Gebruiksvoorwaarden van de website

www.vueling.com

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen de toegang en het gebruik van de website www.vueling.com (de "Website"), waarvan de inhoud slechts informatief is. De Website is gemaakt door Vueling Airlines, S.A. met maatschappelijke zetel te El Prat de Llobregat (Barcelona), Parque de Negocios Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5, ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, Folio 196, Boekdeel 36403, Blad B-279224, fiscaal identificatienummer A-63422141 ("Vueling"), fax 933787879. De toegang en het surfen van een gebruiker over de Website impliceren de kennisneming en aanvaarding zonder voorbehoud van de volgende voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"):
1.
Voorwaarden

1.1. De inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die op de Website staan, zijn niet bedoeld voor of gericht aan die personen die in rechtsgebieden wonen waar de inhoud niet naar behoren gemachtigd is.

1.2. De Website bestaat uitsluitend uit de pagina's die door www.vueling.com op elk moment geleverd worden. De toegang tot, en surfen over de Website is exclusieve aansprakelijkheid voor de gebruikers in de voorziene bewoordingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3. Het raadplegen van de inhoud van de Website vormt op zich nooit een contractueel verband tussen Vueling en de gebruiker.

2.
Verplichtingen van de gebruiker

2.1. De gebruiker belooft de diensten en inhoud van de Website te gebruiken overeenkomstig de Wet, deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de diensten die Vueling op elk moment aanbiedt, en hij dient af te zien om deze te gebruiken voor:

(I) Onwettige activiteiten of activiteiten die een misdrijf vormen, in strijd met de goede trouw, het moreel, de openbare orde, of de zeden, en/of activiteiten die een inbreuk vormen op de regelgeving betreffende intellectuele en industriële eigendom of wat voor toepasbare norm van het rechtsstelstel dan ook.

(II) Het verspreiden van racistische, xenofibische, pornografische, verdediging van het terrorisme en/of die de mensenrechten aantasten.

(III) Het invoeren op of verspreiden over het netwerk van gegevensprogramma's (virus en schadelijk software) vatbaar voor het veroorzaken van schade aan de computersystemen van Vueling, haar leveranciers of derden gebruikers van het interne netwerk of van deze Website.

(IV) Bij het doorgeven van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord aan niet gemachtigde derden, dient de toegang van de niet gemachtigde gebruiker tot genoemde informatie onmiddellijk aan Vueling meegedeeld te worden. Te dieneinde behoudt Vueling het recht om de gebruikersnaam en het wachtwoord ter bescherming van de dienst te wijzigen.

(V) Het ter beschikking stellen aan andere gebruikers, het versturen via e-mail of het op andere wijze sturen van inhoud welke, overeenkomstig de toepasbare bepalingen of bestaande contractuele banden, de gebruiker niet gemachtigd is te sturen (zoals bevoorrechte informatie, door rechten van industriële of intellectuele eigendom beschermde informatie of informatie waarover een geheimhoudingsplicht bestaat).

(VI) Het uitvoeren van spamming en, in het algemeen het verspreiden van niet gevraagde of niet gemachtigde publiciteit, publiciteitsmateriaal, "spam", "kettingbrieven", "piramidestructuren", of wat voor andere vorm van informatie, behalve in de zones van de Website die daarvoor speciaal gereserveerd zijn.

(VII) Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden van de inhoud van de Website.

2.2. De gebruikers die de diensten via de Website contracteren, verklaren meerderjarig te zijn overeenkomstig de Spaanse wetgeving. In geval van reservering door minderjarigen, wordt de machtiging van de ouders of voogden vereist, om van de gereserveerde dienst te kunnen genieten.

3.
Wijziging van de informatie

Vueling behoudt het exclusieve recht om de inhoud van de Website te herzien, wijzigen of te verwijderen, zowel als het recht om de toegang tot de Website te beperken of te verhinderen. Vueling kan dergelijke rechten op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing uitvoeren.

4.
Inhoud

4.1. Vueling belooft haar uiterste best te doen om mogelijke fouten van de inhoud van de Website te vermijden. In elk geval, is Vueling vrijgesteld van alle verantwoordelijkheden afgeleid van eventuele fouten die in de inhoud van de Website voor zouden kunnen komen, behalve van die punten die in de Wet zijn vastgelegd.

