Condicións de transporte

Condicións xerais do contrato de transporte aéreo de pasaxeiros e equipaxe.

1.
Definicións
 • "Billete" significa o número de localizador e, no seu caso, talón de equipaxe, emitido por ou en nome do Transportista, que dá dereito ao seu titular ou ao pasaxeiro a viaxar desde a orixe ao destino baixo os termos e condicións contidos nel e nestas Condicións Xerais de Transporte.
 • "Billete de conexión" refírese a un Billete formado por dous ou máis Segmentos, de xeito que para cada segmento se emite un Billete, e xuntos constitúen un único contrato de transporte. A non ser que sexa necesario establecer a diferenciación, o termo Billete engloba tamén o Billete de Conexión nestas Condicións Xerais.
 • "Código compartido" significa que Vueling pode vender billetes para voos operados por outras compañías aéreas coas que manteña un acordo para iso.
 • "Condicións xerais de transporte" ou "Condicións" significa estas condicións xerais do contrato de transporte aéreo de Pasaxeiros e equipaxe.
 • "Convenio de Montreal" significa o Convenio para a unificación de certas regras relativas ao Transporte Aéreo Internacional asinado en Montreal o 28 de maio de 1999.
 • "Escala" son os lugares previstos dentro do itinerario do pasaxeiro e distintos dos de orixe e destino sinalados no Billete ou que se indican nos horarios como lugares de escala programados na ruta.
 • "Pasaxeiro": calquera persoa posuidora dun Billete, exceptuando aos membros da tripulación operativa.
 • "Voos punto a punto" refírese a un voo formado por un único Segmento, é dicir, non ten ningunha escala programada na ruta.
 • "Regulamento 261/2004" significa o Regulamento (CE) 261/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, polo que se establecen normas comúns sobre compensación e asistencia aos Pasaxeiros aéreos en caso de denegación de embarque e de cancelación ou grande atraso dos voos.
 • "Regulamento 2027/97" significa o Regulamento (CE) 2027/97 do Consello, do 9 de outubro de 1997, relativo á responsabilidade das compañías aéreas respecto ao transporte aéreo dos Pasaxeiros e a súa equipaxe, modificado polo Regulamento (CE) 889/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de maio de 2002.
 • "Segmento" traxecto comprendido entre unha engalaxe e unha aterraxe consecutiva.
 • "Transportista" ou "Vueling" significa Vueling Airlines, S.A., sociedade con domicilio en El Prat de Llobregat (Barcelona), Parque de Negocios Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5 e con NIF A-63422141, con licenza de operador número 060.
 • Regulamento (UE) 185/2010 da Comisión, do 4 de marzo de 2010, polo que se establecen medidas detalladas para a aplicación das normas básicas comúns de seguridade aérea.
2.
Obxecto e normativa aplicable
 • Con obxecto das presentes Condicións Xerais de Transporte é regular os termos e condicións nos que VUELING transportará o Pasaxeiro e a súa equipaxe ao destino especificado no Billete e prestará, no seu caso, outros servizos relacionados co devandito transporte aéreo.
 • Todo transporte realizado e demais servizos prestados polo Transportista estarán sometidos á seguinte normativa (a «normativa aplicable»): (i) as condicións que figuran no Billete; (ii) a tarifa aplicada e as súas condicións; (iii) as disposicións que figuran nestas Condicións Xerais de Transporte; (iv) as condicións particulares e especiais que, no seu caso, resulten aplicables a un grupo de Pasaxeiros ou a un ou varios deles de xeito individualizado, respectivamente; e (v) a normativa que resulte aplicable en cada momento. As Condicións Xerais atópanse a disposición do Pasaxeiro no sitio web do Transportista (www.vueling.com) e poderase obter copia destas na sede social de VUELING.
 • Ningunha destas Condicións de Transporte anulará calquera dereito indispoñible que lle recoñeza ao Pasaxeiro a lexislación que sexa de aplicación.
 • Se o Pasaxeiro mercou o seu Billete coa axuda ou a través dun terceiro, será este o encargado tanto de entregarlle ao Pasaxeiro unha copia das presentes Condicións Xerais como de notificarlle ao Pasaxeiro as eventualidades que lle ocorran ao seu voo, agás –neste último caso- que o enderezo de correo electrónico que constase na reserva fose o do propio Pasaxeiro. VUELING non responderá en ningún caso das consecuencias que teña para o Pasaxeiro a non asunción polo terceiro a través de quen efectuou a reserva das obrigas expresadas neste parágrafo.
3.
Billete
  • 3.1
   Disposicións xerais

O Billete será válido exclusivamente para o voo que nel se indique e pola persoa que figure como Pasaxeiro. O Billete é intransferible e non pode ser alleado a terceiros.

O Billete incluirá ademais unha referencia a estas Condicións Xerais de Transporte e calquera outra información que VUELING considere indispensable.

  • 3.2
   Billete de conexión

O servizo de transporte contratado inclúe o itinerario indicado no Billete de Conexión, desde o aeroporto de saída, pasando polas escalas programadas, ata o aeroporto de destino final e está suxeito ao correspondente cargo de servizo.

A posibilidade de cancelar por parte do Pasaxeiro un ou varios segmentos queda totalmente excluída, agás no caso da Tarifa Excellence.

  • 3.3
   Código Compartido

Vueling acadou acordos con outras compañías aéreas para ofrecer voos operados por esas compañías. Vueling comunicará durante o proceso de reserva a compañía aérea que operará o voo. Nos voos con código compartido, aplicarán as condicións de transporte da compañía aérea operadora do voo, polo que é recomendable consultar esas condicións para familiarizarse con dimensións aceptadas e custos da equipaxe, tempos de facturación, menores ou transporte de animais.

En caso de necesidades puntuais, Vueling poderá operar certos voos con aeronaves operadas por outras compañías. Neste caso, Vueling informará aos pasaxeiros sobre a identidade da compañía operadora do voo.

 • 3.4
  Billete non cancelable

Unha vez realizada a reserva mediante o pagamento correspondente, o billete non é cancelable por Parte do Pasaxeiro, o que significa que o prezo aboado por este non será reembolsado, agás nos casos expresamente previstos nas presentes Condicións, como poden ser as circunstancias excepcionais contempladas no punto 4.5 ou por aplicación do disposto no punto 9.2 e seguintes relativo á tarifa Excellence.

4.
Prezos
  • 4.1
   Xeral

O prezo do Billete inclúe unicamente o transporte desde o aeroporto de saída ata o aeroporto de destino, coas escalas programadas no caso de Billete de Conexión. O prezo do Billete ou Billete de Conexión non inclúe o servizo de transporte terrestre entre aeroportos, nin entre os aeroportos e/ou as terminais da cidade de destino.

Os prezos dos Billetes de VUELING son dinámicos e dependen da canle de comercialización.

  • 4.2
   Impostos e taxas
  • VUELING inclúe sempre nos seus prezos o IVE, os suplementos de combustible –no seu caso- e as taxas que estableza cada autoridade aeroportuaria. Outros cargos por servizos optativos advertiranse expresamente e, antes de efectuarse o pagamento, o Pasaxeiro deberá aceptalos. As taxas e impostos están suxeitas a decisións alleas ao Transportista e son obxecto de constantes modificacións ou revisións, que poden producirse con posterioridade á data de compra do billete. Se se produce un incremento nunha taxa ou imposto con posterioridade á data de compra do billete pero antes de voar o Pasaxeiro e Vueling decide revisar o prezo para repercutirlle o incremento ao Pasaxeiro, este poderá alternativamente (i) aboar a diferenza con respecto ás reflectidas no momento da compra autorizando o Pasaxeiro a VUELING de forma expresa para cargar o incremento ou aboar a diferenza na mesma tarxeta a través da cal se realizou o pagamento do Billete ou Billete de Conexión se este fose o medio de pagamento ou (ii) resolver o contrato de transporte. En calquera caso, VUELING poderá cancelar as reservas daqueles Pasaxeiros que non optando expresamente por ningunha das opcións ofrecidas pola compañía non procedesen ao aboamento da diferenza das taxas antes de voar.
  • 4.3
   Moeda
  • O prezo e os servizos adicionais son pagadoiros en EUR.
  • Non obstante, VUELING ten discrecionalidade para aceptar outras divisas. Nese caso, estará lexitimada para fixar o tipo de cambio tendo en conta o prezo da divisa nos mercados internacionais e –no seu caso- outros criterios obxectivos adicionais, como os gastos de xestión.

  • 4.4
   Non utilización do billete
  • Agás o estipulado nestas Condicións, a non utilización por parte do Pasaxeiro do Billete no momento que corresponda, en todo ou en parte, non xerará ningunha obriga para o Transportista de devolución ou reembolso do prezo do Billete, incluíndo o suplemento de combustible, cargo de xestión, impostos ou calquera outro importe pagado polo Pasaxeiro polo voo contratado. Exceptúase do anterior o reembolso do importe pagado polo Pasaxeiro en concepto de Taxa de Aeroporto e Taxa de Seguridade cando fose solicitado polo Pasaxeiro e tras descontar do importe para devolver a cantidade de 15,00 por reserva en concepto de gastos de xestión.

 • 4.5
  Circunstancias excepcionais

EO Pasaxeiro perante unha circunstancia excepcional que lle impida realizar o transporte faralle chegar ao equipo de atención ao cliente de Vueling a correspondente reclamación e unha copia de calquera documentación de apoio (por exemplo, o certificado de defunción en caso de morte de pais, fillos ou cónxuxe ou parella de feito) por correo ou cubrindo un formulario web en liña.

Atendida esa reclamación, Vueling valorará caso a caso a emisión dun crédito, o reembolso ou o cambio de Billete nesas circunstancias excepcionais.

Especificamente, para acreditar unha intervención cirúrxica ou o falecemento de familiar, SOAMENTE SE ACEPTARÁN CERTIFICADOS médicos ou de defunción, respectivamente, que se deberán presentar no prazo de 7 días hábiles, a contar desde o mesmo día no que se produce a continxencia. Non se terán en consideración as peticións recibidas fóra de prazo, agás forza maior. En todo caso, deberase avisar a VUELING telefonicamente antes da saída do voo afectado.

Recomendamos que os Pasaxeiros obteñan un seguro de viaxe adecuado que os cubra neste tipo de circunstancias.

 • 4.6
  Billetes Gratuítos ou prezos reducidos que non estean, directa ou indirectamente, a disposición do público

Os Pasaxeiros que viaxen gratuitamente ou cun billete dun prezo reducido que non estea directa ou indirectamente a disposición do público, non gozarán dos dereitos previstos para o resto de Pasaxeiros no Regulamento 261/2004, do 11 de febreiro de 2004,. Así mesmo, deberán poder acreditar en todo momento o motivo da gratuidade ou prezo reducido do seu Billete.

