Garraio baldintzak

Bidaiarien eta ekipajearen aireko garraioari buruzko hitzarmeneko baldintza orokorrak.

1.
Definizioak
 • "Txartela" lokalizatzailearen zenbakia esan nahi du eta, hala badagokio, ekipaje-taloia, Garraiolariak edo bere izenean jaulkitakoa, titularrari edo bidaiariari jatorritik helmugaraino bidaiatzeko eskubidea ematen diona, bertan jasotako termino eta baldintzen arabera eta honako Garraio Baldintza Orokorretan.
 • "Konexio-txartela" bi Segmentuk edo gehiagok osaturiko txartela da; hala, segmentu bakoitzerako Txartel bana jaulkitzen da eta elkarrekin garraio-kontratu bakarra osatzen dute. Desberdintasunik ezartzea beharrezkoa bada salbu, Txartel terminoak Konexio Txartela ere barne hartzen du, Baldintza Orokor hauei dagokienez.
 • “Kode konpartituak” esan nahi du Vueling-ek horretarako hitzarmenak dituzten beste hegazkin-konpainia batzuek operatutako hegaldietarako txartelak sal ditzakeela.
 • "Garraioaren Baldintza Orokorrak" edo "Baldintzak" Bidaiari eta ekipajeen aireko garraio kontratuaren baldintza orokor hauek esan nahi dute.
 • "Montrealeko Ituna" Nazioarteko Aireko Garraioari dagozkion hainbat arau bategiteko Ituna da, 1999ko maiatzaren 28an Montrealen sinaturikoa.
 • "Eskala" bidaiariaren ibilbidean aurreikusitako tokiak dira, jatorrikoa eta helmugakoa ez direnak eta Txartelean jasotzen direnak, edo ordutegietan ibilbidean programatutako eskala-toki gisa adierazten direnak.
 • "Bidaiaria": Txartela duen pertsona oro, tripulazio operatiboko kideak izan ezik.
 • "Puntutik punturako hegaldiak" Segmentu bakarraz osaturiko hegaldiak dira, hau da, ibilbidean eskalarik programatuta ez dutenak.
 • "261/2004 Araudia" Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 261/2004 (EE) Araudia, 2004ko otsailaren 11koa, aireko Bidaiarientzako konpentsazio- eta laguntza-arau komunak ezartzen dituena, hegazkineratzea ukatu eta hegaldiak bertan behera utzi edo atzerapen handien kasuetarako.
 • "2027/97 Araudia" Kontseiluaren 2027/97 (EE) Araudia, 1997ko urriaren 9koa. hegazkin-konpainiek Bidaiarien eta bere ekipajearen aireko garraioarekiko erantzukizunari dagokiona, Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko maiatzaren 13ko (CE) 889/2002 Araudiak aldarazia.
 • "Segmentua" ondoz-ondoko aireratze eta lur-hartze baten arteko ibilbidea.
 • "Garraiolaria" edo "Vueling" Vueling Airlines, S.A. da, helbidea El Prat de Llobregat-en duena (Bartzelona), Parque de Negocios Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5 eta A-63422141 IFZduna.
 • Komisioaren (UE) 185/2010 Araudia, 2010eko martxoaren 4koa, aireko segurtasunari buruzko oinarrizko arauak aplikatzeko neurri zehatzak ezartzen dituena.
2.
Xedea eta araudi aplikagarria
 • Garraio Baldintza Orokor hauen xedea VUELINGek Bidaiaria eta bere ekipajea Txartelean ezarritako helmugara garraiatu eta aireko garraio horrekin loturiko bestelako zerbitzuak emateko termino eta baldintzak arautzea da.
 • Egindako garraioa eta Garraiolariak emandako gainerako zerbitzu guztiak araudi honi atxikiko zaizkie («araudi aplikagarria»): (i) Txartelean agertzen diren baldintzak; (ii) aplikatutako tarifa eta bere baldintzak; (iii) Garraio Baldintza Orokor hauetan jasotzen diren xedapenak; (iv) hala badagokio, Bidaiari talde bati edo horietako bati edo zenbaiti banaka aplikagarri zaizkionak, hurrenez-hurren; eta (v) une bakoitzean aplika daitekeen araudia. Baldintza Orokorrak Bidaiariaren eskura daude Garraiolariaren web-gunean (www.vueling.com), eta horien kopia VUELING-en egoitza sozialean lortu ahal izango da.
 • Garraio Baldintza hauek ez diote Bidaiariari aplikagarri zaion legeriak aitortzen dion halabeharrezko eskubiderik baliogabetuko.
 • Bidaiariak bere Txartela hirugarren baten laguntzaz edo haren bidez erosi baldin bazuen, hauxe izango da Bidaiariari Baldintza Orokor hauen kopia bat entregatzeko ardura izango duena, baita Bidaiariari bere hegaldiari gerta dakizkionak jakinarazteko ere, erreserban agertzen den posta elektroniko helbidea -azken kasu horretan- Bidaiariaren baldin bada salbu. VUELING-ek ez du inolako ardurarik izango erreserba egiteko erabilitako hirugarren horrek paragrafo honetan adierazitako betebeharrak bere gain ez hartzeak Bidaiariarentzako izan litzakeen ondorioetan.
3.
Txartela
  • 3.1
   Xedapen orokorra

Txartelak bertan jasotzen den hegaldirako bakarrik izango du balioa eta Bidaiari gisa agertzen den pertsonarentzako. Txartela besterenezina da eta ezin da hirugarrenei besterendu.

Txartelak, gainera, Garraio Baldintza Orokor hauen erreferentzia bat jasoko du, baita VUELINGek ezinbestekotzat jo dezakeen beste edozein informazio ere.

  • 3.2
   Loturako txartela

Kontratatutako garraio-zerbitzuak Konexio Txartelean adierazitako ibilbidea barne hartzen du, irteerako aireportutik, programatutako eskaletatik igarota, amaierako helmugako aireporturaino, eta dagokion zerbitzu-karguaren menpe egongo da.

Bidaiariak ezin izango du segmentu bat edo gehiago bertan behera utzi, Excellence Tarifan ez bada.

  • 3.3
   Kode konpartitua

Vueling-ek beste hainbat hegazkin-konpainiekin hitzarmenak lortu ditu konpainia horiek operatutako hegaldiak eskaintzeko. Vueling-ek erreserba-prozesuan zehar hegaldia zein hegazkin-konpainiak operatuko duen zehzatuko du. Kode konpartituko hegaldietan, hegaldia operatzen duen hegazkin-konpainiaren garraio-baldintzak aplikatuko dira; hortaz, baldintza horiek kontsultatzea gomendatzen dugu, onartzen diren neurren eta ekipajearen kostuari, fakturazio-denborari, adingabekoei edo animaliak garraiatzeari buruzko informazioa jasotzeko.

Behar zehatzik izanez gero, Vueling-ek zenbait hegaldi beste zenbait konpainiek operatutako hegazkinekin operatu ahal izango ditu. Kasu horretan, Vueling-ek hegaldia operatzen duen hegazkin-konpainiaren nortasunaren berri emango die bidaiariei.

 • 3.4
  Txartela ezin da baliogabetu

Erreserba dagokion ordainketaren bitartez egindakoan, Bidaiariak ezin izango du txartela baliogabetu; horrek esan nahi du harengatik ordaindutako prezioa ez zaiola itzuliko, salbu eta Baldintza hauetan berariaz aurreikusitako kasuetan ez bada, besteak beste 4.5. puntuan jasotako salbuespenezko baldintzetan edo Excellence Tarifari buruz 9.2. puntuan eta hurrengoetan ezarritakoa aplikatuta.

4.
Prezioak
  • 4.1
   Orokorra

Txartelaren prezioak irteerako aireportutik helmugako aireporturainoko garraioa barne hartzen du bakarrik, programatutako eskalak barne Konexio Txartelaren kasuan. Txartelaren edo Konexio Txartelaren prezioak ez du barne hartzen aireportuen arteko lurreko garraio-zerbitzua, ezta aireportuen edota helmugako hiriko terminalen artekoa ere.

VUELINGen Txartelen prezioak dinamikoak dira eta merkaturatze-kanalaren araberakoak dira.