4.2. Vueling is niet verantwoordelijk voor de onenigheden die zouden kunnen bestaan tussen de gedrukte documenten en de elektronische versie die gepubliceerd staat op de Website, behalve in de veronderstellingen welke de geldende regelgeving aldus eisen. In geval van onenigheid tussen de afgedrukte versie en de op de Website gepubliceerde versie,is de gedrukte versie doorslaggevend.

4.3. Vueling is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor die inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die via de Website op het beeldscherm getoond kunnen worden middels elektronische, directe of indirecte, links. De aanwezigheid van links op de Website, behalve bij het uitdrukkelijk blijk geven van het tegendeel, heeft slechts een informatief doel en veronderstelt in geen enkel geval een voorstel, uitnodiging of aanbeveling ervan. Deze links vertegenwoordigen geen enkel verband tussen Vueling en de particulieren of de bedrijven van die websites waartoe toegang verkregen kan worden middels deze links. Vueling behoudt het recht om op eenzijdige wijze en op elk moment de links die op de Website verschijnen te verwijderen.

5.
Surfen, toegang en veiligheid

5.1. Vueling doet haar uiterste best om onder de beste omstandigheden te kunnen surfen.

5.2. Deze Website is ontworpen om de browser Internet Explorer te ondersteunen. In dit verband is Vueling niet aansprakelijk voor de schade van alle mogelijke aard die veroorzaakt kan worden aan de gebruikers door het gebruik van andere browsers of andere versies van de browsers waarvoor de Website ontworpen is.

5.3. Vueling is niet aansprakelijk, en evenmin garandeert zij dat de toegang tot de Website niet onderbroken wordt of foutloos is. Vueling is evenmin aansprakelijk voor, noch garandeert zij dat de inhoud of de software waartoe men via de Website toegang kan hebben geheel foutloos is en geen schade kan veroorzaken aan de computer waarvandaan de gebruiker toegang heeft. In geen enkel geval zal Vueling aansprakelijk zijn voor verlies, schade van wat voor soort dan ook die veroorzaakt wordt door het gebruik en het surfen op de Website, inclusief, onbeperkt, de aan de computersystemen veroorzaakte schade of die veroorzaakt worden door een virus. In het bijzonder is Vueling op geen enkele wijze aansprakelijk, voor het uitvallen, het verbreken of storingen van telecommunicatie, welke zich voor kunnen doen tijdens financiële operaties, noch van de schade die in dergelijke gevallen veroorzaakt kan worden.

5.4. Vueling is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt kan worden aan de gebruikers door ongeschikt gebruik van de Website.

5.5. De op de Website aangeboden diensten kunnen alleen juist gebruikt worden indien voldaan wordt aan de technische specificaties waarvoor deze ontworpen zijn.

6.
Privacybeleid

Vueling verplicht zich de geheimhoudingsplicht op persoonlijke gegevens na te komen en om deze gegevens in vertrouwen te behandelen en heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van wijziging, verlies, verwerking of niet gemachtigde toegang, gelet op de staat van de technologie op elk moment volgens het bepaalde in de wetgeving op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming die op elk moment in Spanje van toepassing is. Vueling kan haar huidige privacybeleid updaten, waardoor het voor de gebruiker raadzaam is dit regelmatig te bekijken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Vueling verzamelt via de formulieren de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verlenen van diensten of ter uitvoering van het elektronisch overschrijven, zoals bijvoorbeeld uw naam, achternaam, e-mail, adres, ID-kaart, creditcard- of telefoonnummer of factuurgegevens.

Vueling ontvangt ook informatie over het browsen op de website of de app, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers, aanmeldingsinformatie, vingerafdruk of locatiegegevens. Eveneens kan Vueling informatie krijgen betreffende e-mails, als wel de leesbevestigingen van die e-mails.

Wat betreft de cookies die Vueling gebruikt, kunt u meer informatie vinden in ons Cookiebeleid.

Met wie delen we uw gegevens?