 • 4.7
  Facturación

VUELING expedirá factura aos Pasaxeiros que así o soliciten expresamente a través de Internet ou por teléfono.

 • 4.8
  Outros

VUELING non responde dos cargos adicionais que poida realizar a entidade que lle facilite ao Pasaxeiro o medio de pagamento en concreto.

5.
Descontos especiais para residentes e familias numerosas
      • 5.1
       Descontos a residentes
       • Teñen dereito a obter bonificacións nas tarifas dos servizos regulares de transporte aéreo de pasaxeiros, os cidadáns españois, así como os dos demais Estados membros da Unión Europea ou doutros Estados asinantes do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou de Suíza, os seus familiares nacionais de terceiros países beneficiarios do dereito de residencia ou do dereito de residencia permanente e os cidadáns nacionais de terceiros países residentes de longa duración, que acrediten a súa condición de residente nas Comunidades Autónomas de Canarias e Illas Baleares e na Cidade de Ceuta.
       • A porcentaxe de bonificación nas tarifas dos Billetes para voos entre as Comunidades Autónomas de Canarias e Illas Baleares, a Cidade de Ceuta e o resto do territorio nacional, así como nas viaxes interinsulares é do 50 por cento da tarifa bonificable por cada traxecto directo de ida ou de ida e volta.
       • A estes efectos, considérase traxecto directo de ida aquel que se realiza desde o aeroporto ou heliporto do punto de orixe nos arquipélagos, Ceuta, ao de destino final, distinto do anterior, no territorio nacional e viceversa, sen escalas intermedias ou con escalas, sempre que estas non superen as 12 horas de duración, agás aquelas que viñesen impostas polas necesidades técnicas do servizo ou por razóns de forza maior. No caso de pasaxeiros residentes en Ceuta, gozarán de idéntico desconto nos voos con orixe ou destino nos aeroportos de Sevilla, Málaga ou Xerez.
       • A bonificación non se aplica ás cantidades que o Pasaxeiro teña que pagar por conceptos diferentes ao Billete ou Billete de Conexión e a facturación dun vulto de equipaxe de ata 23 Kg, tales como cargos derivados do pagamento con tarxetas de crédito, excesos de equipaxe, selección de asento, bebés que non ocupen asento ou calquera outro concepto. Tampouco se aplicarán as taxas de utilización de infraestruturas e seguridade aeroportuaria.
       • No momento da reserva, o Pasaxeiro deberá notificar a súa condición de residente ou de familiar de residente con dereito a esta bonificación, que será validada telematicamente polo Ministerio de Fomento ao emitir o billete. Aqueles Pasaxeiros cuxa condición de residente non puidese ser validada telematicamente deberán presentar no mostrador de facturación a seguinte documentación para poder beneficiarse da bonificación de residente:
         • Nacionais españois: o certificado de empadroamento en vigor e o documento nacional de identidade en vigor.
         • Nacionais españois menores de 14 anos: o certificado de empadroamento en vigor.
         • Membros do Congreso dos Deputados e do Senado: a credencial da correspondente Cámara na que conste a circunscrición do Deputado ou Senador electo.
         • UE/EEE/Nacional Suízo: o certificado de empadroamento en vigor e o documento nacional de identidade en vigor emitido polo país de orixe ou o pasaporte en vigor.
         • Familiares comunitarios con nacionalidade de terceiros países: o certificado de empadroamento en vigor xunto coa tarxeta de residencia en que conste a súa condición de familiar comunitario en vigor.
         • Extracomunitarios residentes de longa duración: o certificado de empadroamento en vigor xunto coa tarxeta de residente na que conste a súa condición de residente de longa duración en vigor.
        • VUELING non permitirá o embarque do Pasaxeiro no caso de que advirta calquera deficiencia na documentación presentada ou na identidade do Pasaxeiro.
        • Respecto dos Pasaxeiros que desexasen facer uso da posibilidade de cambio de Billete (prevista nestas Condicións Xerais): (i) no caso de que cambiasen un voo a/desde un destino non bonificado a un que si o estea, terase en conta a súa condición de residentes para o novo tramo bonificado; (ii) no caso de que cambiasen un voo bonificado por un para un traxecto que non o estea, deberán pagar o importe íntegro do novo voo, sen bonificación. Eses cambios poderanse realizar exclusivamente a través de Atención ao Cliente ou da axencia de viaxes e poden levar aparellado un custo adicional de xestión.
        • En ningún caso se aplicará o desconto de residentes aos Pasaxeiros que o reclamasen despois de facer a reserva.

    • 5.2
     Descontos a familias numerosas
     • Os membros das familias numerosas que teñan recoñecida oficialmente esa condición gozarán dunha redución do cinco por cento se están clasificadas na categoría xeral e dun 10 por cento, na categoría especial, sobre as tarifas por servizos regulares nacionais de transporte aéreo, en cumprimento do previsto na Orde FOM 3837/2006, do 28 de novembro, en desenvolvemento da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas e lexislación complementaria.
     • Os Pasaxeiros que pretendan acceder a este desconto en voos dentro do territorio español deberán presentar antes do embarque o orixinal ou unha copia compulsada do certificado de membro de familia numerosa que os acredita como tales, expedidos pola súa Comunidade Autónoma. A non acreditación supón que o Pasaxeiro pague a diferenza de importe entre o prezo aboado inicialmente e o que tería que pagar sen a bonificación ou (no seu defecto) que non poida embarcar no avión e non lle sexa devolto o importe do Billete.
     • No caso de Billetes de Conexión, a bonificación por familia numerosa unicamente se aplicará a aqueles segmentos cuxo punto de orixe e de destino se atope dentro do territorio español.
     • En ningún caso se aplicará o desconto de familia numerosa aos Pasaxeiros que o reclamasen despois de facer a reserva.
     • Os membros de familias numerosas que ademais pretendan acollerse ao desconto por residente deberán facelo constar -igualmente- no momento da reserva.
6.
Reservas e prazas
  • 6.1
   Requisitos para a reserva

A reserva de praza para un voo queda confirmada cando o Transportista emite o Billete, sen que sexa necesaria a confirmación ulterior da praza.

  • 6.2
   Cambios na reserva
  • Sen prexuízo do disposto na Condición Xeral 9 sobre Tarifas, o Pasaxeiro pode cambiar a data e hora do voo, con suxeición á dispoñibilidade de prazas, sempre que o Pasaxeiro aboe o cargo correspondente e, no seu caso, a cantidade resultante da diferenza entre o prezo do Billete orixinal e o prezo do novo Billete. En ningún caso se reembolsará a diferenza se o prezo do novo Billete fose máis baixo.
  • O cambio de pasaxeiro só será posible unha vez pagado o cargo correspondente e a diferenza entre o prezo do billete orixinal e o prezo do novo Billete. En ningún caso se reembolsará a diferenza se o prezo do novo Billete é máis baixo. A reserva de calquera tipo de Billete deberá ter o mesmo titular en todos os traxectos que incorpore, de maneira que non se poderá cambiar o titular do Billete se se completou calquera dos seus traxectos.
  • Os cambios de data, hora e pasaxeiro da reserva deberán realizarse cunha antelación de 1 hora con respecto ao inicio do voo. Os cambios de data e hora poderanse realizar a través da web ou de Atención ao Cliente, mentres que o cambio de pasaxeiro só é posible chamando a Atención ao Cliente. Eses cambios poderán realizarse tamén na Oficina de Vendas do aeroporto ata 40 minutos antes da saída do voo. Os Billetes expedidos por outras canles de venda ou conforme a outras tarifas poden ter condicións diferentes de cambio.

  • 6.3
   Pagamento
  • O prezo do Billete, todos os impostos e taxas, así como os cargos relativos á súa reserva deberán ser satisfeitos integramente no momento de confirmar a reserva. En caso de non verificarse o devandito pagamento, entenderase que non se celebrou o contrato de transporte e cancelaremos a reserva sen notificación previa á viaxe.

 • 6.4
  Elección e Cambio de asento

A elección de asento está suxeita ás condicións de cada Tarifa, segundo se describe na Condición Xeral 9.

Se o Pasaxeiro desexa posteriormente cambiar un asento previamente reservado, Vueling asignará un novo asento segundo dispoñibilidade ou elección, pero en ningún caso reembolsará o cargo extra aboado polo primeiro asento.

As tripulacións de voo ou de cabina están autorizadas a modificar a situación dos Pasaxeiros nos asentos, sempre que isto sexa necesario para a seguridade do voo. Isto resulta especialmente válido no caso dos asentos situados a carón das saídas de emerxencia, onde non poderán sentar Pasaxeiros que necesiten extensión do cinto de seguridade, mulleres embarazadas, menores de quince anos, pasaxeiros con nenos pequenos ou con discapacidades funcionais ou –en xeral- todos aqueles que en caso de accidente non poidan prestar ao persoal de voo a axuda á que están obrigados segundo a normativa aeronáutica internacional aplicable aos Pasaxeiros situados nos citados asentos.

 • 6.5
  Pasaxeiros con mobilidade reducida e Pasaxeiros con escaiola

En aeroportos da CE, é responsabilidade de cada aeroporto prestar o servizo de asistencia a pasaxeiros con discapacidade ou con mobilidade reducida. Vueling, sempre que o Pasaxeiro o comunique polo menos 48 horas antes de voar, encargarase de transmitir a petición do servizo de asistencia á empresa xestora do servizo. Unha vez no aeroporto, o Pasaxeiro deberá dirixirse a un dos puntos de encontro previstos nos aeroporto para isto e solicitar alí a súa asistencia. Recoméndase consultar o mapa do aeroporto para localizar o punto de encontro máis próximo.

Nos aeroportos de fóra da CE, Vueling facilitará –nos termos e coas condicións legalmente previstos- a asistencia aos pasaxeiros con discapacidade ou mobilidade reducida que o pedisen polo menos 48 horas antes do voo.

Vueling prestará, sen cargo adicional, a asistencia indicada no Anexo II do Regulamento (CE) 1107/2006, do 5 de xullo, aos Pasaxeiros con mobilidade reducida que indicasen a necesidade de asistencia especial e que saian de, cheguen a ou transiten por un aeroporto incluído no traxecto especificado nun Billete ou nun Billete de Conexión.

Os Pasaxeiros coa perna escaiolada poderán voar, sempre e cando acrediten, mediante exhibición de certificado médico, que a escaiola se lles colocou hai máis de 24h e baixo as seguintes condicións:

   • Se o Pasaxeiro leva escaiola por debaixo do xeonllo deberá contratar dous asentos.
   • Se o Pasaxeiro leva escaiola ata a ingua deberá contratar tres asentos.

O Pasaxeiro non poderá contratar un só asento Priority, Excellence ou XL para omitir o cumprimento das condicións que aquí se indican. En todo caso, o Pasaxeiro deberá contactar co Centro de Atención ao Cliente do Transportista para reservar o asento ou asentos contiguos.