  • 4.2
   Zergak eta tasak
  • VUELINGek prezioaren barnean sartzen ditu beti BEZa, erregaiaren gehigarria -behar den kasuan-, eta aireportu bakoitzeko agintariek ezartzen dituzten tasak. Aukerako zerbitzuen beste zenbateko batzuk espresuki jakinaraziko dira, eta Bidaiariak onartu egin beharko ditu ordaindu baino lehen. Tasak eta zergak Garraiolariarenak ez diren erabakiei atxikitzen zaizkie eta etengabeko aldarazpen eta berrikuspenak izaten dituzte, txartela erosi eta gero gerta daitezkeenak. Tasa edo zerga batek gora egiten badu txartelaren erosketaren dataren ondoren baina Bidaiariak hegaz egin baino lehen eta Vueling-ek prezioa berrikustea erabakitzen badu hazkunde hori Bidaiariari jasanarazteko, honek, honek aukeran (i) erosketaren unean islatutakoekiko desberdintasuna abonatu ahal izango du, Bidaiariak VUELING-i, berariaz, hazkundea kargatu edo desberdintasuna abonatzeko baimena emanez, Txartela edo Konexiodun Txartela ordaintzeko erabilitako txartel berdinaren bitartez, hori izan balitz ordainketa-bitartekoa edo (ii) garraio-kontratua ebatzi ahal izango du. Edonola ere, VUELING-ek konpainiak eskainitako aukeretakoren bat berariaz aukeratu ez duten Bidaiarien erreserbak baliogabetu ahal izango ditu, hegaz egin baino lehen tasen arteko desberdintasuna abonatu ez badute.
  • 4.3
   Moneta
  • Prezioa eta gainerako zerbitzuak Eurotan ordainduko dira.
  • Hala ere, VUELINGek bestelako dibisak ere onartzeko aukera izango du. Kasu horretan, truke-tasa ezartzeko modua izango du, dibisak nazioarteko merkatuetan duen prezioa kontuan hartuta eta -hala badagokio- aparteko beste zenbait irizpide objektibo ere, gestio-gastuak esaterako.

 • 4.4
  Txartela ez erabiltzea
 • Baldintza hauetan ezarritakoa salbu, Bidaiariak Txartela dagokion unean erabiltzen ez badu, guztiz edo parte batean, ez du Garraiolariarentzako betebeharrik sortuko, Txartelaren prezioaren dirua itzultzeari dagokionez, erregaiaren gehigarria, gestio-kargua, zergak edo Bidaiariak kontratatutako hegaldiarengatik ordaindutako beste edozein zenbateko barne. Aurrez aipatutakotik salbu geratuko da Bidaiariak Aireportuko Tasengatik eta Segurtasun Tasengatik ordaindutako zenbatekoa, Bidaiariak hala eskatuz gero eta itzuli beharreko zenbatekotik erreserba bakoitzeko 15,00ko kopurua kenduta gestio-gastuengatik.

 • 4.5
  Salbuespenezko baldintzak

Bidaiariak, garraioa egitea galarazten dion aparteko egoeraren baten aurrean, Vueling-en bezeroaren arreta taldeari helarazi beharko dio dagokion erreklamazioa eta edozein sostengu-dokumenturen kopia (adibidez, heriotz-ziurtagiria guraso, seme-alaba, ezkontide edo izatezko bikotekidearen heriotzaren kasuan), postaz edo online web-galdetegi bat betez.

Erreklamazio horri erantzundakoan, Vueling-ek kasuz-kasu kreditu baten igorpena, diruaren itzulketa edo Txartelaren aldaketa balioetsiko ditu, aparteko egoera horietan.

Bereziki, kirurgia-interbentzio bat edo senide baten heriotza egiaztatzeko ZIURTAGIRIAK ONARTUKO DIRA BAKARRIK, medikoak edo heriotzakoak, hurrenez-hurren, 7 egun balioduneko epean aurkeztu beharko direnak, gertakizuna jazotzen den egun beretik. Ez dira aintzat hartuko epez kanpo jasotzen diren eskaerak, halabeharrez ez bada. Edonola ere, VUELING-i telefonoz jakinaraztea ezinbestekoa izango da, hegaldia atera baino lehen.

Bidaiariek bidai-aseguru egokia izan dezatela gomendatzen dugu, egoera hauen aurrean estaldura izateko modukoa.

 • 4.6
  Zuzenean edo zeharka publikoaren eskura ez dauden Doako Txartelak edo prezio urrikoak.

Zuzenean edo zeharka publikoaren eskura ez dauden doako edo prezio urriko txartelekin bidaiatzen duten Bidaiariek ez dute gainerako Bidaiarientzako 2004ko otsailaren 11ko 261/2004 Araudian jasotako eskubide berdinez gozatuko. Halaber, edozein unetan bere Txartelaren doakotasunaren edo prezio urriaren arrazoia egiaztatzeko modua izan beharko dute.

 • 4.7
  Fakturazioa

VUELINGek faktura emango die Internet edo telefeono bidez berariaz eskatzen duten Bidaiariei.

 • 4.8
  Beste hainbat

VUELINGek ez du erantzungo Bidaiariari ordainketa-bitarteko zehatza errazten duen erakundeak egin ditzakeen aparteko karguengatik.

5.
Bertakoentzako eta familia ugarientzako deskontu bereziak
      • 5.1
       Bertakoentzako deskontuak
       • Bidaiarien aireko garraio zerbitzu erregularretako tarifetan hobariak izateko eskubidea dute Kanariak eta Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoetan eta Ceutako hirietan bizi direla egiazta dezaketen Espainiako herritarrek, baita Europar Batasuneko gainerako herrialde-kideetakoek edo Suitzako Europar Eskualde Ekonomikoa sinatu dutenetakoek ere, bere senide nazionalak edo egoitza-eskubidearen edo behin-betiko egoitza-eskubidearen onuradunak diren hirugarren herrialdeetakoek, eta hirugarren herrialdeetako iraupen luzeko egoiliarrak diren nazionalek ere.
       • Hobariaren ehunekoa Kanarietako eta Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoen eta Ceutako hiriaren eta gainerako lurralde nazionalaren arteko hegaldietarako, baita uharteen arteko bidaietan ere, hobaria jaso dezakeen tarifaren ehuneko 50ekoa izango da joateko edo joan-itzuliko ibilbide zuzen bakoitzeko.
       • Helburu horretarako, ibilbide zuzentzat hartuko da uharteetan, Ceutan jatorri-puntuko aireportu edo heliportutik amaierako helmugara egiten dena, aurrekoaren ezberdina, lurralde nazionalean eta alderantziz, tarteko eskalarik gabe edo eskalekin horiek 12 orduko iraupena gainditzen ez badute, behar teknikoek edo zerbitzuaren beharrek edo halabeharrez ezarritakoak salbu. Ceutan bizi diren bidaiarien kasuen, deskontu bera izango dute Sevilla, Malaga edo Jerezko aireportutik irten edo iristen diren hegaldietan.
       • Hobaria ez da Bidaiariak Txartela edo Konexio Txartela eta 23 Kg arteko ekipaje-fardel bakar baten fakturazioa ez diren kontzeptuengatik ordaindu behar dituen kopuruei aplikatuko, kreditu-txartelaz ordaintzetik eratorritakoengatik, gehiegizko ekipajearengatik, eserlekua aukeratzeagatik, eserlekurik betetzen ez duten haurtxoengatik edo bestelako kontzeptuengatik adibidez. Aireportuko azpiegituren erabilera- eta segurtasun-tasei ere ez zaie aplikatuko.
       • Erreserbaren unean, Bidaiariak bertakoa dela edo hobari horretarako eskubidea duen bertakoaren senidea dela jakinarazi beharko du, Sustapen Ministerioak telematikoki baliozkotuko duena txartela jaulkitzean. Bidaiariaren bertakotasuna telematikoki baliozkotzeko modurik izan ez bada, fakturazio-mahaian honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da bertakoentzako hobariaren onura baliatu ahal izateko:
         • Espainiako nazionalak: erroldatze-egiaztagiria indarrean eta nortasun agiri nazionala indarrean.
         • 14 urte baino gutxiagoko Espainiako nazionalak: erroldatze-ziurtagiria indarrean.
         • Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Kideak: Diputatu edo Senatari hautetsiaren hauteskunde-barrutia jasotzen duen dagokion Ganberaren kredentziala.
         • EB/EEE /Suitzako nazionala: erroldatze-ziurtagiria indarrean eta nortasun agiri nazionala indarrean, jatorrizko herrialdeak jaulkia, edo pasaportea indarrean.
         • Hirugarren herrialdeetako nazionalitatea duten erkidegoko senideak: erroldatze-ziurtagiria indarrean, erkidegoko senide izatea jasotzen duen egoiliar txartelarekin batera, indarrean.
         • Erkidegotik kanpoko iraupen luzeko egoiliarrak: erroldatze-ziurtagiria indarrean, iraupen luzeko egoiliar izatea jasotzen duen egoiliar txartelarekin batera, indarrean.
        • VUELINGek ez dio Bidaiariari hegazkineratzen utziko aurkeztutako dokumentazioan edo Bidaiariaren nortasunean akatsik antzemanez gero.
        • Txartela aldatzeko aukera erabili nahi duten Bidaiariei dagokienez (Baldintza Orokor hauetan aurreikusitakoa): (i) hobaririk gabeko helmuga batetik/baterako hegaldi bat hobaridun batera aldatuz gero, bertakoa izatea aintzat hartuko da hobaria duen tarte berrirako; (ii) hobaridun hegaldi bat hobaririk ez duen batengatik aldatuz gero, hobaririk gabeko hegaldi berriaren zenbateko osoa ordaindu beharko dute. Aldaketa horiek Bezeroaren Arretaren edo Bidai Agentziaren bitartez bakarrik egin ahal izango dira, eta aparteko gestio-kostu bat ekar lezakete.
        • Bertakoen deskontua ez da erreserba egin eta gero eskatzen duten Bidaiariei aplikatuko.