Vueling deelt, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor bestanden die aangemaakt worden met de persoonlijke gegevens die door gebruikers verstrekt worden, mede dat ze uw gegevens af kan staan aan haar hoofdaandeelhouder International Consolidated Airlines Group, S.A. (Grupo IAG), of aan andere bedrijven die tot de groep Grupo IAG behoren teneinde de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden. De officiële relatie van de bedrijven die tot de groep Grupo AIG behoren, is te vinden op de website (iwww.iairgroup.com). Eveneens kan Vueling gegevens afstaan aan derden in die gevallen die door de toepasbare normen toegestaan zijn, zowel als aan andere codeshare partners (luchtvaartmaatschappijen) of aan bevoegde autoriteiten en overheden, indien die deze aldus vereisen.

Eveneens kan Vueling toegang tot genoemde gegevens geven aan die aanbieders van externe diensten die optreden in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in naam van Vueling, welke die gegevens in geen enkel geval mogen gebruiken voor andere doeleinden, noch aan derden af mogen staan.

Eveneens kan Vueling een deel van de statistische gegevens die in geen enkel geval de persoonlijke identificatie van de gebruiker kunnen onthullen aan derden verstrekken.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Vueling kan persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen tijdens het reserveren van tickets via de website van Vueling (hierna de “Website”), de mobiele applicatie van Vueling (hierna de “App”) of telefoon, het reserveren van producten of diensten, tijdens het browsen op de Website of het gebruik van de app of de sociale netwerken, bij het aanmaken van een gebruikers- of loyaliteitsaccount, bij het aanvragen van versturen van newsletters, bij het deelnemen aan wedstrijden, verlotingen of dergelijke, of via derden die ons deze verstrekken zoals reisagenten of touroperators of codeshare partners (luchtvaartmaatschappijen).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

De gebruiker aanvaardt dat de verstrekte persoonlijke gegevens, inclusief de locatiegegevens, opgenomen worden in een of meerdere geautomatiseerde bestanden, waarvan Vueling de titelhouder is, teneinde:

 • het reserveren van een plaats om het luchtvervoer uit te kunnen voeren.
 • het verlenen en ontwikkelen van andere afgesloten diensten en dienstverleningen betreffende de klantenservice of directe verkoop.
 • administratie van het gebruikers- of loyaliteitsaccount opdat de gebruiker zijn reserveringen op eenvoudige en persoonlijke wijze kan beheren, de bestemmingen of eerder uitgevoerde zoekopdrachten kan zien, zelfs op verschillende apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon).
 • het vereenvoudigen van het immigratie- en toegangsproces.
 • het voldoen aan de vereisten betreffende boekhouding, factureren en audit;
 • de controle van credit- en debitcards of andere betaalmiddelen.
 • het voldoen aan de vereisten betreffende veiligheid, administratie en de juridische vereisten van Vueling.
 • het controleren, behouden en ontwikkelen van systemen en statistisch onderzoek van diverse aard, zoals Google Analytics.
 • het opsporen en/of voorkomen van fraude of overeenkomstige activiteiten van illegale aard.
 • het verlenen van toegevoegde diensten, verbeteringen in onze diensten en in de klantervaring bij het gebruik maken van de website of de app.
 • Statistisch onderzoek van websitebezoeken en het gedrag van de gebruikers.
 • Geolocalisatie middels GPS, bluetooth, wifi-netwerken, IP-adres of vergelijkbare technieken voor een beter persoonlijke aanpassing van de diensten via de website of de app.
 • het te kennen geven, inclusief via elektronische middelen of mobiele apparaten (push berichten), van alle informatie, aanbiedingen en publiciteit welke interessant voor u kunnen zijn betreffende diensten, producten en nieuws en andere informatie van Vueling. In het geval van de te versturen nieuwsbrieven. Deze omvatten producten die door Vueling aangeboden worden en door haarzelf of door samenwerkende instellingen uitgevoerd worden. In geval u geen commerciële communicaties via elektronische middelen wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de daartoe speciaal gereserveerde link in de newsletters die u ontvangt, via het daartoe speciaal bestaande vakje op de website of via uw gebruikersaccount.