7.
Horarios e enlaces, atrasos, desvíos, substitución, cancelación de voos e Pasaxeiros non admitidos a embarque
  • 7.1
   Enlaces

En caso de que o Pasaxeiro merque dous ou máis Voos punto a punto, é responsabilidade do propio Pasaxeiro deixar o tempo suficiente para poder recoller a equipaxe do primeiro voo –no seu caso-, volver a facturalo, pasar o control de seguridade e pasaportes e chegar ata a porta de embarque do segundo e/ou seguinte voo. Cada Voo punto a punto constitúe un contrato de transporte diferenciado, polo que Vueling non asume ningunha responsabilidade polo transporte de enlace perdido. O disposto con anterioridade non resultará de aplicación para os Billetes de Conexión. En conexións de duración inferior a 50 minutos, recoméndase ao Pasaxeiro que reserve un asento nas ringleiras dianteiras do avión que lle permita ser dos primeiros pasaxeiros en desembarcar. Vueling non asumirá ningunha responsabilidade pola perda do voo en conexión por causa imputable ao Pasaxeiro.

    • 7.2
     Atrasos, Cancelacións e Sobrevenda de billetes
    • No caso de que o Pasaxeiro se vise afectado por calquera destas eventualidades, aplicaráselle a normativa nesta materia, constituída polo Regulamento 261/2004, do 11 de febreiro de 2004.
8.
Equipaxe
  • 8.1
   Xeral

O Pasaxeiro deberá achegar á súa equipaxe unha etiqueta identificativa con información de contacto verídica e actualizada antes da súa facturación. Pola súa parte, VUELING asumirá a responsabilidade da equipaxe do Pasaxeiro desde ese momento. O Transportista entregará ao Pasaxeiro un talón de equipaxe, o cal acreditará que a facturación se produciu e que debe ser conservado polo Pasaxeiro ata a recollida deste.

    • 8.2
     Mercadorías Perigosas

Non se aceptará transportar na bodega ou no compartimento de cabina, sen o consentimento previo expreso de Vueling, os elementos que poidan poñer en perigo o avión ou as persoas ou os bens a bordo do avión, tales como os especificados na Normativa de mercadorías perigosas da Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) e a Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que inclúen, sen limitación, botellas de gas, líquidos e sólidos inflamables, velenos, material radioactivo, corrosivos, armas de fogo e explosivos. Para máis información, consulte as nosas normas para obter máis información sobre mercadorías perigosas.

Se ten calquera dúbida sobre que artigos se pode transportar na cabina da aeronave ou na bodega, ou sobre onde se deberán transportar certos artigos, póñase en contacto connosco antes da súa viaxe ou pregunte no mostrador de vendas ou no mostrador de servizo ao cliente cando chegue ao aeroporto./span>

 • 8.3
  Dereito do Transportista a inspeccionar a equipaxe
 • Por motivos de seguridade, podemos requirirlle que permita un rexistro, de raios X ou doutro tipo de escáner á súa equipaxe e a súa equipaxe pode ser rexistrada na súa presenza ou na súa ausencia se vostede non está dispoñible (mesmo rompendo os peches da devandita equipaxe) xunto coas autoridades competentes co fin de determinar se está en posesión de calquera elemento descrito nas cláusulas 8.2 e 8.5.
 • Se non está disposto a cumprir o requisito que se indica no parágrafo anterior, podemos rexeitar, sen reembolso nin ningunha outra responsabilidade, transportalo a vostede ou a súa equipaxe. En caso de que un rexistro ou escaneo lle provoque danos ou os raios X ou o escáner causen danos na súa equipaxe, non seremos responsables deses danos a non ser que se deban á nosa culpa ou neglixencia.
 • Se se lle require, debe asistir á inspección da súa equipaxe, tanto da equipaxe de man como da equipaxe facturada, por parte dos axentes da alfándega ou outros funcionarios do goberno. Non somos responsables perante vostede por calquera perda ou dano que vostede sufra polo incumprimento pola súa parte deste requisito, a non ser que se deba á nosa neglixencia.

 • 8.4
  Peso da equipaxe por Pasaxeiro

Coa tarifa Basic, a facturación dunha maleta de ata 23 kg por pasaxeiro está suxeita ao pagamento dun suplemento variable en función das características singulares de cada voo. Nas tarifas Óptima e Excellence inclúese a facturación dunha maleta de ata 23 kg sen custo extra.

Con calquera das tarifas, o Pasaxeiro poderá facturar máis dun vulto de equipaxe sempre que aboe o cargo correspondente por vulto. Está permitido aumentar o peso dun vulto facturado pagando o cargo correspondente e co límite de 32 kg por vulto.

Vueling poderá negarse a transportar a totalidade ou parte da equipaxe que exceda deste peso ou que non fose previamente aboado. Os bebés menores de dous anos poderán transportar sen cargo unha cadeira, cesta ou berce completamente pregados.

 • 8.5
  Equipaxe de man

Cada pasaxeiro poderá levar consigo estritamente unha peza de equipaxe de man cun peso máximo de 10 kg e cuxas dimensións en ningún caso excedan de 55x40x20 cm, agás na tarifa Excellence que permite levar unha equipaxe de man cun peso máximo de 14 kg.

Ademais, pode levar sen cargo extra un só elemento adicional de dimensións substancialmente inferiores a 55x40x20 cm, como pode ser un maletín pequeno ou un bolso de muller ou unha cámara fotográfica ou de vídeo.

Na porta de embarque, a equipaxe de man que incumpra a normativa da compañía, é dicir, que exceda a cantidade, peso e ou medidas indicadas anteriormente, será retirado e cargado na bodega do avión, cun custo adicional.

O transportista resérvase o dereito a cancelar a reserva e negar o embarque a aqueles pasaxeiros que non cumpran os requisitos de equipaxe de man indicados anteriormente.

Os obxectos (incluídos instrumentos musicais e similares) que non cumpran os requisitos de tamaño previstos para a equipaxe de man non se aceptarán para o seu transporte no compartimento da cabina de Pasaxeiros, agás se o Pasaxeiro pagou un Billete ou Billete de Conexión adicional para eses obxectos.

Non se poderán transportar como equipaxe de man os seguintes obxectos:

  • Armas de fogo e outros dispositivos que descarguen proxectís (entre as que se inclúen todo tipo de armas de fogo como pistolas, rifles ou escopetas, pistolas de xoguete, imitacións, pezas procedentes de armas de fogo, miras telescópicas, armas de aire comprimido e CO2, pistolas lanza-bengalas e pistolas estárter ou de sinalización, arcos, béstas e frechas, arpóns e fusiles de pesca e fondas e tiracroios).
  • Dispositivos destinados especificamente a atordar ou inmobilizar (entre as que se inclúen pistolas para atordar, pistolas eléctricas tipo “Taser” ou bastóns para atordar, atordadores para animais e pistolas de matachín e produtos químicos, gases e nebulizadores neutralizadores ou incapacitantes como gases lacrimóxenos, pulverizadores de ácido e aerosois repelentes de animais).
  • Obxectos de punta afiada ou gume cortante (entre os que se inclúen machadas, machados e fendedores, picarañas e picos para xeo, coitelos e navallas con follas de máis de 6 cm de lonxitude, coitelas e navallas de barbear, bisturís, bastóns de esquí e excursionismo, tesoiras con follas de más de 6 cm de lonxitude, equipos de artes marciais punzantes ou cortantes e espadas e sabres).
  • Instrumentos romos (tales como bates de béisbol e softbol, paus e bastóns ou equipos de artes marciais).
  • Substancias e dispositivos explosivos ou incendiarios (tales como municións, fulminantes, detonadores e espoletas, reproducións ou imitacións de dispositivos explosivos, minas, granadas e outras cargas explosivas de uso militar, fogos de artificio e outros elementos de pirotecnia, botes de fume e cartuchos xeradores de fume e dinamita, pólvora e explosivos plásticos).
  • Ferramentas de traballo que poidan utilizarse para causar feridas graves ou ameazar a seguridade da aeronave (tales como pancas, trades e brocas, ferramentas dotadas dunha folla ou eixe de máis de 6 cm de lonxitude, como desaparafusadores e formóns, serras, sopretes, pistolas de proxectil fixo e pistolas grampadoras).

Consonte o previsto no Regulamento 185/2010, só se poden transportar como equipaxe de man envases con líquidos, aerosois e xeles (por exemplo, pasta de dentes, fixador, bebidas, sopas, perfumes, escuma de barbear, locións, cremas de untar alimenticias e outros artigos de consistencia similar etc.) que non excedan os 100 ml, os cales se colocarán dentro dunha bolsa transparente cunha capacidade máxima de 1000 mililitros ou equivalente que poida pecharse completamente. Só se permitirá unha bolsa por pasaxeiro.

Tamén se permitirán líquidos ou semisólidos (por exemplo, papas infantís) que deban ser consumidos a bordo por necesidades médicas ou por unha necesidade dietética especial, aínda que nestes casos pode que se lle esixa ao Pasaxeiro demostrar a súa autenticidade.

Permítese a entrada ao avión de líquidos comprados en:

 • Tendas do aeroporto situadas unha vez pasado o control de tarxetas de embarque, en puntos de venda suxeitos a procedementos de seguridade aprobados como parte do programa de seguridade do aeroporto, sempre neste caso que estean empaquetados nunha bolsa a proba de manipulacións e se ofreza acreditación de que a compra foi adquirida nese aeroporto concreto, nese preciso día.
 • En puntos de venda situados na zona restrinxida de seguridade suxeitos a procedementos de seguridade aprobados como parte do programa de seguridade do aeroporto.
 • En tendas doutros aeroportos comunitarios, sempre que os líquidos estean empaquetados nunha bolsa a proba de manipulacións e se amosa unha proba satisfactoria de que a compra foi efectuada na zona de operacións dese aeroporto concreto, nese preciso día.

VUELING recomenda a lectura do citado Regulamento para consultar en detalle todas as prohibicións de transporte en materia de equipaxe de man vixentes.

VUELING denegará o embarque en calquera momento e sen compensación económica das equipaxes de man que no cumpran os requisitos previstos no citado Regulamento.

A equipaxe de man debe colocarse nos maleteiros pechados instalados a ese efecto na parte superior da cabina, debaixo do asento do pasaxeiro ou noutro lugar que se especifique pola tripulación de cabina en cada momento. Na tarifa Excellence, o Pasaxeiro terá dereito á reserva dun espazo para unha equipaxe de man de ata 14 Kg. O Pasaxeiro responderá polos prexuízos causados a VUELING ou a terceiros pola súa equipaxe, agás cando estes veñan producidos por unha neglixencia de VUELING.