    • 5.2
     Familia ugarientzako deskontuak
     • Izaera hori ofizialki aintzatetsia duten familia ugarietako kideek ehuneko bosteko murrizketa izango dute kategoria orokorrean sailkatuta baldin badaude, eta ehuneko 10ekoa kategoria berezian egonez gero, aireko garraio nazional zerbitzu erregularren tarifen gainean, azaroaren 28ko FOM 3837/2006 Aginduan aurreikusitakoaren arabera, familia ugariak babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legea garatuz, eta legeri osagarriaren arabera.
     • Lurralde nazionalaren barruko hegaldietan deskontu hori erabili nahi duten Bidaiariek, hegazkineratu baino lehen, familia ugariko kideak direla egiaztatzen duen ziurtagiriaren originala edo kopia konpultsatua erakutsi beharko dute, beren Autonomia Erkidegoak jaulkita. Hala egiaztatuko ez balitz, Bidaiariak hasiera batean ordaindutako prezioaren eta hobaririk gabe ordaindu beharko lukeenaren arteko aldea ordaintzea ekarriko du edo, bestela, hegazkineratzeko modurik ez izatea eta Txartelaren zenbatekoa itzultzeko eskubidea galtzea.
     • Konexio Txartelen kasuan, familia ugariarengatiko hobaria jatorri eta helmuga-puntuak Espainiako lurraldearen barruan diren Segmentuetan bakarrik aplikatuko da.
     • Familia ugarien deskontua ez da erreserba egin eta gero eskatzen duten Bidaiariei aplikatuko.
     • Bertakoak izateagatiko deskontua ere baliatu nahi duten familia ugarietako kideek erreserbaren unean bertan jakinaraziko dute, modu berean.
6.
Erreserbak eta plazak
  • 6.1
   Erreserbarako betekizunak

Hegaldi baterako tokiaren erreserba Garraiolariak Txartela jaulkitzean konfirmatuko da, tokia beranduago berresteko beharrik gabe.

  • 6.2
   Aldaketak erreserban
  • Tarifei buruzko 9. Baldintza Orokorrean xedatutakoari kalterik egin gabe, Bidaiariak hegaldiaren eguna eta ordua aldatu ahal izango du, tokirik eskura egonez gero, beti ere Bidaiariak dagokion kargua ordaintzen badu eta, hala badagokio, hasierako Txartelaren eta Txartel berriaren arteko desberdintasuna ere. Txartel berriaren prezioa txikiagoa balitz, ez zaio desberdintasuna inola ere ordainduko.
  • Bidaiari-aldaketa dagokion kargua eta hasierako txartelaren eta Txartel berriaren arteko desberdintasuna ordaindutakoan bakarrik izango da posible. Txartel berriaren prezioa txikiagoa bada, ez zaio desberdintasuna inola ere ordainduko. Edozein motako Txartel baten erreserbak titular berdina izan beharko du barne hartzen dituen ibilbide guztietan; hortaz, ezin izango da Txartelaren titularra aldatu ibilbideren bat osatu baldin bada.
  • Erreserbaren eguna, ordua eta bidaiaria aldatzea hegaldia hasi baino ordu bete lehenago egin beharko da. Egun- eta ordu-aldaketak web gunearen edo Bezeroaren Arretaren bitartez egin ahal izango dira; Bidiari-aldaketa, berriz, Bezeroaren Arretara deituta bakarrik. Aldaketa horiek aireportuko Salmenta Bulegoan ere egin ahal izango dira, hegaldia irten baino 40 minutu lehenagora arte. Bestelako salmenta-bide erabiliz edo beste tarifa batzuen arabera jaulkitako Txartelek aldaketa-baldintza ezberdinak izan ditzakete.

  • 6.3
   Ordainketa
  • Txartelaren prezioa, zerga eta tasa guztiak, baita erreserbari dagozkion kargu guztiak ere erreserba berresten den unean osorik ordaindu beharko dira. Ordainketa hori egiten ez bada, garraio-kontratua ez dela gauzatu ulertuko da eta erreserba kitatu egingo dugu bidaia baino lehen jakinarazteko beharrik gabe.

 • 6.4
  Eserlekua Aukeratu eta Aldatzea

Eserlekua aukeratzea Tarifa bakoitzaren baldintzei atxikita dago, 9. Baldintza Orokorrean deskribatzen den moduan.

Bidaiariak, ondoren, aurrez erreserbatutako eserleku bat aldatu nahi badu, Vueling-e eserleku bat esleituko du eskuragarritasunaren edo aukeraren arabera, baina ez du lehen eserlekuarengatik ordaindutako aparteko kargua itzuliko.

Hegazkineko tripulazioek baimena dute Bidaiariek eserlekuetan duten kokapena aldatzeko, hegaldiaren segurtasunerako ezinbestekoa baldin bada. Balio berezia du honek larrialdi-irteeren ondoan kokatzen diren eserlekuen kasurako; bertan ezin izango dira eseri segurtasun-uhalaren luzapena behar duten Bidaiariak, haurdun diren emakumenak, hamabost urtez beherakoak, haur txikiekin doazen bidaiariak, edo minusbaliotasun funtzionalak dutenak edo -oro har- istripurik gertatuz gero hegazkineko langileei nazioarteko hegazkinei buruzko araudiaren arabera aipatu eserleku horietan kokatuta daudenek eman beharreko laguntza emateko modurik ez daukatenak.

 • 6.5
  Mugikortasun urriko eta igeltsadurak dauzkaten Bidaiariak

EBko aireportuetan, aireportu bakoitzaren ardura da urritasunen bat edo mugikortasun urria duten bidaiariei laguntza-zerbitzua ematea. Vueling-ek, Bidaiariak hegaz egin baino 48 ordu lehenago gutxienez jakinarazten badu, zerbitzuaren gestoreari laguntza-zerbitzuaren eskaera jakinarazteko ardura hartuko du. Behin aireportura helduta, Bidaiariak aireportuan horretarako aurreikusitako topaguneetakoren batera joan beharko du, eta bertan laguntza eskatu. Aireportuko mapa kontsultatzea gomendatzen da, topagunerik gertukoena aurkitzeko.

EBz kanpoko aireportuetan, Vueling-ek -legez aurreikusitako termino eta baldintzetan- minusbaliotasuna edo mugikortasun urria duten bidaiariei laguntza erraztuko die, hegaldia baino 48 ordu lehenago gutxienez eskatu baldin badute.

Vueling-ek, aparteko kargurik gabe, uztailaren 5eko 1107/2006 (EB) Araudiaren II. Eranskinean jasotako laguntza emango die mugikortasun urriko Bidaiariei, laguntza berezia behar dutela adierazi badute eta Txartelean edo Konexio Txartelean zehaztutako ibilbidearen barneko aireportu batetik irten, bertara heldu edo bertatik igarotzen badira.

Hanka igeltsatuta daukaten Bidaiariek hegaz egin ahal izango dute,, sendagilearen ziurtagiria erakutsiz igeltsadura 24 ordu lehenago gutxienez jarri dietela egiaztatuz gero eta honako baldintza hauen pean:

   • Bidaiariak belaunaz beherako igeltsadura baldin badarama, bi eserleku kontratatu beharko ditu.
   • Bidaiariak iztarterainoko igeltsadura baldin badarama, hiru eserleku kontratatu beharko ditu.