Verantwoordelijkheid in de betrouwbaarheid van de gegevens

De gebruiker staat in voor de betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en is verantwoordelijk voor het aan Vueling communiceren van alle mogelijke wijzigingen van die gegevens, waarbij Vueling zich het recht behoudt elke gebruiker die valse of frauduleuze gegevens verstrekt, onverminderd andere acties die rechtens noodzakelijk zijn, van de geregistreerde diensten uit te sluiten.

Vueling is niet verantwoordelijk voor de links die op haar website staan en die naar andere websites, eigendom van derden die daar verantwoordelijk voor zijn, doorverwijzen.

Uitoefening van je rechten

Om de rechten tot toegang, wijziging, oppositie en annulering uit te oefenen, kan de gebruiker zich richten tot Vueling middels een schriftelijk verzoek, door een kopie van zijn ID-kaart of paspoort toe te voegen, aan het postadres Vueling Airlines, S.A. (Departamento Legal), Parque Empresarial Mas Blau II, Plaza Pla de l’Estany nº 5, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) of wel tot lopd@vueling.com, waarvoor eveneens de ID-kaart of paspoort bijgevoegd dient te worden.

Vueling App

Vueling stelt de gebruiker een gratis app ter beschikking om een vlucht te reserveren of diensten af te sluiten via een mobiel apparaat (smartphone of tablet). Genoemde app verwerkt of verzamelt bepaalde gegevens van gebruikers op vergelijkbare wijze als de website dat doet en bewaart deze middels Local storage (plaatselijke opslag) op het apparaat zelf. Naast het hiervoor genoemde kan Vueling locatiegegevens verzamelen via GPS, bluetooth, wifi-netwerken, IP-adres of vergelijkbare technieken om de gebruiker te helpen informatie te verstrekken over de dichtstbijzijnde luchthaven, bedrijvigheid, vluchtreserveringen, extra diensten of andere informatieve of commerciële mededelingen, middels push berichten, mits de gebruiker toestemming via zijn mobiele apparaat heeft gegeven, welke op elk moment ook via dat apparaat ingetrokken kan worden.

Eveneens kan Vueling de locatiegegevens gebruiken voor statistische doeleinden, zowel als voor het aanbieden van promoties of persoonlijke diensten en het opstellen van een antifraudebeleid.

Sociale netwerken

Vueling heeft de beschikking in de diverse sociale media over de accounts waarvan zij titelhouder is teneinde het aanbieden van haar diensten en Vueling heeft, via de leverancier van dit soort diensten, toegang tot bepaalde informatie van de gebruiker, welke vooraf aanvaard heeft om die via genoemde netwerken te delen. Vueling kan de via de accounts van de sociale netwerken verzamelde gegevens gebruiken voor het opstellen van gesegmenteerde reclamecampagnes, wedstrijden, verlotingen en aanbiedingen, overeenkomstig de bepaalde voorwaarden en privacybeleid van elk sociaal netwerk.

Vueling kan via haar website de gebruiker diensten, die door derden leveranciers verstrekt worden, aanbieden zoals bijvoorbeeld het reserveren van hotels, parkings, autohuur, bagagevervoer of andere gerelateerde diensten. De gebruiker die deze diensten reserveert dient de voorwaarden en het privacybeleid van elke aanbieder van diensten te aanvaarden, waarvoor Vueling zich niet aansprakelijk voor deze diensten stelt, noch voor de gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt.

Veiligheid van overschrijvingen

Vueling waakt over de veiligheid en vertrouwelijkheid van de overschrijvingen die uitgevoerd zijn via de website of de app en neemt de nodige maatregelen om alle niet gemachtigde toegangen door derden te vermijden, gelet op de staat van de technologie op elk moment.

We werken continue aan de bestrijding van fraude en identiteitsdiefstal bij elektronisch overschrijven, door gebruik te maken van software en systemen welke ons helpen frauduleus gedrag op te sporen en herhaling te voorkomen.

Bij het uitvoeren van een overschrijving via uw gebruikersaccount kunt u vragen of Vueling uw betaalkaart voor toekomstige betalingen bewaart. Het nummer van de kaart wordt altijd gecodeerd middels SSL protocol, welke het hoogste veiligheidsniveau biedt.