 • 8.6
  Retirada e entrega de equipaxe
 • O Pasaxeiro poderá retirar a súa equipaxe desde o momento en que o Transportista o poña á súa disposición nos puntos que sinale a ese efecto no aeroporto de destino. O recibo da equipaxe sen protesta por parte do posuidor do talón ou Billete nos prazos legalmente establecidos implica a renuncia a toda reclamación posterior.
 • O Pasaxeiro autoriza a VUELING para que, no caso de extravío da súa equipaxe, realice por si mesmo ou por terceiros as consultas necesarias para atopar ao titular, utilizando para iso obxectos ou elementos existentes tanto no interior coma no exterior da equipaxe, e co debido respecto á confidencialidade dos datos persoais obtidos.
 • No suposto de que o Pasaxeiro non recolla a súa equipaxe transcorridos 7 días desde a data da súa posta a disposición, o Transportista poderá esixirlle a cantidade de 10 Euros por día de almacenaxe. Se o Pasaxeiro non recolle a equipaxe no período máximo de seis (6) meses a contar desde a súa posta a disposición, VUELING poderá dispoñer da devandita equipaxe sen incorrer en ningunha responsabilidade.
 • No suposto de que un Pasaxeiro reclame unha peza de equipaxe e non achegue o correspondente talón de equipaxe, a devandita equipaxe só lle será entregada se pode probar, a satisfacción do Transportista, que ten dereito a ela. Se VUELING o solicita, en casos xustificados, esa persoa deberá prover a cobertura económica previa á retirada da equipaxe axeitada para indemnizar por calquera perda, dano ou gasto en que poida incorrer o Transportista como consecuencia desa entrega.
 • VUELING poderá bloquear ou denegar a entrega ao Pasaxeiro que porte calquera equipaxe que lle resulte sospeitosa ou ante unha solicitude neste sentido doutro pasaxeiro ou das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado españois ou os corpos de seguridade de cada país. Nestes casos, o Pasaxeiro deberá cumprir os trámites legalmente previstos para recoller a equipaxe e o Transportista non asumirá ningunha responsabilidade por ese atraso ou a denegación da entrega.
 • En caso de que o Pasaxeiro merque dous ou máis Voos punto a punto, é responsabilidade do propio Pasaxeiro deixar o tempo suficiente para poder recoller a equipaxe do primeiro voo –no seu caso-, volver a facturalo, pasar o control de seguridade e pasaportes e chegar ata a porta de embarque do segundo e/ou seguintes voos. O disposto con anterioridade non resultará de aplicación para os Billetes de Conexión.
 • No caso de Billetes de Conexión, o Pasaxeiro deberá facturar a equipaxe no aeroporto de orixe e recollelo no aeroporto de destino, sendo responsabilidade do Transportista a manipulación da equipaxe nas escalas da ruta.
 • 8.7
  Danos na equipaxe
 • No caso de perda ou danos na equipaxe, aplicaranse as regras que establezan as normas internacionais e nacionais en vigor, en especial a Lei de Navegación Aérea de 1960 e o Convenio de Montreal do 28 de maio de 1999, así como o Regulamento (CE) nº 2027/97, do Consello.
 • VUELING é responsable, no caso de destrución, perda, retraso ou danos na equipaxe, ata a cantidade de 1.131 Dereitos Especiais de Xiro. O pasaxeiro pode acollerse a un límite de responsabilidade máis elevado efectuando unha declaración especial de valor, para o que deberá aboar un cargo adicional. Con respecto á equipaxe non facturada, VUELING unicamente será responsable dos danos que se causasen pola súa culpa.
 • Se a equipaxe facturada foi danada, perdida, destruída ou se entregou con retraso, o pasaxeiro debe sinalalo por escrito a VUELING o antes posible e, en todo caso, antes de 7 días en caso de danos e de 21 días en caso de perda. Eses prazos contaranse a partir da posta a disposición da equipaxe.
 • VUELING non será responsable en ningún caso por crocaduras, rabuños, manchas, asas e/ou rodas rotas que se produzan na equipaxe, a non ser que (i) se probe o perfecto estado da equipaxe antes de deixala baixo o control de VUELING, (ii) se especifique o dano e (iii) se demostre que o dano alegado se produciu mentres VUELING era responsable da equipaxe.
 • Advírtese aos Pasaxeiros que VUELING non será responsable por danos en artigos perecedoiros e fráxiles transportados como Equipaxe de bodega ou de man, a non ser que (i) se probe que eses artigos estaban embalados correctamente, (ii) se especifique o dano e (iii) se demostre que o dano alegado se produciu mentres VUELING era responsable da equipaxe. Para más información, consulte as nosas normas sobre artigos perecedoiros e fráxiles.
 • Se a compañía aérea encargada do voo non é VUELING, o Pasaxeiro poderá formular unha queixa ou reclamación a calquera delas.
 • 8.8
  Animais e equipaxes especiais:

O Pasaxeiro que habitualmente requira dun can guía poderá viaxar con el en cabina, sempre que o animal se atope correctamente atado e o Pasaxeiro responda dos prexuízos que poida causar ao resto da pasaxe.

O Pasaxeiro poderá, durante o seu proceso de reserva, optar por contratar o servizo de transporte dunha mascota na cabina da aeronave, non sendo posible o transporte de animais na bodega da aeronave para o cal haberá de aboar un prezo adicional e cumprir as seguintes condicións:

  • Unicamente se admitirán a bordo animais como cans, gatos, aves (agás de rapina), peixes e tartarugas de acuario. Non se admitirán outras familias de animais como roedores, mamíferos lagomorfos (p.e: coellos), animais de granxa nin animais que desprendan cheiros (furóns) ou ruídos molestos para o resto dos pasaxeiros ou que poidan poñer en perigo a seguridade a bordo da aeronave.
  • O animal deberá ir pechado nunha caixa de viaxe que non sexa un colector ríxido e que teña furados de respiración e fondo impermeable, e non será válida unha caixa caseira manipulada. Se o recipiente non resulta aceptable, o seguro, a xuízo exclusivo do persoal de terra ou voo, será rexeitado.
  • As medidas máximas da caixa de transporte serán de 45 cm de longo, 39 cm de ancho e 21 cm de altura.
  • O peso máximo da caixa de transporte (incluíndo o animal e os seus complementos) será de 8 kg.
  • Os recipientes de comida ou bebida deberán ir cubertos, para evitar que deiten.
  • O transporte da caixa debe facerse no chan, colocándoa entre os pés do Pasaxeiro ou debaixo do seu asento. Queda prohibido transportar a caixa no asento anexo ao do Pasaxeiro, aínda que se atope baleiro, nin sobre as pernas.
  • Vueling poderá rexeitar animais que, polas súas características especiais (cheiro, estado sanitario, hixiene ou comportamento violento) puidesen resultar molestos ou perigosos para o resto da pasaxe.
  • Os pasaxeiros que transporten animais deberán facerse cargo deles en todo momento e responderán por cantos problemas puidesen causar.
  • O animal non poderá ser sacado do recipiente en ningún caso desde o embarque ata o desembarque do avión.
  • Só poderá ser transportado un único animal por caixa.
  • Os animais non poderán ser transportados en asento Excellence nin XL.

O pasaxeiro deberá asegurarse de que a normativa do país de destino permite o transporte e a entrada ao país do animal de acordo coa lexislación local e de que este (i) cumpre con todas as medidas hixiénicas esixidas e (ii) de que dispón de toda a documentación precisa para poder telo e transportalo.

O Pasaxeiro responsabilizarase de cantos prexuízos (tales como multas impostas polo país de destino do voo etc.) puidese sufrir VUELING polo transporte do seu animal sen a documentación axeitada.

Só se admitirán dous animais a bordo en cabina nun mesmo voo. O sistema informático de reserva non lles ofrecerá a posibilidade de contratar este servizo aos pasaxeiros que pretendan reservar unha vez superada esta cota máxima.

VUELING non ofrece a posibilidade de transportar animais na bodega do avión.

Para o transporte de equipaxes deportivas e especiais, o Pasaxeiro deberá aceptar as condicións e tarifas específicas no momento da súa contratación.

 • 8.9
  Transporte de equipos de persoas de mobilidade reducida

De acordo co establecido no Regulamento (CE) 1107/2006, permítese o transporte de ata dous equipos de mobilidade por persoa con discapacidade ou mobilidade reducida, sen cargo adicional.

 

9.
Tarifas Basic, Optima e Excellence
 • 9.1
  Tarifa Basic

A tarifa Basic inclúe o transporte desde o aeroporto de saída ao aeroporto de destino, así como a acumulación de puntos do programa de fidelización Punto.

A tarifa Basic só permite facturar equipaxe e elixir asento previo pagamento dos suplementos correspondentes.


Tarifa Optima

A tarifa Optima inclúe, ademais das prestacións da tarifa Basic, os seguintes servizos:

(i) Servizo “Adianta o teu voo” que permite adiantar o teu voo por outro que saia o mesmo día de forma gratuíta. Só se poderá facer este cambio directamente no mostrador de vendas do aeroporto, entre 2 horas antes da saída do novo voo e o peche do mostrador de facturación 40 minutos antes da saída do novo voo (excepto en Roma, que pecha 45 minutos antes da saída do voo). Este servizo é válido soamente en aeroportos de España e de Roma (FCO), Milán (MXP), París (ORY) e Venecia (VCE) para voos que teñan máis dunha frecuencia ao día.

(ii) Reserva gratis dun asento determinado a bordo entre os que se atopen dispoñibles para esta tarifa.

(iii) A facturación gratuíta dunha única peza de equipaxe (ata 23 kg).

 • 9.1.2
  Reservas coa tarifa Optima

  Poderá reservarse a tarifa Optima sempre que estea dispoñible para o traxecto desexado. Nos diferentes traxectos dunha mesma reserva será posible combinar a tarifa Optima coa tarifa Excellence.

  Recibirá automaticamente a tarxeta de embarque por correo electrónico unha vez rematado o proceso de compra sempre e cando se asigne un asento.

  • 9.1.3
   Modificación de reservas con tarifa Optima

Poderase adiantar gratuitamente o voo por outro que saia o mesmo día, sempre que haxa prazas dispoñibles, con suxeición ao disposto no apartado 9.1 (i).

Non será posible cambiar da tarifa Optima á tarifa Basic ou Excellence.

A tarifa Optima, unha vez contratada, só permitirá realizar cambios de data e hora e de nome dentro da propia tarifa pagando o cargo correspondente.

 • 9.2
  Tarifa Excellence

A tarifa Excellence inclúe, ademais das prestacións da tarifa Optima, os seguintes servizos:

(i) Reserva gratis dun asento Excellence na primeira ringleira do avión. En caso de que non existise dispoñibilidade de asentos, o Transportista poderá colocar ao Pasaxeiro na segunda ringleira do avión sen variar as prestacións.

