrekken, door uw browser in te stellen zoals voorzien in het voorgaande punt.

Onverminderd het voorgaande, dient u er rekening mee te houden dat het uitzetten van cookies invloed kan hebben op de werking van bepaalden delen van de webpagina.

6.2. Gegevensbescherming

Vueling kan gebruikersgegevens inzamelen tijdens het reserveringsproces van tickets, tijdens het reserveren van via wat voor kanaal dan ook eigen producten of diensten (persoonlijk, telefoon, internet, enz.) , de mobiele applicatie van Vueling of sociale media, bij het aanmaken van een myvueling account, bij het aanvragen voor versturen van newsletters of tijdens browsen op de website of mobiele applicatie van Vueling. Vueling is houder van de bestanden die aangemaakt worden met de persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruikers. Vueling verplicht zich te voldoen aan de geheimhoudingsplicht van persoonlijke gegevens en aan de plicht om de gegevens in vertrouwen te behandelen en daartoe de nodige maatregelen te treffen ter vermijding van wijziging, verlies, behandeling of niet gemachtigde toegang, gelet op de staat van de technologie op elk moment volgens het bepaalde in de wetgeving op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming die op elk moment in Spanje van toepassing is. Vueling deelt de gegevens alleen met derden in die gevallen die door de toepasbare normen toegestaan zijn, zoals bijvoorbeeld aanbieders van externe service die optreden in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in naam van Vueling, of bevoegde autoriteiten die het aldus vereisen. Vueling kan haar huidige beleid updaten, waardoor het raadzaam is dat de gebruiker deze regelmatig bekijkt. De gebruiker aanvaardt dat de op het moment van het verzoek tot verlening van één van onze diensten de persoonlijke gegevens, zowel als de gegevens waartoe Vueling toegang heeft als gevolg van het browsen, verzoeken of gebruik van de diensten, opgenomen worden in een geautomatiseerd bestand, waarvan Vueling de titelhouder is, met als doelstelling het verlenen van de verzochte dienst en in het bijzonder teneinde: (i) reserveren van een plaats om de Vervoerder genoemde reservering te bevestigen; (ii) het verlenen en ontwikkelen van diensten en verleningen betreffende de klantenservice of directe verkoop; (iii) administratie van het myvueling account opdat de gebruiker zijn reserveringen op eenvoudige en persoonlijke wijze kan beheren, de bestemmingen of eerder uitgevoerde zoekopdrachten kan zien, inclusief vanaf verschillende apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon). (iv) het vereenvoudigen van het immigratieproces en binnenkomst; (v) voldoen aan vereisten betreffende boekhouding, factureren en audit van de Vervoerder; (vi) controle creditcards en andere betaalkaarten; (vii) het voldoen aan vereisten betreffende veiligheid, administratie en de juridische vereisten van de Vervoerder; en (viii) het controleren, behouden en ontwikkelen van systemen en statistische analyses van diverse aard (ix) het opsporen en/of voorkomen van fraude of overeenkomstige activiteiten van illegale aard. (x) het verlenen van toegevoegde diensten, verbeteringen in onze diensten en in de klantervaring bij het gebruik maken van de website of mobiele applicatie. (xi) het te kennen geven, inclusief via elektronische middelen of mobiele apparaten van alle informatie, aanbiedingen, producten, diensten, nieuwigheden, push berichten, newsletters en publiciteit welke interessant voor u kunnen zijn betreffende andere producten. Vooral in het geval van de te versturen nieuwsbrieven. Deze omvatten producten die door Vueling aangeboden worden en door haarzelf of door samenwerkende instellingen uitgevoerd worden. In geval u geen commerciële communicaties via elektronische middelen wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de daartoe speciaal bestaande link in de newsletters die u ontvangt, zich afmelden via het daartoe speciaal bestaande vakje op de website, via het myvueling account of door zich op elk gewenst moment te richten tot Vueling via de volgende e-mail lopd@vueling.com, door een fotokopie bij te voegen van de ID-kaart of paspoort. De gebruiker staat, in ieder geval, in voor de waarheid van de verstrekte gegevens en is verantwoordelijk voor het aan Vueling communiceren van alle mogelijke wijzigingen van die gegevens, waarbij Vueling het recht behoudt elke gebruiker die valse gegevens verstrekt, onverminderd andere acties die rechtens noodzakelijk zijn, van de geregistreerde diensten uit te sluiten. Ten slotte wordt de gebruiker geïnformeerd dat deze om de rechten tot toegang, wijziging, oppositie en annulering uit te oefenen zich kan richten tot Vueling middels een schriftelijk verzoek, door een kopie van zijn ID of paspoort toe te voegen, aan het postadres Vueling Airlines, S.A. (Departamento Legal), Parque Empresarial Mas Blau II, Plaza Pla de l’Estany nº 5, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).