Aipatutako kasuotan, El Bidaiariak ezin izango du Priority, Excellence edo XL eserleku bakar bat kontratatu hemen zehaztutako baldintzak betetzea ekiditeko. Edonola ere, Bidaiariak Garraiolariaren Bezeroaren Arreta Zentroarekin harremaneta jarri beharko du ondorko eserlekua edo eserlekuak erreserbatzeko.

7.
Hegaldien ordutegiak eta loturak, atzerapenak, desbiderapenak, aldaketak eta hegazkineratzeko onartzen ez diren Bidaiariak
  • 7.1
   Loturak

Bidaiariak puntutik punturako bi Hegaldi edo gehiago erosiz gero, Bidaiariaren ardura izango da lehen hegaldiko ekipajea jaso -hala badagokio-, berriro fakturatu, segurtasun- eta pasaporte-kontrolak igaro eta bigarren edota hurrengo hegazkineratzeko ateraino heltzeko denbora nahikoa uztea. Puntutik punturako Hegaldi bakoitza garraio-kontratu desberdin bat da; hortaz, Vueling-ek ez du bere gain hartuko galdutako lotura-garraioaren ardurarik. Aurrez adierazitako guztia ez du Konexio Txartelei aplikatzen. 50 minutu baino gutxiagoko konexioetan komenigarria da Bidaiariak hegazkineko aurreko ilaretako eserleku bat erreserbatzea, ateratzen lehenetarikoa izateko. Vueling-ek ez du ardurarik bere gain hartuko konexiodun hegaldia galduz gero, arrazoia Bidaiariari egoz badakioke.

    • 7.2
     Atzerapenak, Bertan behera uzteak eta Txartelen gainsalmenta
    • Bidaiariak halakorik pairatuko balu, alor honetan aplikagarri den araudia aplikatuko zaio, 2004ko otsailaren 11ko 261/2004 Araudiak osatzen duena alegia.
8.
Ekipajea
  • 8.1
   Orokorra

Bidaiariak bere ekipajeari etiketa identifikatzaile bat atxiki beharko dio, harremanerako informazioegiazko eta eguneratuarekin, fakturatu baino lehen. Bere aldetik, VUELINGek Bidaiariaren ekipajearen ardura bere gain hartuko du une horretatik. Garraiolariak ekipajearen taloi bat emango dio Bidaiariari, fakturazioa egin dela egiaztatuko duena, eta Bidaiariak ekipajea jaso arte gorde beharko duena.

    • 8.2
     Merkantzia Arriskutsuak

Ez da sotoan edo hegazkin barruan garraiatzea onartuko, Vueling-en aurretiazko berariazko baimenik gabe, hegazkina edo pertsonak edo hegazkin barruko ondasunak arriskuan jar ditzaketen elementuak, Nazioarteko Abiazio Zibilaren Antolakundearen (OACI) eta Nazioarteko Aireko Garraio Elkartearen (IATA) merkantzia arriskutsuen Araudian zehaztutakoak adibidez; horien barruan, eta izaera mugatzailerik gabe, gas-botilak, likido eta solido suharberak, pozoinak, material erradiaktiboa, korrosiboak, suzko armak eta lehergailuak. Informazio gehiago izateko, kontsulta itzazu gure arauak merkantzia arriskutsuei buruzko informazio gehiago lortzeko.

Hegazkin barruan edo sotoan zein artikulu eraman ditzakezun argi ez badaukazu, edo non garraiatu beharko dituzun zenbait artikulu, jarri gurekin harremanean bidaia hasi baino lehen, edo galdetu salmenta-mahaian edo bezeroaren zerbitzu-mahaian aireportura iritsitakoan.

 • 8.3
  Garraiolariak ekipajea arakatzeko duen eskubidea
 • Segurtasun-arrazoiak direla medio, zure ekipajearen erregistro bat baimen dezazun eskatzeko modua dugu, X izpien bidez ala bestelako eskaner bat erabilita, eta zure ekipajea erregistratua izan daiteke edo baliteke erregistratua izan izana zu aurrean egon gabe Zu eskura egongo ez bazina (baita ekipaje horren itxierak hautsita ere), eskumena duten agintariekin batera, 8.2 eta 8.5 klausulan jasotako artikuluren bat daramazun ezarri ahal izateko.
 • Aurreko paragrafoan ezarritako betekizuna betetzeko prest ez bazaude, zu edo zure ekipajea garraiatzea uka dezakegu, batere itzulketa edo ardurarik gabe. Erregistro edo eskaneatze batek kalterik sortuko balu, edo X izpiek edo eskanerrak Ekipajearei kalterik egingo baliote, ez dugu kalte horien gaineko ardurarik izango, gure erruz edo axolagabekeriaz gertatu ez bada.
 • Hala eskatzen bazaizu, Zure Ekipajearen ikuskatzera etorri beharra duzu, bai Eskuko Ekipajearenera baita Fakturatutako Ekipajearenera ere, aduana-agenteek edo gobernuaren beste funtzionariren batek eginda ere. Ez gara Zure aurrean erantzule izango Zeuk betekizun hau urratzeagatik paira dezakezun edozein galera edo kalteri dagokionez, Gure axolagabekeriagatik ez bada.

 • 8.4
  Ekipajearen pisua bidaiari bakoitzeko

Basic tarifarekin, bidaiari bakoitzeko 23 kg arteko maleta baten fakturazioa osagarri aldakor baten ordainketari atxikita egongo da, hegaldi bakoitzaren ezaugarri berezien arabera. Optima eta Excellence tarifetan 23 kg arteko maleta baten fakturazioa sartzen da, aparteko kosturik gabe.

Edozein tarifarekin ere, Bidaiariak ekipaje-fardel bat baino gehiago fakturatu ahal izango du, dagokion kargua ordainduta, fardel bakoitzeko. Fakturatutako fardel baten pisua handiagotu daiteke, dagokion kargua ordainduta eta fardel bakoitzeko 32 kg-ko mugarekin.

Vueling-ek ekipajea osorik edo parte bat garraiatzea bazter dezake pisu hori gaindituz gero edo aurrez ordaindua izan ez bada.

Bi urte baino gutxiagoko haurtxoek aulki bat, saski bat edo sehaska bat garraiatu ahal izango dute, guztiz tolestuta, kargurik gabe.

 • 8.5
  Eskuko ekipajea

Bidaiari bakoitzak eskuko ekipajeko pieza bakarra eraman ahal izango du zehazki, 10 kg-koa gehienez; neurriek ezin izango dituzte, inola ere, 55x40x20 cm baino handiagoak izan, Excellence tarifan ez bada, 14 kg arteko gehienezko pisuko eskuko ekipajea eramatea ahalbidetzen baitu.

Gainera, aparteko kargurik gabe 55x40x20 baino nabarmen txikiagoa den elementu gehigarri bat ere eraman ahal izango du, maletatxo txiki bat, emakumezko-poltsa bat, edo argazki zein bideo-kamera bat esaterako.

Hegazkineratzeko atean, konpainiaren araudia urratzen duen eskuko ekipajea, hau da, aurrez aipaturiko kopurua, pisua edota neurriak gainditzen dituena, kendu egingo da eta hegazkineko sotoan kargatuko, aparteko kostu batekin.

Garraiolariak bere gain hartzen du erreserba bertan behera uzteko eskubidea eta aurrez aipatu diren eskuko ekipajeari buruzko betekizunekin bat ez datozen bidaiariei hegazkineratzea galarazteko.

Eskuko ekipajerako aurreikusitako tamaina-betekizunekin bat ez datozen objektuak (musika-tresnak eta antzekoak barne) ez dira Bidaiarien kabinan garraiatuak izateko onartuko, Bidaiariak objektu horietarako aparteko Txartel bat edo Konexio Txartel bat ordaindu badu salbu.