(ii) Espazo reservado a bordo para a equipaxe de ata 14 kg.

(iii) Embarque e mostradores preferentes. Este servizo unicamente estará dispoñible nos aeroportos de Barcelona, Madrid e Bilbao.

(iv) Flexibilidade en cambios de data e hora do voo, sempre que haxa prazas dispoñibles e se aboe a diferenza de prezo entre o billete orixinal e o prezo do billete dispoñible no momento do cambio, no seu caso. Se a tarifa dispoñible é inferior no voo novo, Vueling non aboará ningún reembolso.

(v) Reembolso permitido en caso que o cliente non poida viaxar. O reembolso deberase solicitar como moi tarde 2 horas antes da saída do voo.

(vi) Un “snack” e bebida a bordo.

 • 9.2.1
  Reservas coa Tarifa Excellence

  Poderá reservarse a tarifa Excellence sempre que estea dispoñible para o traxecto desexado. Nos diferentes traxectos dunha mesma reserva será posible combinar a tarifa Excellence coa tarifa Optima.

  Recibirá automaticamente a tarxeta de embarque por correo electrónico unha vez rematado o proceso de compra sempre e cando se asigne un asento. Pola situación dos asentos Excellence na aeronave, con esta tarifa non poden viaxar menores de 24 meses, menores de entre 24 meses e 11 anos que no vaian acompañados por un responsable maior de 16 anos, embarazadas nin pasaxeiros con necesidades especiais. Tampouco é posible transportar animais.

  • 9.2.2
   Modificación de reservas con tarifa Excellence

Non se permite o cambio de tarifa Excellence a Optima nin a Basic.

No caso de que se desexe realizar un cambio de data ou hora e no novo voo elixido non haxa dispoñibilidade de tarifa Excellence, o pasaxeiro poderá elixir voar coas condicións comerciais das tarifas Basic ou Optima, se estas se atopan dispoñibles para ese voo, procedendo á cancelación e devolución do importe da tarifa Excellence e a unha nova reserva en Basic ou Optima. Desde o momento en que se realice a nova reserva en tarifa Basic ou Optima, perderá os privilexios da tarifa Excellence.

Calquera modificación deberá realizarse a través do Centro de Atención ao Cliente ou nos mostradores de Venda do aeroporto en casos en que o cliente adiante o seu voo.

Os cambios de horario están permitidos sen necesidade de pagar o recargo por cambio de voo, se ben terase que aboar a diferenza de prezo entre o billete orixinal e o prezo do billete dispoñible no momento do cambio.

Así mesmo, está permitido o cambio de titular de forma gratuíta.

  • 9.2.3
   Anulación de reservas na Tarifa Excellence

Poderase anular un voo con tarifa Excellence sen necesidade de alegar ningunha causa. A anulación pódese aplicarse tamén a un só traxecto da reserva, por exemplo, o voo de ida ou de volta. A anulación deberá realizarse ata 2 horas antes da hora de despegue do voo que se desexa anular.

En caso de exercitar este dereito, reembolsarémoslle o importe do prezo aboado polo voo que decida anular, agás o importe correspondente ao cargo por pagamento con tarxeta de crédito ou Paypal e aos servizos adicionais que contratase.

 

10.
Facturación e formalidades administrativas
  • 10.1
   Prazo máximo de facturación
  • O Pasaxeiro debe chegar ao aeroporto con suficiente antelación respecto da hora de saída do voo para cumprir todas as formalidades gobernamentais e, se procede, facturar a equipaxe. Os mostradores de facturación abrirán dúas horas antes e pecharán 40 minutos antes da saída do voo prevista (aínda que o voo estea atrasado), a excepción dos seguintes aeroportos:
      • Roma Fiumicino (FCO) e San Petersburgo (LED): 45 minutos antes da saída.
      • Tel Aviv Ben Gurion (TLV), Alxer (ALG), Orán (ORN) e Beirut (BEY): 60 minutos antes da saída.
      • Barcelona con destino a Tel Aviv - Ben Gurion (TLV): 60 minutos antes da saída.
      • Madrid (MAD) con destino a Bucarest (OTP): 60 minutos antes da saída.
      • París Orly (ORY) con destino Tánxer (TNG): 60 minutos antes da saída.
  • Transcorrido este tempo, non se aceptará ningunha equipaxe nin se expedirán tarxetas de embarque. Transcorrido o prazo máximo de facturación, o Transportista poderá ceder os asentos dos Pasaxeiros con reserva e sen tarxeta de embarque anticipada que non se identificasen no mostrador de facturación correspondente ou en calquera outra dependencia indicada polo Transportista antes do prazo máximo de facturación aos Pasaxeiros que estean en lista de espera pendentes de aceptación.
  • 10.2
   Facturación
  • Para facturar a equipaxe, o Pasaxeiro deberá presentar o Billete ou o número de reserva correspondente, así como un documento legalmente suficiente para acreditar a súa identidade. O Transportista resérvase o dereito –por si mesmo ou por terceiros- de identificar ao Pasaxeiro por outros medios se considera que a documentación presentada é insuficiente ou en caso de dúbida sobre a identificación ou a validez da documentación achegada.
 • 10.3
  Embarque
 • O embarque comezará 40 minutos antes da saída do voo. A porta de embarque pechará 20 minutos antes da saída. O Transportista reserva o dereito de cancelar a asignación de asentos e a reserva dos Pasaxeiros que non embarquen polo menos 20 minutos antes da hora de saída planeada. Os Pasaxeiros que cheguen máis tarde ao mostrador de facturación non serán admitidos a bordo, non terán dereito a unha compensación por denegación de embarque e responderán polos prexuízos que VUELING sufra no caso de que a súa equipaxe deba ser localizada e retirada da aeronave por estar facturada pero o Pasaxeiro non se presentase na porta de embarque en prazo.
 • Sempre que sexa posible, as familias que viaxen con nenos, os Pasaxeiros en cadeira de rodas e os Pasaxeiros con mobilidade reducida terán preferencia no momento de embarque.
 • 10.4
  Servizo rescate de Pasaxeiros
 • VUELING posúe un servizo específico para facilitar a un Pasaxeiro que perde un voo, previo pagamento do custo correspondente, o embarque nun voo posterior (Rescate de Pasaxeiros). No caso de que o Pasaxeiro decida contratar o devandito servizo, quedará igualmente sometido ao disposto nestas Condicións respecto do novo voo.
 • 10.5
  Documentos de viaxe
 • O pasaxeiro será responsable de obter, manter no seu poder e presentar cando se lle requira, toda a documentación de entrada e saída esixida polos países desde os cales, aos cales ou sobre os cales é transportado, así como a documentación sanitaria ou outra documentación que resulte esixible neses países. O transportista reserva o dereito de negarse a transportar a calquera pasaxeiro que non cumpra esas leis, regulacións, normas, esixencias ou requisitos aplicables, ou cuxos documentos non se axusten a eses, a xuízo do transportista ou das autoridades do país de saída ou de chegada.
 • De acordo co Regulamento (UE) 610/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 26 de xuño de 2013 polo que se modifica o Regulamento (CE) no 562/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establece un Código comunitario de normas para o cruce de persoas polas fronteiras (Código de fronteiras Schengen), o Convenio de aplicación do Acordo de Schengen, os Regulamentos do Consello (CE) no 1683/95 e (CE) no 539/2001 e os Regulamentos do Parlamento Europeo e do Consello (CE) no 767/2008 e (CE) no 810/2009, para estancias previstas no territorio dos Estados membros dunha duración que non exceda de 90 días dentro de calquera período de 180 días, o que implica ter en conta o período de 180 días que precede a cada día de estancia. A data de entrada considerarase como primeiro día de estancia no territorio dos Estados membros e a data de saída como último día de estancia no territorio dos Estados membros. Non se terán en conta para o cálculo da duración da estancia no territorio dos Estados membros os períodos de estancia autorizados por medio dun visado nacional de longa duración ou dun permiso de residencia), as condicións de entrada para os nacionais de terceiros países non pertencentes á Unión Europea e países non asinantes do Acordo de Schengen, serán as seguintes:
  • a) estar en posesión dun documento de viaxe (pasaporte) válido que outorgue ao seu titular o dereito a cruzar a fronteira e que cumpra os seguintes criterios: i) seguirá sendo válido como mínimo tres meses despois da data prevista de partida do territorio dos Estados membros; ii) debeuse expedir dentro dos dez anos anteriores.
  • b) estar en posesión dun visado válido, cando así o esixa o Regulamento (CE) no 539/2001 do Consello, do 15 de marzo de 2001, polo que se establece a listaxe de terceiros países cuxos nacionais están sometidos á obriga de visado para cruzar as fronteiras exteriores e a listaxe de terceiros países cuxos nacionais están exentos desa obriga (1), a non ser que sexan titulares dun permiso de residencia válido;
  • c) estar en posesión de documentos que xustifiquen o obxecto e as condicións da estancia prevista e dispor de medios de subsistencia suficientes, tanto para o período de estancia previsto como para o regreso ao país de orixe ou o tránsito cara a un terceiro país no que a súa admisión estea garantida ou estar en condicións de obter legalmente eses medios;
  • d) non estar inscrito como non admisible no SIS;
  • e) non supoñer unha ameaza para a orde pública, a seguridade interior, a saúde pública ou as relacións internacionais de ningún dos Estados membros nin, en particular, estar inscrito como non admisible nas bases de datos nacionais de ningún Estado membro por iguais motivos.
 • 10.6
  Denegación de ingreso nun país
 • No caso de que, por calquera motivo, unha autoridade pública dalgún dos países aos cales, desde os cales ou sobre os cales se realice o transporte impida a entrada do Pasaxeiro ao seu país, mesmo en tránsito, o Pasaxeiro pagará o prezo do seu transporte de regreso ao aeroporto de orixe ou a calquera outro aeroporto. O Transportista non estará obrigado a reembolsar ao Pasaxeiro a parte do prezo do Billete correspondente ás rutas que o Pasaxeiro non completase nin terá ningunha responsabilidade referente á equipaxe deste Pasaxeiro.
 • 10.7
  Responsabilidade do Pasaxeiro
 • No caso de que o Transportista teña que pagar algunha multa ou sanción ou incorrer nalgún gasto con motivo do incumprimento por parte do Pasaxeiro e a súa equipaxe (aduanas, policía etc.) dalgunha lei, esixencia ou outros requisitos de viaxe dos países desde os cales, aos cales ou sobre os cales se realice o transporte, o Pasaxeiro deberá reembolsar, cando llo solicite o Transportista, o importe que este pagase ou o gasto en que incorrese ou puidese incorrer.
 •  
11.
Dereito do Transportista a denegar o transporte aos pasaxeiros e restricións ao transporte
  • 11.1
   Dereito do Transportista a denegar o transporte aos Pasaxeiros

O Transportista reserva o dereito de denegar, en calquera momento, o transporte a un Pasaxeiro que posúa un Billete se, a xuízo do Transportista:

       • Cómpre ou é conveniente por motivos de seguridade pública.
       • Cómpre ou é conveniente para cumprir coas leis ou normas aplicables nun país de orixe, destino ou escala do voo.
       • Cómpre ou é conveniente en razón da conduta, estado, idade ou condición mental ou física do Pasaxeiro.
       • Cómpre ou é conveniente para evitar dano, incomodidade ou molestias graves a outros Pasaxeiros ou á tripulación.
       • Cómpre ou é conveniente porque o Pasaxeiro incumpriu con anterioridade e de xeito reiterado as normas do Transportista.
       • O Pasaxeiro presentou ao Transportista algún documento (a) adquirido de forma presuntamente ilegal, (b) que fose denunciado como perdido ou roubado, ou (c) que sexa presuntamente falso ou conteña modificacións ou alteracións de calquera tipo non realizadas polo Transportista. Nestes casos, o Transportista reserva o dereito de reter os devanditos documentos.
       • A persoa que se presente no mostrador do Transportista non se corresponde co titular do Billete. Neste caso, o Transportista reserva o dereito de reter o devandito Billete.
       • O Pasaxeiro non puido acreditar que pagara a totalidade do Billete de avión ou se solicitou a cancelación do cargo da tarxeta coa que se aboou.