Niettegenstaande het voorgaande is het van groot belang dat de gebruiker basismaatregelen neemt voor zijn eigen veiligheid en in het bijzonder raden we het volgende aan:

 • Nooit uw gebruikersnaam of wachtwoord aan derden verstrekken.
 • Wijzig met regelmaat het wachtwoord en gebruik geen gewone wachtwoorden (123456, qwerty, admin of vergelijkbare) of zeer eenvoudig herkenbare wachtwoorden (geboortedatum, achternaam, enz.).
 • Sessie afsluiten en accounts uitloggen (ook van sociale netwerken) om niet toegestane toegang te vermijden, vooral indien u inlogt op een apparaat dat u met derden deelt.
 • Sluit het browserscherm.
7.
Informatie over technische kwesties

Vueling is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, afgeleid van storingen, verzuim, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of gebrek aan verbinding bij de werking van het elektronisch systeem, veroorzaakt door redenen buiten Vueling om; voor vertragingen of blokkeringen in het gebruik van het huidige elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelastingen in haar datacentrum, telefoonlijnen, in het internetsysteem of andere elektronische systemen; noch evenmin voor de schade die veroorzaakt kan zijn door derde personen middels onwettige inmengingen buiten de controle van Vueling. Evenmin zal Vueling aansprakelijk zijn voor mogelijke schade die de gebruiker kan ondervinden als gevolg van fouten, gebreken of verzuim, in de door Vueling verstrekte informatie, telkens als deze van andere bronnen komt. Evenmin is Vueling aansprakelijk voor het ongepaste gebruik van de dienst als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een gebrekkige instelling van de hardware van de gebruiker of het onvoldoende ondersteuningsvermogen van de nodige hardware voor het gebruik van de aangeboden diensten.

8.
Intellectuele en industriële eigendom

Bepaalde inhoud waartoe de gebruiker toegang heeft via de Website is onderworpen aan rechten van industriële en intellectuele eigendom waarvan Vueling houder is of van genoemde rechten van andere houders. De toegang tot genoemde inhoud of elementen via de Website verleent de gebruiker niet het recht tot verandering, wijziging, exploitatie of weergave, verspreiding, openbare communicatie of elk ander recht dat toekomt aan de houder van het betrokken recht. De gebruiker belooft om de inhoud en/of elementen te gebruiken waartoe hij via de Website toegang heeft, voor eigen gebruik en behoeften, en in geen enkel geval voor het direct of indirect commercieel uitbuiten ervan.

9.
Terugtrekking en schorsing van de diensten

Vueling kan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de dienstlevering voor die gebruikers die het bepaalde in de onderhavige gebruiksvoorwaarden niet nakomen, terugtrekken of schorsen.

10.
Duur en beëindiging

De dienstverlening en informatie opgenomen op de Website zijn in principe van onbepaalde duur. Vueling kan op elk moment de dienstlevering eindigen of schorsen en/of welk element van de Website dan ook. Wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, worden de gebruikers vooraf gewaarschuwd van beëindiging of schorsing van de levering van de diverse diensten.

11.
Rechtsgebied en Toepasbare wet

In de veronderstelling dat er een conflict of meningsverschil optreedt in de interpretatie of toepassing van onderhavige gebruiksvoorwaarden, bepalen de rechtbanken en gerechtshoven die, indien van toepassing, het onderwerp behandelen, de toepasbare wettelijke regelgeving op het gebied van bevoegd rechtsgebied, waarbij in acht genomen wordt, daar het eindgebruikers betreft, de plaats van nakoming van de verplichting of het woonadres van de kopende partij.

Dat alles onverminderd het vermogen van de gebruiker om naar de Arbitragecommissie van de zone te stappen.

In geval het een koop betreft, uitgevoerd door een bedrijf, onderwerpen beide partijen zich, terwijl ze uitdrukkelijk afstand doen van andere rechtsgebieden, aan de rechtbanken en gerechtshoven van Barcelona (Spanje).

Je gekozen heendatum is later dan de retourdatum.
Alvorens verder te gaan, dien je het aantal passagiers dat gaat reizen te kiezen.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • ©2016 Vueling Airlines SA