Objektu hauek ezin izango dira eskuko ekipaje gisa garraiatu:

  • Su-armak eta jaurtigaiak deskargatzen dituzten bestelako gailuak (horien artean mota guztietako su-armak, pistola, errifle, eskopeta, jostailuzko pistola, imitazio, su-armetatik datozen pieza, mira teleskopikoak salbu, aire konprimitu eta CO2 armak, bengalak jaurtitzeko pistolak eta estarter edo seinaleztapen-pistolak, arkuak, balezta eta geziak, arrantzarako arpoi eta fusilak eta habaila eta tiragomak).
  • Berariaz burtzoratu edo ibilgetzeko erabiltzen diren gailuak (horien artean burtzoratzeko pistolak, "Taser" motako pistola elektrikoak edo burtzoratzeko bastoiak, animalientzako burtzoragailuak eta ganadu-hiltzaileen pistolak eta produktu kimikoak, gas eta lainoztagailu neutralizatzaile edo ezgaitzaileak, gas negar-eragileak, azido ihinztagailuak eta animaliak uxatzeko aerosolak).
  • Punta zorrotz edo ertz ebakitzailea duten objektuak (horien artean aizkora, aizkoratxo eta pitzagailuak, izotzerako pikotx eta pikak, 6 cm luze baino gehiagoko orriko labanak, bizarra kentzeko xafla eta labanak, bisturiak, eski eta mendi-ibiletarako bastoiak, 6 cm luze baino gehiagoko orriko guraizeak, borroka-arteetarako ekipo ziztakari edo ebakitzaileak eta ezpata eta sableak).
  • Tresna kamutsak (baseball- eta softball-bateak, makil eta bastoiak edo borroka-arteetarako ekipoak).
  • Lehergai, lehergailu eta su-eragileak, (munizioak, fulminanteak, detonagailuak eta espoletak, lehergaileun erreprodukzio edo imitazioak, minak, granadak eta erabilera militarrerako bestelako leherketa-kargak, su artifizialak eta bestelako piroteknia artikuluak, ke-poteak eta sua sortzen duten kartutxoak eta dinamita, polbora eta lehergailu plastikoak, esaterako).
  • Zauri larriak sortu edo hegazkinaren segurtasunerako mehatxua izan daitezkeen lanabesak (palanka, zulatzeko makina eta brokak, 6 cm luze baino gehiagoko orria edo ardatza duten tresnak, bihurkin eta formoiak, zerrak, sopleteak, jaurtigai finkoko pistolak eta pistola grapatzaileak).

185/2010 Araudian aurreikusitakoaren arabera, eskuko ekipaje bezala 100 ml gainditzen ez dituzten ontziak bakarrik eraman daitezke, aerosol eta gelekin (adibidez, hortz-orea, gomina, edariak, zopak, lurrinak, bizarra kentzeko aparra, lozioak, igurzteko krema elikagarriak eta antzeko trinkotasuna duten artikuluak etab.); horiek gehienez 1000 mililitroko edukiera edo baliokidea duten eta guztiz itxi daitekeen poltsa gardenetan jarriko dira. Poltsa bat bakarrik eraman daiteke Bidaiari bakoitzeko.

Likidoak eta erdi-solidoak ere baimenduko dira (haurrentzako papillak, adibidez), behar medikoak edo dieta-behar bereziengatik beharrezkoak baldin badira; kasu hauetan Bidaiariari horien benetakotasunaren froga eskatu ahal izango zaio.

Hegazkinera honakoetan erositako likidoak sartu ahal izango dira:

 • Hegazkineratzeko txartelen kontrola igaro ondoren dauden aireportuko dendetan, aireportuko segurtasun-programaren parte gisa onetsitako segurtasun-prozedurei atxikitako saltokietan, beti ere, kasu horretan, manipulazioen aurkako poltsa batean paketatuta baldin badaude, eta erosketa aireportu zehatz horretan, egun zehatz horretan egin dela frogatzeko agiria emanez gero.
 • Aireportuko segurtasun-progamaren parte gisa onetsitako segurtasun-prozedurei atxikitako segurtasun mugatuko zonaldean kokatuta dauden saltokietan.
 • Erkidegoko beste aireportu batzuetako aireportuetan, beti ere likidoak manipulazioen aurkako poltsa batean paketatuta baldin badaude eta erosketa aireportu zehatz horretako eragiketa-zonaldean, egun zehatz horretan, egin den froga egokia erakutsiz gero.

VUELINGek Araudi hori irakurtzea gomendatzen du, eskuko ekipajearen garraioari dagokionez indarrean diren debeku guztiak kontsultatzeko.

VUELINGek edozein unetan eta konpentsazio ekonomikorik gabe Araudi horretan jasotzen diren betekizunekin bat ez datozen eskuko ekipajeak hegazkineratzea galaraz dezake.

Eskuko ekipajea horretarako propio kabinaren goiko aldean kokatutako maletategi itxietan jarri behar da, Bidaiariaren eserlekuaren azpian edo hegazkineko tripulazioak une bakoitzean adierazitako beste edozein tokitan. Excellence tarifan, Bidaiariak 14 kg arteko eskuko ekipaje baterako tokia erreserbatuta izateko eskubidea izango du. Bidaiariak VUELINGi edo hirugarrenei eragindako kalteen erantzule izango da, horiek VUELINGen arduragabekeriak sortu ez baditu.

 • 8.6
  Ekipajea jaso eta entregatzea
 • Bidaiariak bere ekipajea Garraiolariak horretarako helmugako aireportuan jarritako eskura jartzen dion unetik jaso ahal izango du. Ekipajea jasoko balitz, taloia edo Txartela daukanak protestarik egin gabe legez ezarritako epean, ondorengo erreklamazio orori uko egitea ekarriko du berekin.
 • Bidaiariak baimena ematen dio VUELINGi, bere ekipajea galduko balitz, bere kasa edo hirugarrenen bidez titularra aurkitzeko beharrezkoak diren ikerketak egin ditzan, horretarako ekipajearen kanpoaldean zein barrualdean diren elementuak erabiliz, eta lortutako datu pertsonalen konfidentzialtasunarekiko errespetuz.
 • Bidaiariak ez badu bere ekipajea eskura jarri eta 7 eguneko epearen barruan jasotzen, Garraiolariak 10 Euroko kopurua eskatu ahal izango dio gordeta daukan egun bakoitzeko. Bidaiariak ez badu bere ekipajea eskura jarri eta sei (6) hilabeteko epean jasotzen, VUELINGek ekipaje hori beretzako hartu ahal izango du bat ere erantzukizunik gabe.
 • Bidaiari batek ekipaje-pieza bat eskatu eta dagokion ekipaje-taloia aurkezten ez badu, Garraiolariaren iritziz ekipaje horretarako eskubidea duela aski frogatzen badu bakarrik entregatuko zaio. VUELINGek hala eskatzen badu, justifikatutako kasuetan, pertsona horrek Garraiolariak entrega horren ondorioz izan dezakeen galera, kalte edo gastuengatik indemnizatzeko egokia den estaldura ekonomikoaren ekarpena egin beharko du ekipajea jasotzean.
 • VUELINGek Bidaiariari susmagarria iruditzen zaion edozein ekipaje ematea blokeatu edo ukatzeko modua izango du, edo beste bidaiariren batek edo Estatuko Segurtasun Indar eta Gorputzek eskatuta, edo herrialde bakoitzeko segurtasun-indarrek. Kasu horietan, Bidaiariak ekipajea jasotzeko legez aurreikusitako tramiteak bete beharko ditu eta Garraiolariak ez du bere gain hartuko atzerapen horrengatik edo entrega ukatzeagatik.
 • Bidaiariak puntutik punturako bi Hegaldi edo gehiago erosiz gero, Bidaiariaren ardura izango da lehen hegaldiko ekipajea jaso -hala badagokio-, berriro fakturatu, segurtasun- eta pasaporte-kontrolak igaro eta bigarren edota hurrengo hegazkineratzeko ateraino heltzeko denbora nahikoa uztea. Aurrez ezarritakoa ez da Konexio Txarteletarako aplikagarria izango.
 • Konexio Txartelen kasuan, Bidaiariak jatorriko aireportuan fakturatu beharko du ekipajea eta helmugako aireportuan jaso; Garraiolariaren ardura izango da ekipajearen manipulazioa ibilbideko eskaletan.
 • 8.7
  Kalteak ekipajean
 • Ekipajea galdu edo kalterik gertatuko balitz, indarrean diren arau nazional eta nazioartekoek ezartzen dituzten jarraibideak aplikatuko dira, 1960ko Aireko Nabigazio Legea eta 1999ko maiatzaren 28ko Montrealeko Hitzarmena bereziki, baita Kontseiluaren (CE) 2027/97 Araudia ere.
 • VUELING arduraduna da, ekipajea hatusi, galdu, atzeratu edo kaltetuko balitz, 1.131 Igorpen Eskubide Bereziko kopurura arte. Bidaiariak erantzukizun-muga altuago bati atxiki dakioke, balio-aitorpen berezia eginez; horretarako aparteko kargua ordaindu beharko du. Fakturatutako ekipajeari dagokionez, VUELING-ek bere erruz gertatuko kalteen ardura besterik ez du izango.
 • Fakturatutako ekipajea kaltetu, galdu edo suntsitzen bada edo atzerapenez entregatzen bada, Bidaiariak ahal bezain laster jakinarazi beharko dio VUELING-i eta, edonola ere, 7 egun igaro baino lehenago kalteen kasuan eta 21 egunen barruan galera kasuan. Epe horiek ekipajea eskura jartzen denetik hasiko dira zenbatzen.
 • VUELING-ek ez du bat ere ardurarik izango, inola, ekipajean gertatzen diren makadura, atzamarkada, orban edota helduleku zein gurpil hautsien kasuan.salbu eta (i) VUELING-en kontrolpean utzi baino lehen egoera ezin hobean zela frogatzen bada, (ii) kaltea zehazten bada eta, (iii) salatutako kaltea VUELING ekipajearen arduradun zen bitartean gertatu dela frogatzen bada.
 • Bidaiariei ohartarazten zaie VUELINGek ez duela ardurarik izango sotoko Ekipaje gisa garraiatutako artikulu galkor eta hauskorretan gertatutako balizko kalteen aurrean, salbu eta (i) artikulu horiek behar bezala paketatuta zeudela frogatzen bada, (ii) kaltea zehazten bada eta (iii) salatutako kaltea VUELING ekipajearen arduraduna zelarik gertatu dela frogatzen bada. Informazio gehiago izateko, kontsulta itzazu artikulu galkor eta hauskorrei buruzko gure arauak.
 • Hegaldiaren ardura duen hegazkin-konpainia VUELING ez bada, Bidaiariak bietako edozeinen aurkako kexa edo erreklamazioa jartzeko modua izango du.
 • 8.8
  Animaliak eta ekipaje bereziak:

Normalean itsuentzako zakurra behar duen Bidaiariak berarekin eraman ahal izango du hegazkin barruan, beti ere animalia behar bezala lotuta baldin badago eta Bidaiariak gainerako bidaiariei eragin diezaiekeen kalteen ardura hartzen badu.

Bidaiariak, erreserba-prozesuan, maskota bat aireontziko kabinan garraiatzeko zerbitzua kontratatzeko modua izango du, ezingo baita animaliarik garraitu aireontziaren sotoan, baina horretarako aparteko prezio bat ordaindu beharko du eta honako baldintzak bete:

  • Txakurrak, katuak, hegaztiak (harrapariak izan ezik), arrainak eta arrainontziko dortokak eta gisako animaliak soilik onartuko dira. Ez dira beste animalia-familia batzuk onartuko, hala nola karraskariak, ugaztun lagomorfoak (adibidez, untxiak) edo etxaldeetako animaliak, ezta usaina darien (hudoak), gainerako bidaiarientzat gogaikarriak izan daitezkeen zaratak egiten dituzten edo aireontziaren segurtasuna arriskuan jar dezaketen animaliarik ere.
  • Animaliak garraio-poltsa batean itxita joan beharko du, ezingo du ontzi zurrun bat izan eta arnasa hartzeko zuloak eta hondo iragazgaitzaduna izan beharko du. Etxean manipulatutako kutxa bat ez da baliozkoa izango. Edukiontzia ez bada onargarria edo segurua, lurreko edo hegazkineko langileen ustez, baztertua izango da.
  • Poltsaren neurriak, gehienez ere, 45 cm luze, 39 cm zabal eta 21 cm altuera izango dira.
  • Poltsaren pisua, gehienez (animalia eta bere osagarriak barne) 8 kg-koa izango da.
  • Janari edo edari edukiontziak estalita joan beharko dute, edukia erortzea galarazteko.
  • Kutxa lurrean garraiatu beharko da, Bidaiariaren oinen artean edo bere eserlekuaren azpian jarrita. Debekatuta dago kutxa Bidaiariaren ondoko eserlekuan garraiatzea, hutsik baldin badago ere, edo hanken gainean eramatea.
  • Vueling-ek baztertu egingo ahal izango ditu bere ezaugarri bereziak direla eta (usain txarra, osasun edo higiene-egoera edo jarrera oldarkorra) gainerako bidaiariengan eragozpenak sor ditzaketen edo arriskutsuak izan daitezkeen animalia guztiak.
  • Animaliak garraiatzen dituzten bidaiariek horien kargu hartu behark odute une oro, eta sor ditzaketen arazo guztien aurrean erantzule izango dira.
  • Ezin izango da animalia bere edukiontzitik atera, sekula ere, hegazkineratzen denetik eta hegazkinetik ateratzen den arte.
  • Animalia bakarra eraman ahal izango da kutxa bakoitzeko.
  • Animaliak ezin izango dira Excellence edo XL eserlekuetan garraiatuak izan.

Bidaiariak helmuga-herrialdeko arauek animalia garraiatu eta herrialdera sartzeko modua ematen duela bermatu beharko du, tokiko araudiari jarraiki, baita honek (i) behar bezalako higiene-neurriak betetzen dituela ere, eta (ii) hura eduki eta garraiatzeko behar bezalako dokumentazio guztia daukala.

Bidaiariak bere gain hartuko du VUELINGek bere animalia dokumentazio egokirik gabe garraiatzeagatik pairatu ditzakeen kalte guztien ardura (hegaldiaren helmuga-herrialdeak ezar ditzakeen isunak, etab.).

Bi animalia besterik ez dira onartuko hegazkin barruan hegaldi berean. Erreserba-sistema informatikoak ez die zerbitzu hau kontratatzeko modurik emango gehienezko kupo hori gainditutakoan erreserbatu nahi duten bidaiariei.

VUELINGek ez du animaliak hegazkinaren sotoan garraiatzeko aukerarik ematen.

Kirol-ekipajeak eta ekipaje bereziak garraiatzeko, Bidaiariak berariazko baldintzak eta tarifak onartu beharko ditu kontratazioa egiten duen unean.

 • 8.9
  Mugikortasun urriko pertsonen ekipoak garraiatzea

(CE) 1107/2006 Araudian ezarritakoari jarraiki, desgaitasuna edo mugikortasun urria duen pertsona bakoitzeko bi ekipo garraia daitezke gehienez, aparteko kargurik gabe.

 

9.
Basic, Óptima eta Excellence Tarifak
 • 9.1
  Basic Tarifa

Basic tarifak irteerako aireportutik helmugako aireporturako garraioa barne hartzen du, baita Punto fidelizazio programako puntuak pilatzea ere.

Basic tarifak ekipajea fakturatu eta eserlekua aukeratzeko modua ematen du dagozkien osagarriak ordaintzen badira bakarrik.


Optima Tarifa

Optima tarifak, Basic tarifaren prestazioez gainera, honako zerbitzu hauek ere barne hartzen ditu:

(i) "Zure hegaldia aurreratu" zerbitzua, zure hegaldia egun berean ateratzen den beste batengatik doan aldatzeko aukera ematen duena. Aldaketa hau aireportuko salmenta-mahaian egin ahal izango da zuzenean, hegaldi berria atera baino 2 ordu lehenago eta fakturazio-mahaia hegaldi berria atera baino 40 minutu lehenago itxi arte (Erromara ezik, hegaldia atera baino 45 minutu lehenago itxi egiten da-eta). Zerbitzu honek Espainia eta Erroma (FCO), Milan (MXP), Paris (ORY) eta Veneziako (VCE) aireportuetarako balio du bakarrik, egunero hegaldi bat baino gehiago duten ibilbideetarako.

(ii) Eserleku baten erreserba doan tarifa honetarako eskura direnen artean.

(iii) Ekipaje-pieza bakar baten doako fakturazioa (23 kg arte).

 • 9.1.2
  Optima tarifarekin erreserbatzea

  Optima tarifa aukeratutako ibilbiderako eskura dagoenean erreserbatu ahal izango da. Erreserba berdin bateko ibilbide ezberdinetan Optima tarifa Excellence tarifarekin konbinatu ahal izango da.

  Hegazkineratzeko txartela e-posta bidez jasoko du, behin erosketa-prozesua amaituta, eta eserleku bat esleitutakoan.

  • 9.1.3
   Erreserben aldaketa Optima tarifarekin

Hegaldia egun berean ateratzen den beste batengatik aldatu ahal izango da, tokirik eskura baldin badago, 9.1 (i) atalean ezarritakoari jarraiki.

Ezin izango da Optima tarifatik Basic edo Excellence tarifara aldatu.