   • 11.2
    Restricións ao transporte
       • Mulleres embarazadas: O transportista acepta transportar mulleres embarazadas ata a semana 27 de embarazo (incluída) sen necesidade de achegar ningún certificado médico. Cando a viaxe se produza entre as semanas 28 e 35 do embarazo (ambas as dúas incluídas), será necesaria a achega do orixinal do permiso médico no que se confirme a aptitude para voar, contendo este ademais o período de validez, número de colexiación e sinatura do médico. Non poderán viaxar as mulleres que estean na semana 36 de embarazo ou máis adiante.
       • Menores: Os menores de 14 anos non poden viaxar sen un responsable maior de 16 anos. Os menores con idades comprendidas entre os 5 e os 12 anos (11 + 364 días) poderán viaxar sós mediante a contratación do Servizo de Acompañamento de Menores (UM)

        Condicións para o Servizo de Menores non Acompañados: UM

        1. Condicións para o Servizo de Menores non Acompañados: UM

        O Servizo de Menores non Acompañados é obrigatorio para nenos con idade comprendida entre 5 e 11 anos (11 + 364 dias) que desexen viaxar sós. O custo do servizo é 35,00 por traxecto nacional e 55,00 por traxecto internacional e Illas Canarias. A reserva deste servizo deberá ser realizada cun mínimo de 24 horas de antelación á saída do voo. Ao realizar a reserva, Vueling asignará ao menor o asento máis adecuado para a asistilo durante o voo. Este asento non se poderá cambiar, só poderá facelo o persoal de a bordo ou de facturación se for necesario.

        No caso de Italia, a contratación deste servizo é obrigatoria para os menores de 12 anos nos voos nacionais e para os menores de 14 anos nos voos internacionais.

        2. Formulario de menores non acompañados

        Na páxina de confirmación do voo vostede encontrará un botón para imprimir o formulario en formato PDF. Se non dispón do programa para visualizar este tipo de documentos, poderá descargalo desde esa mesma páxina. Deberá imprimir todas as copias correspondentes.

        Por defecto imprimiranse 3 copias por menor e por traxecto. Cada copia conterá os datos do menor e do pai/nai ou tutor facilitados durante a reserva e deberá ser completada cos datos do acompañante na saída e a persoa que recollerá ao menor na chegada. Todas as copias deberán ser asinadas polo pai/nai ou tutor. Non se aceptan fotocopias.

        Unha vez realizada a reserva, pódese acceder ao devandito formulario a través do correo de confirmación da reserva, a través da sección da web “Xestiona a túa reserva” e na facturación dos aeroportos. Se o desexa, tamén poderá solicitar un reenvío do formulario a través do noso servizo de atención ao cliente.

        3. Obrigas do pai/nai ou tutor

        O pai/nai ou tutor comprométese a realizar os trámites necesarios para que o menor sexa acompañado ao aeroporto de saída e recollido á chegada polas persoas indicadas no formulario.

        Debe asegurarse de que o menor leva consigo toda a documentación necesaria tanto para o servizo de acompañamento como para poder ingresar no país de destino.

        Comprométese a facerse cargo do menor no caso de que a persoa autorizada designada no formulario non estea á súa espera no lugar destino ou, no seu defecto, autoriza a que Vueling devolva o menor ao seu lugar de procedencia, e comprométese a indemnizar e reembolsar á compañía todos os gastos que foren orixinados por tal motivo.

        Asumirá así mesmo calquera gasto ou perda adicionais causados a terceiros polo menor tanto durante o voo como durante o embarco e o desembarco.

        Por último, deberá estar localizable no teléfono de contacto en todo momento até que o menor sexa recollido no lugar de destino.

        4. Obrigas do acompañante do menor na saída

        A persoa acompañante do menor na saída debe ser a mesma que figura no formulario e debe presentar a seguinte documentación na facturación:

        Documento de identificación (pasaporte ou DNI);
        Fotocopia do pasaporte ou DNI do pai/nai o tutor;
        Pasaporte ou DNI do menor;
        As 3 copias do formulario cubertas e asinadas polo pai/nai ou tutor do menor.

        A persoa acompañante deberá esperar no aeroporto até que o avión despegue.
        Vueling asume a responsabilidade sobre o menor só desde o momento en que este factura no aeroporto e o axente encargado por Vueling comproba que a documentación que habilita o menor para viaxar está completa e é válida.

        5. Obrigas da persoa que recolle ao menor á chegada

        A persoa que recolle ao menor á súa chegada deberá ser a mesma que figura no formulario, debidamente acreditada con documentación de identificación (pasaporte ou DNI) e deberá asinar dúas copias do formulario: a copia para o aeroporto de destino e a copia do menor.

        Cerrar ventana

        ofrecido por VUELING, previo pagamento do custo correspondente. Opcionalmente, este servizo poderá contratarse para menores con idades comprendidas entre os 12 e os 17 anos (17 + 364 días).
 • Por motivos de seguridade, os bebés menores de 7 días de idade non poderán ser admitidos a bordo. Os nenos desde 7 días a 2 anos (1 + 364 días) viaxarán no colo da súa nai ou pai, sen que sexa posible embarcar na cabina do avión cadeiriñas nin berces. Os devanditos Pasaxeiros menores de 2 anos deberán pagar un importe único por voo. Só se permitirá un máximo de 6 menores con Servizo de Acompañamento con idades entre 5 e 8 anos a bordo e un bebé sen dereito a asento por adulto maior de 18 anos.
 • En calquera momento, tanto VUELING como as autoridades locais do aeroporto de saída ou destino poden esixir toda a documentación referente ao bebé ou ao neno que pretenda viaxar, polo que recomendamos que a leven sempre a man.
 • Só se aceptarán Pasaxeiros menores de idade pero maiores de 12 anos a bordo que dispoñan de DNI ou pasaporte en vigor ao seu nome. Os menores de 14 anos deberán posuír igualmente pasaporte ou DNI, pero bastará o libro de familia se se tratase dun voo nacional e viaxasen acompañados dalgún dos pais.

É posible que as autoridades lles esixan aos menores de 18 anos residentes en determinados países que viaxen sen a compañía dos seus pais ou dun titor legal un formulario asinado por estes antes da saída do voo, sen o cal non se lles permitirá embarcar. En concreto, e a título de exemplo, no caso de Romanía, os menores de 18 anos que pretendan viaxar sós ou acompañados polo pai ou nai só poderán facelo se son posuidores dun certificado oficial asinado por ambos os proxenitores. Deseguido, achégase o detalle dos requisitos esixidos para voos internacionais desde determinados países:

   • Voos á República Checa: Os nenos de 15 anos de idade ou maiores necesitarán o seu propio pasaporte para viaxar cara a/desde a República Checa.
   • Menores franceses de 18 anos: Nenos menores de 18 anos de idade que viaxen sen ambos os dous pais/titores legais ao estranxeiro abandonando territorio francés:
    • Para voos que sexan só dentro de Europa, será necesario que o menor estea en posesión do documento de identidade ou pasaporte.
    • Para viaxes desde territorio francés a un territorio que se atope fóra de Europa, requirirase ademais dun documento de identidade ou pasaporte do menor, unha autorización para viaxar asinada polos dous pais ou titores legais. Os menores de 18 anos que viaxen cun pasaporte válido non necesitarán da devandita autorización debido a que o pasaporte actúa como consentimento ou autorización dos pais/titor legais.
   • Menores españois de 18 anos: Nenos menores de 18 anos que viaxen sen algún dos seus pais ou titores legais e que abandonen o territorio español sen os seus pais/titores legais: Que estean en posesión do DNI, só terán que levar consigo adicionalmente un modelo de autorización para viaxar que estea cuberto polos dous pais/titores legais (non será admitido en caso que soamente un dos pais asinase o documento, debendo ser obrigatorio a sinatura de ambos os dous pais). Este modelo de autorización pódese conseguir nas dependencias da policía. Os menores de 18 anos que viaxen cun pasaporte válido non necesitarán da devandita autorización debido a que o pasaporte actúa como consentimento ou autorización dos pais/titor legais.
   • Italianos menores de 14 anos: En voos nacionais, os menores de 14 anos poderán viaxar con outras persoas que non sexan os seus pais ou titores legais, sempre que amosen o seu documento de identidade. Os menores de entre 14 e 17 anos poderán viaxar sós.

    En todo caso, os menores deberán amosar calquera dos documentos indicados no Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 2000.

    En voos internacionais, os menores de 14 anos deberán amosar documento de identidade, pasaporte ou permiso de viaxe e ir acompañados dun adulto. Se se trata dos seus pais ou titores legais, deberá constar o nome dos pais ou titores legais que o acompañan; se se trata dun adulto sen relación legal co menor, deberá presentarse, ademais do documento de identidade do menor, unha declaración de tutela temporal para viaxar fóra de Italia asinada polos pais ou titores legais e verificada polas autoridades competentes, incluíndo ademais o nome do acompañante ou da entidade ou empresa responsable do menor.

    En todo caso, os menores deben amosar un dos seguintes documentos: (i) documento de identidade válido para viaxes internacionais, mesmo dentro da UE ou un país con acordo bilateral con Italia, (ii) pasaporte individual, (iii) permiso de viaxe (só para determinados destinos) ou certificado ou extracto de certificado de nacemento con fotografía, emitido na localidade de nacemento e verificado polas autoridades correspondentes.