7.
Informatie over technische kwesties

Vueling is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, afgeleid van storingen, verzuim, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of gebrek aan verbinding bij de werking van het elektronisch systeem, veroorzaakt door redenen buiten Vueling om; voor vertragingen of blokkeringen in het gebruik van het huidige elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelastingen in haar datacentrum, telefoonlijnen, in het internetsysteem of andere elektronische systemen; noch evenmin voor de schade die veroorzaakt kan zijn door derde personen middels onwettige inmengingen buiten de controle van Vueling. Evenmin zal Vueling aansprakelijk zijn voor mogelijke schade die de gebruiker kan ondervinden als gevolg van fouten, gebreken of verzuim, in de door Vueling verstrekte informatie, telkens als deze van andere bronnen komt. Evenmin is Vueling aansprakelijk voor het ongepaste gebruik van de dienst als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een gebrekkige instelling van de hardware van de gebruiker of het onvoldoende ondersteuningsvermogen van de nodige hardware voor het gebruik van de aangeboden diensten.

8.
Intellectuele en industriële eigendom

Bepaalde inhoud waartoe de gebruiker toegang heeft via de Website is onderworpen aan rechten van industriële en intellectuele eigendom waarvan Vueling houder is of van genoemde rechten van andere houders. De toegang tot genoemde inhoud of elementen via de Website verleent de gebruiker niet het recht tot verandering, wijziging, exploitatie of weergave, verspreiding, openbare communicatie of elk ander recht dat toekomt aan de houder van het betrokken recht. De gebruiker belooft om de inhoud en/of elementen te gebruiken waartoe hij via de Website toegang heeft, voor eigen gebruik en behoeften, en in geen enkel geval voor het direct of indirect commercieel uitbuiten ervan.

9.
Terugtrekking en schorsing van de diensten

Vueling kan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de dienstlevering voor die gebruikers die het bepaalde in de onderhavige gebruiksvoorwaarden niet nakomen, terugtrekken of schorsen.

10.
Duur en beëindiging

De dienstverlening en informatie opgenomen op de Website zijn in principe van onbepaalde duur. Vueling kan op elk moment de dienstlevering eindigen of schorsen en/of welk element van de Website dan ook. Wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, worden de gebruikers vooraf gewaarschuwd van beëindiging of schorsing van de levering van de diverse diensten.

11.
Rechtsgebied en Toepasbare wet

In de veronderstelling dat er een conflict of meningsverschil optreedt in de interpretatie of toepassing van onderhavige gebruiksvoorwaarden, bepalen de rechtbanken en gerechtshoven die, indien van toepassing, het onderwerp behandelen, de toepasbare wettelijke regelgeving op het gebied van bevoegd rechtsgebied, waarbij in acht genomen wordt, daar het eindgebruikers betreft, de plaats van nakoming van de verplichting of het woonadres van de kopende partij.

Dat alles onverminderd het vermogen van de gebruiker om naar de Arbitragecommissie van de zone te stappen.

In geval het een koop betreft, uitgevoerd door een bedrijf, onderwerpen beide partijen zich, terwijl ze uitdrukkelijk afstand doen van andere rechtsgebieden, aan de rechtbanken en gerechtshoven van Barcelona (Spanje).

Je gekozen heendatum is later dan de retourdatum.
Alvorens verder te gaan, dien je het aantal passagiers dat gaat reizen te kiezen.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0900 777 0005
8-24 u. elke dag. € 0,18 /min incl. BTW
0900 253 0253
9-21 u. elke dag.
  • ©2016 Vueling Airlines SA