Optima tarifak, behin kontratatuta, eguna, ordua eta izena aldatzeko modua emango du, Tarifa berdinaren barruan, dagokion ordainketa eginda.

 • 9.2
  Excellence Tarifa

Excellence tarifak, Optima tarifaren prestazioez gainera, honako zerbitzu hauek ere barne hartzen ditu:

(i) Excellence eserleku baten erreserba doanhegazkineko lehen ilaran. Eserlekurik eskura egongo ez balitz, Garraiolariak hegazkineko bigarren ilaran kokatu ahal izango du Bidaiaria, prestazioak aldatu gabe.

(ii) Tokia erreserbatuta hegazkin barruan 14 kg arteko ekipajerako.

(iii) Lehentasunezko hegazkineratzea eta mahaiak. Zerbitzu hau Bartzelona, Madril eta Bilboko aireportuetan bakarrik egongo da eskura.

(iv) Malgutasuna hegaldiaren eguna eta ordua aldatzeko, tokirik eskura egonez gero eta hasierako txartelaren eta aldaketaren egunean eskura den txartelaren prezioaren arteko desberdintasuna ordaintzen bada, hala badagokio. Hegaldi berrian eskura den tarifa txikiagoa bada, Vueling-ek ez du itzulketarik ordainduko.

(v) Diruaren itzulketa baimendua bezeroak ezin izango baldu hegaz egin. Diruaren itzulketa hegaldia atera baino 2 ordu lehenago egin beharko da, beranduenez.

(vi) Mokadu bat eta edaria hegazkin barruan.

 • 9.2.1
  Excellence Tarifarekin erreserbatzea

  Excellence tarifa aukeratutako ibilbiderako eskura dagoenean erreserbatu ahal izango da. Erreserba berdin bateko ibilbide ezberdinetan Excellence tarifa Optima tarifarekin konbinatu ahal izango da.

  Hegazkineratzeko txartela e-posta bidez jasoko du, behin erosketa-prozesua amaituta, eta eserleku bat esleitutakoan. Excellence eserlekuek hegazkinean duten kokapenarengatik, tarifa honekin ezin dute 24 hilabete baino gutxiagoko adingabeek, 16 urte baino gehiagoko arduradun baen laguntza ez duten 24 hilabete eta 11 urte arteko adingabeek, emakume haurdunek ezta behar bereziak dituzten bidaiariek ere bidaiatu. Animaliak ere ezin dira garraiatu.

  • 9.2.2
   Erreserben aldaketa Excellence tarifarekin

Ezin da Excellence tarifa Optima edo Basic tarifara aldatu.

Egun- edo ordu-aldaketa bat egin nahi eta hegaldi berrian Excellence tarifarik eskura ez balego, bidaiariak Basic edo Optima tarifen baldintza komertzialetan bidaiatu ahal izango du, horiek hegaldi horretarako eskura baldin badaude, Excellence tarifa kitatuz eta zenbatekoa itzuliz eta Basic edo Optima erreserba berri bat eginez. Erreserba berria Basic edo Optima-n egindakoan, Excellence tarifaren abantailak gozatzeari utziko dio.

Aldaketa guztiak Bezeroaren Arreta Zentroaren bitartez egin beharko dira, edo aireportuko Salmenta-mahaietan, bezeroak bere hegaldia aurreratzen duen kasuetan.

Ordutegi-aldaketak baimenduta daude hegaldi-aldaketarengatiko errekargua ordaindu beharrik gabe; edonola ere, hasierako txartelaren eta aldaketaren unean eskura den txartelaren prezioaren arteko desberdintasuna ordaindu beharko da.

Halaber, titular-aldaketa ere doan egin daiteke.

  • 9.2.3
   Excellence tarifaren erreserbak ezeztatzea

Excellence tarifarekin hegaldi bat ezeztatu ahal izango da, arrazoirik eman beharrik gabe. Ezeztapena erreserbako ibilbide bati ere aplika dakioke, adibidez, joateko edo itzultzeko hegaldiari. Ezeztapena hartu behar duzun hegaldia aireratu baino 2 ordu lehenagora arte egin ahal izango da.

Eskubide hau gauzatuz gero, ezeztatu nahi izan duzun hegaldiari dagokion prezioa itzuliko dizugu, kreditu-txartel edo Paypal bidez ordaintzeagatiko karguari dagokion zenbatekoa eta kontratatutako zerbitzu osagarriei dagokien zenbatekoa salbu.

 