    Nas viaxes de estudos ou escolares con menores, deberá figurar o nome da persoa, instituto ou entidade a responsable que organiza a viaxe na declaración de tutela temporal para viaxar fóra de Italia.
   • Un menor de 18 anos que viaxa a Portugal debe:
    • estar acompañado dun pai ou titor ou
    • ser recibido no aeroporto ou punto de entrada por un pai ou titor ou,
    • se non está acompañado por un pai ou titor, levar unha carta de autorización para viaxar dun pai ou titor. Este documento debe incluír o nome do adulto responsable do menor durante a súa estancia en Portugal.


    Todos os menores, portugueses e non portugueses, que vivan en Portugal teñen que achegar unha carta notarial de autorización dun pai ou titor se desexan abandonar o país sen acompañante. En caso de que o menor viaxe cun terceiro, nesta carta tamén debe aparecer o nome da persoa que se responsabiliza del.
    A carta de autorización pode ser emitida:
    • por un dos pais do menor (se os pais están casados)
    • polo pai co que vive o menor (se os pais están separados ou divorciados)
    • por un dos pais adoptivos (se o menor é adoptado) ou
    • polo seu titor legal.


    Un formulario estándar para menores saíndo do país está dispoñible na páxina internet do Servizo portugués de Inmigración. “Requerimento de Certidão” é para os cidadáns portugueses. “Termo de Responsabilidade” é para os cidadáns estranxeiros.
  • Nenos romaneses menores de 18 anos: Os nenos romaneses poden saír de Romanía a condición de viaxar:
   • cos dous pais ou
   • cun dos pais e levando a carta de autorización do pai ausente ou
   • cun titor legal (que non sexa nin o pai nin a nai), levando a carta de autorización dos pais así como unha proba dun historial policial libre de antecedentes penais.


   Se o neno viaxa só:
   • ten que presentar unha carta de autorización de ambos os dous pais;
   • no caso de pais divorciados, a carta de autorización terá que estar escrita polo pai que posúa a custodia do menor e estar acompañada por unha copia do decreto final de divorcio. Se un dos pais faleceu, a carta de autorización debe estar acompañada por unha copia do certificado de defunción.
    • Pasaxeiros con enfermidades e infeccións: O Transportista non aceptará Pasaxeiros que sufran ou poidan estar sufrindo enfermidades infecciosas graves ou sobre as que as autoridades sanitarias decretasen un nivel de alerta oficial, tales como infeccións respiratorias graves, viriases, tuberculoses ou pneumonía.

 

12.
Conduta a bordo da aeronave e política de uso estendido de aparellos electrónicos a bordo
 • Se, a xuízo do Transportista, a conduta do Pasaxeiro a bordo da aeronave pode poñer en perigo a aeronave ou a calquera persoa ou bens a bordo ou supón un obstáculo para que a tripulación cumpra coas súas funcións ou fai caso omiso de calquera instrución por parte da tripulación ou ameaza, abusa ou insulta a calquera membro da tripulación ou se comporta de forma escandalosa ou dalgunha forma que poida considerarse ofensiva cara ao resto de Pasaxeiros, o Transportista poderá tomar as medidas que considere necesarias para evitar que continúe ese comportamento, incluíndo o desembarco da aeronave. VUELING exercitará con posterioridade todas as accións legais en vía civil ou penal que ao seu Dereito corresponda.
 • Se, como consecuencia da conduta do Pasaxeiro a bordo da aeronave, o comandante desta decide, en exercicio razoable da súa discrecionalidade, desviar a aeronave co fin de desembarcar ao Pasaxeiro, este deberá pagar ao Transportista todos os gastos e custos que se deriven dese desvío.
 • Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas, a non ser que se adquirisen a bordo.

Uso estendido de aparellos electrónicos a bordo

 • Estará autorizado o uso por parte dos pasaxeiros a bordo das aeronaves de VUELING dos seguintes dispositivos electrónicos (“PED”):
 • Teléfonos móbiles (“intelixentes”);
 • Tabletas electrónicas (“tablets”);
 • Auriculares electrónicos canceladores de ruído exterior;
 • MP3, MP4 e similares, así como reprodutores de música dixitais;
 • Xogos electrónicos portátiles de dimensións reducidas;
 • Ordenadores portátiles e ordenadores de tamaño reducido (“notebook”);
 • Tabletas de lectura, comunmente chamados e-readers;
 • Dispositivos de bluetooth;
 • Cámaras dixitais de foto e vídeo persoais (excluíndo as cámaras profesionais). O permiso de uso non inclúe a posibilidade de realizar fotografías dos membros da tripulación ou de calquera elemento da aeronave;
 • Reprodutores de DVD/CD de tamaño reducido;
 • Auriculares con fíos (agás durante as operacións de rodadura, despegue e aterraxe.
 • Non obstante o anterior, en calquera momento do voo a tripulación da aeronave poderá ordenar o apagado e estiba de todos os dispositivos electrónicos (mesmo se estes dispoñen de “modo avión/voo”).
 • Os teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos de man que emitan ondas electromagnéticas poderán usarse a bordo das aeronaves de VUELING sempre que as portas estean abertas. Unha vez pechadas, unicamente se permitirá o seu uso en modo avión de acordo coa seguinte táboa:

Fase

PED de man

PED pesados

Auriculares persoais

WIFI, funcións de mensaxeiría e chamadas

Embarque
 
 
 
 
Atraso prolongado de saída en terra (1)
 
 
 
 
Taxi-out (2)
 
 
 
 
Despegue (2)
 
 
 
 
Cruceiro (2)
 
 
 
 
Anuncio 10 minutos para a chegada (2)
 
 
 
 
Aterraxe (2)
 
 
 
 
Taxi-in (2)
 
 
 
 

Notas:

  • (1): baixo consentimento do comandante

 • (2): co “modo voo/avión” activado.


 • Os dispositivos electrónicos que sexan facturados xunto coa equipaxe deberán estar en todo momento apagados.
 • Está prohibido o uso de cigarros electrónicos a bordo de calquera das aeronaves de VUELING.

 

13.
Responsabilidade por danos humanos e materiais
 • 13.1
  Consideracións xerais
 • En caso de accidente, a responsabilidade de VUELING será a seguinte:
     • A responsabilidade estará limitada aos danos demostrados e en ningún caso VUELING será responsable dos danos indirectos ou non acreditados suficientemente, así como de calquera forma de danos non compensatorios.
     • VUELING non é responsable de ningún dano resultante do cumprimento pola súa parte das leis, regulamentos gobernamentais, ordenanzas ou requisitos, ou por incumprimento destes por parte do Pasaxeiro.
     • As Condicións Xerais de Transporte aplícanse, así mesmo, aos Axentes Autorizados de VUELING, empregados e representantes, na mesma medida en que se aplican a VUELING. A suma recuperable por parte de VUELING e dos Axentes, empregados, representantes e persoas autorizados non superará a suma correspondente á responsabilidade de VUELING, en caso de que a haxa.
     • Se a compañía aérea encargada do voo non é VUELING, o Pasaxeiro poderá reclamar perante calquera delas. A compañía contratante será a que apareza no Billete ou Billete de Conexión.
     • Toda reclamación perante un tribunal deberá presentarse no prazo máximo de dous anos desde a chegada da aeronave ou desde o día en que debería chegar.
 • 13.2
  Lesións corporais
 • VUELING será responsable dos danos sufridos en caso de morte ou feridas ou de calquera outra lesión corporal sufrida polo Pasaxeiro se o accidente que causou o dano sufrido se produciu a bordo do avión ou durante algunha das operacións de embarque e desembarque dos Pasaxeiros, nos termos e coa extensión previstos no Regulamento 2027/97 (modificado polo Regulamento 889/2002) e o Convenio de Montreal do 28 de maio de 1999, e sen prexuízo das exclusións de responsabilidade de VUELING no caso de que (i) a morte, as feridas ou calquera outra lesión corporal se debesen ao estado de saúde, físico ou mental do Pasaxeiro existente antes das operacións de embarque dos Pasaxeiros; ou (ii) se o dano foi causado ou favorecido pola neglixencia do Pasaxeiro ou polo seu estado de saúde anterior ao embarque do voo.
 • Non hai límite económico fixado para a responsabilidade en caso de lesións ou morte do Pasaxeiro. Para os danos de ata 113.100 Dereitos Especiais de Xiro por Pasaxeiro, a compañía aérea non poderá impugnar as reclamacións de indemnización. Por enriba desa cantidade, a compañía aérea só pode impugnar unha reclamación en caso de que poida probar que non houbo da súa parte neglixencia nin falta doutro tipo.
 • A suma recuperable cubrirá a reparación do dano, tal como se determine nunha solución amigable non contenciosa, segundo o determine o ditame dun experto ou dun tribunal competente.
 • VUELING compensará o Pasaxeiro polos danos recuperables só pola parte que exceda a todo pagamento recibido dalgún organismo de seguro social público ou doutra institución similar.
 • VUELING reserva o dereito a recorrer contra terceiros, incluídos, sen limitacións, os dereitos de subsidio e indemnización.
 • En caso de morte, feridas ou lesións corporais como consecuencia dun accidente aéreo, á/s persoa/s con dereito a compensación, cando estea/n identificada/s, ofreceráselle/s un pagamento adiantado para cubrir as súas necesidades inmediatas, de forma proporcional aos prexuízos causados. En caso de morte, o devandito pagamento adiantado non deberá ser inferior a 16.000 Dereitos Especiais de Xiro por Pasaxeiro. O pagamento adiantado efectuarase dentro dos quince (15) días seguintes á constatación da identificación da/s persoa/s con dereito a compensación, non suporá ningunha admisión de responsabilidade e será deducible da cantidade definitiva para pagar por responsabilidade de acordo con este Apartado, pero non será reembolsable a non ser nos casos previstos no art. 20 do Convenio de Montreal ou se non tiña dereito á indemnización.
 • Toda reclamación debe presentarse, como máximo, no prazo de dous anos desde que a aeronave chegase ou debese chegar.

 

14.
Política de privacidade

Vueling comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo sobre os datos de carácter persoal e a tratalos con confidencialidade e adoptou as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía consonte o previsto na lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal que sexa aplicable en España en cada momento. Vueling poderá actualizar a presente Política de privacidade, polo que é recomendable que o usuario a revise regularmente.

Que datos recollemos?

Vueling recolle a través dos seus formularios datos persoais necesarios para a prestación dos seus servizos ou para a realización de transaccións electrónicas, como pode ser o seu nome, apelidos, correo electrónico, domicilio, DNI, número de tarxeta de crédito ou número de teléfono ou datos de facturación.

Vueling tamén obtén información sobre a súa navegación a través da web ou a aplicación móbil, como pode ser o número de visitas, información de rexistro, impresión dixital ou información de localización, entre outros. Igualmente Vueling pode obter información dos correos electrónicos, como confirmacións de lectura destes.

En relación coas cookies que Vueling emprega, pode obter máis información na nosa Política de cookies.

Con quen compartimos os teus datos?

Vueling, na súa calidade de responsable dos ficheiros xerados cos datos de carácter persoal subministrados polos usuarios, informa de que poderá ceder os datos ao seu accionista maioritario International Consolidated Airlines Group, S.A. (Grupo IAG) ou a outras empresas pertencentes ao Grupo IAG para as finalidades indicadas nesta Política de privacidade. A relación autorizada das empresas pertencentes ao Grupo AIG atópase na web (iwww.iairgroup.com). Igualmente poderá ceder os datos a terceiros naqueles casos permitidos pola normativa aplicable, así como a outras liñas aéreas coas que teña códigos compartidos ou a Autoridades competentes e Administracións Públicas que así o requiran.

Así mesmo, Vueling poderá dar acceso aos devanditos datos a aqueles provedores de servizos externos que actúan en calidade de encargado do tratamento en nome de Vueling, que en ningún caso poderán utilizalos para outros fins, nin cederllos a terceiros.

Igualmente, Vueling poderá facilitar a terceiros parte dalgúns datos estatísticos que, en ningún caso, permitirán a identificación persoal do usuario.

Como obtemos os seus datos?

Vueling pode recoller datos persoais dos usuarios durante o procedemento de reserva de billetes a través da páxina web de Vueling (en adiante, a “Web”), aplicación móbil de Vueling (en adiante, a “App”) ou teléfono, contratación de produtos ou servizos, durante a navegación pola súa web ou o uso da app ou redes sociais, ao crear unha conta de usuario ou fidelización, ao solicitar o envío de boletíns informativos ou newsletters, ao participar en concursos, sorteos ou similares, ou través de terceiros que nolos facilitan como axencias de viaxes ou touroperadores ou liñas aéreas con código compartido.

Para que empregamos os seus datos?

O usuario acepta que os datos persoais facilitados, incluídos os de localización, sexan incorporados a un ou varios ficheiros automatizados, cuxa titularidade corresponde a Vueling, coa finalidade de:

 • reservar unha praza para prestar o servizo de transporte aéreo;
 • subministrar e desenvolver outros servizos contratados e prestacións relacionadas coa atención ao cliente ou comercialización directa;
 • administración da conta de usuario ou fidelización, para que o usuario poida xestionar as súas reservas de forma máis sinxela e personalizada, ver destinos ou buscas realizadas anteriormente, mesmo desde diferentes dispositivos (ordenador, tableta, móbil);
 • facilitar o proceso de inmigración e ingreso;
 • dar cumprimento aos requisitos relativos á contabilidade, facturación e auditoría;
 • verificar tarxetas de crédito, débito ou outros medios de pagamento;
 • dar cumprimento aos requisitos de seguridade, administración e xurídicos de Vueling;
 • verificar, manter e desenvolver sistemas e análises estatísticos de diferente índole, como Google Analytics;
 • detectar e/ou prever o fraude ou actividades de carácter ilegal análogas;
 • prestar servizos engadidos, melloras nos nosos servizos e na experiencia do cliente ao facer uso da web ou da app.
 • Análises estatísticas de visitas á web e comportamentos dos seus usuarios nela.
 • Xeolocalización mediante tecnoloxía GPS, Bluetooth, redes Wi-Fi, enderezo IP ou tecnoloxías similares para unha mellor personalización dos servizos a través da web ou app.
 • darlle a coñecer, mesmo por medios electrónicos ou dispositivos móbiles (notificacións push), calquera información, promocións e publicidade que puidese ser do seu interese sobre servizos, produtos, novidades e demais información de Vueling. No caso das newsletters que serán remitidas, estas incluirán produtos ofrecidos por Vueling e operados por esta mesma ou por entidades colaboradoras. En caso de que vostede non desexe recibir comunicacións comerciais por medios electrónicos, pode darse de baixa na ligazón habilitada ao efecto nas newsletters que reciba, darse de baixa a través do cadro da web habilitado ao efecto, a través da súa conta de usuario.

Responsabilidade na veracidade dos datos

O usuario responderá da veracidade dos datos facilitados e responsabilizarase de comunicar a Vueling calquera modificación nestes, reservándose Vueling o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos ou fraudulentos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

Vueling non pode facerse responsable das ligazóns dispostos na súa web e que remitan a outras páxinas web titularidade de terceiros responsables destas.

Exercicio dos seus dereitos

Para exercitar os dereitos de acceso, modificación, oposición e cancelación, o usuario poderá dirixir a Vueling unha petición por escrito e achegando fotocopia do seu DNI ou Pasaporte, ao enderezo postal Vueling Airlines, S.A. (Departamento Legal), Parque Empresarial Mas Blau II, Pla de l’Estany nº 5, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) ou ao enderezo lopd@vueling.com, debendo achegar igualmente DNI ou Pasaporte.

App de Vueling

Vueling pon a dispor do usuario unha app gratuíta para que poida reservar un voo ou contratar servizos a través dun dispositivo móbil (teléfono intelixente ou tableta). A devandita app procesa ou recolle determinados datos dos usuarios de xeito similar á web e almacénaos no propio dispositivo mediante Local storage (almacenamento local). Ademais, do indicado anteriormente, Vueling poderá recoller datos de localización do usuario mediante tecnoloxía GPS, Bluetooth, redes Wi-Fi, enderezo IP ou tecnoloxías similares para facilitar ao usuario información sobre o aeroporto máis próximo, operativa, reservas de voo, servizos adicionais ou outras comunicacións informativas ou comerciais mediante notificacións push, sempre e cando o usuario dese o seu consentimento a través do seu dispositivo móbil, o cal pode ser revogado en calquera momento a través do devandito dispositivo.

Igualmente Vueling poderá utilizar os datos de localización para fins estatísticos, así como para ofrecer promocións ou servizos personalizados e establecer políticas antifraude.

Redes sociais

Vueling pode dispoñer das contas da súa titularidade en diferentes redes sociais para promover os seus servizos e podería acceder, a través do provedor deste tipo de servizos, a determinada información sobre o usuario que previamente acepta compartir a través das devanditas redes. Vueling podería utilizar os datos recollidos a través das súas contas de redes sociais para a creación de campañas de publicidade segmentada, concursos, sorteos e promocións, consonte as condicións particulares e política de privacidade de cada rede social.

A través da súa web, Vueling pode poñer a dispor do usuario servizos que serán prestados por terceiros provedores, como pode ser a reserva de hoteis, aparcamentos, alugueiro de vehículos, transporte de equipaxe ou outros servizos relacionados. O usuario que contrata estes servizos deberá aceptar os termos e condicións e a política de privacidade de cada provedor de servizos, polo que Vueling non pode responsabilizarse destes servizos nin dos datos que o usuario voluntariamente lles facilite.

Seguridade nas transaccións

Vueling vela pola seguridade e confidencialidade das súas transaccións realizadas a través da web ou a app e toma todas as precaucións necesarias para evitar calquera acceso non autorizado por parte de terceiros, tendo en conta o estado da técnica en cada momento.

Traballamos de forma continua na loita contra o fraude e a usurpación de identidade nas transaccións electrónicas, utilizando software e sistemas que nos axudan a detectar condutas potencialmente fraudulentas e evitar que se repitan.

Ao realizar unha transacción a través da súa conta de usuario, poderase solicitar que Vueling almacene o seu número de tarxeta para futuras compras. O número da súa tarxeta quedará sempre cifrado mediante o protocolo SSL que ofrece o máis alto nivel de seguridade.

Sen prexuízo do anterior, é moi importante que o usuario tome as precaucións básicas necesarias para a súa propia seguridade e, especialmente, recomendamos as seguintes:

 • Non facilitar nunca o nome de usuario de conta nin contrasinais a terceiros.
 • Cambiar de contrasinal regularmente e non utilizar contrasinais comúns (123456, qwerty, admin ou similares) ou facilmente identificables (a súa data de nacemento, o seu apelido, etc.).
 • Pechar sesión e desconectar as túas contas (mesmo as de redes sociais) para evitar o acceso non autorizado, especialmente se se conecta desde un equipo compartido por outras persoas.
 • Pechar a ventá do navegador.

 

15.
Responsabilidade por atrasos

En caso de atraso do Pasaxeiro, VUELING será responsable dos danos sufridos sempre e cando non tomase todas as medidas razoables para evitar o dano ou lle fose imposible tomar esas medidas, co límite de 4.694 Dereitos Especiais de Xiro por Pasaxeiro.

 

16.
Servizos adicionais propios e alleos

VUELING dispón dun catálogo amplo de servizos adicionais que se porá a disposición dos Pasaxeiros durante o proceso de reserva e permitirán a estes configurar a súa oferta a medida.

VUELING acadou acordos con terceiras empresas para que ofrezan aos Pasaxeiros outros servizos que non sexan os do transporte aéreo, como reservas de hotel, actividades, alugueiro de coches ou salas VIP, entre outros. Nestes casos e respecto dos servizos adicionais ao voo contratados polo Pasaxeiro, rexerán exclusivamente os termos e as condicións dos terceiros que subministren eses servizos, e VUELING non aceptará ningunha responsabilidade polo incumprimento destes na prestación deses servizos adicionais.

17.
Alerxias

Vueling non garante un ambiente libre de alérxenos no avión. O noso menú a bordo ofrece alimentos que conteñen froitos secos, cacahuetes ou outros alimentos susceptibles de ser alerxénicos; ademais, non é posible controlar que os alimentos ou outros produtos ou compoñentes que leven a bordo os demais pasaxeiros poidan producir reaccións alérxicas.

É imprescindible que todos os pasaxeiros con alerxias leven consigo a inxección de epinefrina para os casos de crise xunto cunha nota médica que acredite a necesidade de levala consigo e que no momento do embarque comuniquen a súa alerxia á tripulación do avión. En caso de non levar a inxección, Vueling declina toda responsabilidade.

 

18.
Disposicións xerais

Ningún axente, empregado ou representante do Transportista ten autoridade para alterar, modificar ou renunciar a calquera das disposicións deste Contrato.

O presente Contrato poderá ser almacenado polo Pasaxeiro en formato electrónico.

Se algunha das cláusulas ou condicións deste Contrato fose declarada ilegal ou nula, o Contrato seguirá vixente no resto do seu clausulado.

 

19.
Lei e Competencia xudicial

Sen prexuízo do que dispoña a normativa en vigor, estas Condicións Xerais de Transporte rexeranse pola Lei española.

As disputas que puidesen xurdir en relación coas presentes Condicións Xerais de Transporte estarán suxeitas á “xurisdición non exclusiva” dos tribunais españois.

 

Seleccionaches unha data de ida que é posterior á data de regreso.
Antes de continuar debes seleccionar o número de pasaxeiros que van viaxar.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • ©2016 Vueling Airlines SA