10.
Fakturazioa eta administrazio-betebeharrak
  • 10.1
   Erregistratzeko gehienezko epea
  • Bidaiariak hegaldiaren irteera-orduarekiko behar adinako aurrerapenarekin heldu behar du aireportura, gobernuaren betebehar guztiak betetzeko eta, hala badagokio, ekipajea fakturatzeko. Fakturazio-mahaiak hegaldia ateratzeko aurreikusitako ordua baino bi ordu lehenago irekiko dira eta 40 minutu lehenago itxi (hegaldia atzeratzeagatik ere), aireportu hauetan izan ezik:
      • Roma Fiumicino (FCO) eta San Petersburgo (LED): atera baino 45 minutu lehenago.
      • Tel Aviv Ben Gurion (TLV), Aljer (ALG), Oran (ORN) eta Beirut (BEY): atera baino 60 minutu lehenago.
      • Bartzelona Tel Aviv - Ben Gurion (TLV) helmuga izanik: atera baino 60 minutu lehenago.
      • Madrid (MAD) Bukarest (OTP) helmuga izanik: atera baino 60 minutu lehenago
      • París Orly (ORY) Tanger (TNG) helmuga izanik: atera baino 60 minutu lehenago
  • Denbora hori igarota, ez da ekipajerik onartuko eta ez da hegazkineratzeko txartelik jaulkiko. Fakturatzeko gehieneko epea igarota, Garraiolariak erreserbadun eta fakturazio-mahaian edo Garraiolariak adierazitako beste edozein tokitan gehieneko fakturazio-epea baino lehen identifikatu ez diren aldez aurreko hegazkineratzeko txartelik gabeko Bidaiarien eserlekuak onartzeko zain diren itxaron-zerrendan dauden Bidaiariei utzi ahal izango die.
  • 10.2
   Fakturazioa
  • Ekipajea fakturatzeko, Bidaiariak Txartela edo dagokion erreserbaren zenbakia aurkeztu beharko du, baita bere nortasuna egiaztatzeko legez aski den dokumentu bat ere. Garriolariak beretzako gordetzen du -bere kasa edo hirugarrenen bitartez- Bidaiaria beste bitarteko batzuk erabilita identifikatzeko eskubidea, aurkeztutako dokumentazioa nahikoa ez dela irizten badu, edo aurkeztutako identifikazioari edo dokumentazioaren baliozkotasunari buruzko zalantza izanez gero.
 • 10.3
  Hegazkineratzea
 • Hegazkineratzea hegaldia irten baino 40 minutu lehenago hasiko da. Hegazkineratzeko atea irteera baino 20 minutu lehenago itxiko da. Garraiolariak beretzako gordetzen du aurreikusitako irteera-ordua baino 20 minutu lehenago gutxienez hegazkineratzen ez diren Bidaiarien eserlekuaren esleipena eta ezeztatzeko eskubidea. Fakturazio-mahaira beranduago iristen diren Bidaiariak ez dira hegazkin barruan onartuak izango, ez dute hegazkineratea ukatzeagatiko konpentsazio-eskubiderik izango eta VUELINGek paira ditzakeen kalteen aurrean erantzungo dute bere ekipajea bilatu eta hegazkinetik kanpora atera behar bada Bidaiariak fakturatu baina hegazkineratzeko atean garaiz agertuko ez balitz.
 • Posible den guztietan, haurrekin bidaiatzen duten familiek, gurpildun aulkian doazen Bidaiariek eta mugikortasun urriko Bidaiariek lehentasuna izango dute hegazkineratzeko orduan.
 • 10.4
  Bidaiarien erreskate-zerbitzua
 • VUELINGek hegaldi bat galtzen duen Bidaiari bati, aurrez dagokion kostua ordainduta, beranduagoko hegaldi batean hegazkineratzea errazteko zerbitzu bat dauka (Bidaiarien Erreskatea). Bidaiariak zerbitzu hori kontratatzea erabakitzen badu, Baldintza hauetan xedatutakoaren menpe jarraituko du, hegaldi berri honi dagokionean.
 • 10.5
  Bidaiatzeko dokumentuak
 • Bidaiariaren ardura izango da herrialde ezberdinek eskatzen duten dokumentazioa lortu, eskura izan eta eskatzen zaionean erakustea, horietara, horietatik edo horien gainean garraiatua denean, baita herrialde horietan eska daitekeen osasun-dokumentazioa edo bestelakoa ere. Garraiolariak beretzako gordetzen du lege, erregulazio, arau, eskakizun edo betekizun aplikagarri horiek bete ez dituen edozein Bidaiari garraiatzea ukatzeko eskubidea, edo dokumentazioa horiekin bat ez datorrenean, Garraiolariaren ustez edo irteera edo helmuga-herrialdeko autoritateen ustez.
 • Europar Parlamentuko eta Kontseiluko (UE) 610/2013 Araudiaren arabera, Europar Parlamentuko eta Kontseiluko (CE) 562/2006 Araudia aldarazten duena, pertsonek mugak gurutzatzeko arauen erkidegoko Kodea ezartzen duena (Schengen mugen Kodea), eta Schengen-eko Akordioa Aplikatzeko Hitzarmenaren, Kontseiluaren (CE) 1683/95 eta (CE) 539/2001 Araudien eta Europako Parlamentu eta Kontseiluaren (CE) 767/2008 eta (CE) 810/2009 Araudien arabera, edozein 180 eguneko epealdi baten barruan 90 egun baino gehiagokoak ez diren egonaldietarako horrek berekin dakar egonaldi bakoitzaren aurreko 180 eguneko epealdia aintzat hartzea. Sarrera-eguna lehen egonaldi-egun gisa hartuko da Estatu-kideetako lurraldean, eta irteera-eguna azken egonaldi-egun gisa Estatu-kideetako lurraldean. Estatu-kideetako lurraldeko egonaldiaren iraupena kalkulatzeko ez dira kontuan hartuko iraupen luzeko bisa nazional baten edo bizileku-baimen baten bitartez baimendutako egonaldiak), Europar Batasunekoak ez diren eta Schengen-eko Akordioa sinatu ez duten hirugarren herrialdeetakoak ez direnak sartzeko baldintzak, honakoak izango dira:
  • a) baliozko bidai-dokumentu bat edukitzea (pasaportea), bere titularrari muga gurutzatzeko eskubidea eman eta irizpide hauek betetzen dituena: i) Estatu-kideetatik ateratzea aurreikusi den egunetik aurrera hiru hilabetez izango da baliozkoa, gutxienez; ii) aurreko hamar urteetan jaulkia izan beharko da.
  • b) baliozko bisa bat edukitze, Kontseiluaren 2001eko martxoaren 15eko (CE) 539/2001 Araudiak hala eskatzenzehar duenean, non bertakoek kanpo-mugak zeharkatzeko bisa beharrezkoa duten hirugarren herrialdeen zerrenda ezartzen den, baita bertakoak betebehar horretatik salbuetsita dauden herrialdeena ere (1), baliozko bizileku-baimen baten titularrak badira salbu;
  • c) aurreikusitako egonaldiaren helburua eta baldintzak frogatzen dituzten dokumentuak edukitzea eta bizirauteko behar adina bitarteko izatea, bai aurreikusitako egonaldirako, baita jatorriko herrialdera itzultzeko ere, edo harrera bermatuta dagoen hirugarren herrialde batera joateko, edo bitarteko horiek legez lortzeko baldintzetan egotea;
  • d) SIS-en ez-hargarri gisa izena emanda ez egotea;
  • e) Estatu kideren bateko ordena publiko, barne-segurtasun, osasun publiko edo nazioarteko harremanetarako mehatxua ez izatea, ezta bereziki arrazoi horiengatik Estatu kideren bateko datu-base nazionaletan ez-hargarri bezala izena emanda ez egotea.
 • 10.6
  Herrialde batean sartzea ukatzea
 • Edozein arrazoirengatik, helmuga edo jatorri den edo gainetik igarotzen den herrialdeetakoren bateko agintari publikoek Bidaiaria bere herrialdean sartzea galaraziko balu, baita iragaitzazkoa izanagatik ere, Bidaiariak jatorriko aireportura edo beste edozein aireportura garraiatua izateko prezioa ordaindu beharko du. Garraiolariak ez du Bidaiariari osatu ahal izan ez dituen ibilbideei dagozkien Txartelaren prezioaren partea itzultzeko betebeharrik izango, eta ez du Bidaiariaren ekipajeari dagokion ardurarik ere izango.
 • 10.7
  Bidaiariaren erantzukizuna
 • Garraiolariak, Bidaiariak eta bere ekipajeak garraioaren helmuga, jatorri edo gainetik igarotzen diren herrialdeetako lege, eskakizun edo betekizunen bat urratzeagatik (aduanak, polizia, etab.) isun, zigor edo gasturen bat ordaindu behar izango balu, Bidaiariak, Garraiolariak eskatutakoan, honek ordaindu behar izandako edo ordaindu behar izango duen zenbatekoa eman beharko dio.
 •  
11.
Garraiolariaren eskubidea bidaiariei garraioa ukatzeko eta garraioaren mugapenak
  • 11.1
   Garraiolariaren eskubidea Bidaiariei garraioa ukatzeko

Garraioak beretzako gordetzen du edozein unetan Bidaiari bati garraioa ukatzeko eskubidea, Txartel bat edukitzeagatik ere, baldin eta Garraiolariaren iritziz:

       • Segurtasun publiko arrazoiengatik beharrezkoa ala komenigarria bada.
       • Hegaldiaren jatorria, helmuga, edo eskala den herrialde batean aplikagarriak diren legeak edo arauak betetzeko beharrezkoa edo komenigarria bada.
       • Bidaiariaren jokabide, egoera, adin edo egoera mentalari erreparatuta beharrezkoa edo komenigarria bada.
       • Gainerako Bidaiariei edo tripulazioari kaltea, deserosotasuna edo eragozpen larriak saihesteko beharrezkoa edo komenigarria bada.
       • Nabitaezkoa edo komenigarria bada Bidaiariak aurrez eta behin baino gehiagotan Garraiolariaren arauak urratu dituelako.
       • Bidaiariak Garraiolariari (a) ustez legearen kontra lortutako dokumentu bat aurkeztu badio, (b) galdutzat edo lapurtutzat salatutako dokumentu bat aurkeztu badio, edo (c) ustez faltsua den edo Garraiolariak egin ez dituen aldarazpenak edo alterazioak dituen dokumentu bat aurkezten badio. Kasu hauetan, Garraiolariak dokumentu horiek atxikitzeko eskubidea beretzako gordetzen du.
       • Garraiolariaren mahaira agertzen den pertsona bat ez badator Txartelaren titularrarekin. Kasu honetan, Garraiolariak Txartel hori atxikitzeko eskubidea beretzako gordetzen du.
       • Bidaiariak ezin izan badu hegazkin Txartel osoa ordaindu duenik egiaztatu, edo ordainketa egiteko erabilitako txartelaren kargua ezeztatzea eskatu bada.

   • 11.2
    Garraiorako murrizketak
       • Emakume haurdunak: Garraiolariak 27 aste arteko haurdunaldia duten emakumeak garraiatzea onartzen du (aste hori barne) medikuaren egiaztagiririk gabe. Bidaia haurdunaldiaren 28. eta 35. asteen artean egiten bada (biak barne), ezinbestekoa izango da hegaz egiteko gaitasuna berresten duen medikuaren baimenaren originala erakustea; honek, gainera, indarraldia, elkargoko kide-zenbakia eta medikuaren sinadura agertu beharko ditu. Ezin izango dute haurdunaldiko 36. astean edo aurrerago diren emakumeek hegaz egin.
       • Adingabeak: 14 urtez beherako adingabeak ezin dute bidaiatu 12 urtez gorako arduradunik gabe. 5 urtetik 11ra bitarteko adingabeak (11 + 364 egun) VUELINGek eskaintzen duen adingabeei lagun egiteko zerbitzua (UM)

        Lagundu gabeko adingabeen zerbitzurako baldintzak: UM

        1. Lagundu Gabeko Adingabeen Zerbitzurako Baldintzak: UM

        Lagundu Gabeko Adingabeen Zerbitzua nahitaezkoa da bakarrik bidaiatu nahi duten 5 eta 11 urte (11 + 364 egun) arteko haurrentzako. Zerbitzuaren kostua 35,00koa da ibilbide nazional bakoitzeko eta 55,00koa nazioarteko eta Kanariar Uharteetako ibilbide bakoitzeko. Zerbitzu honen erreserba hegaldia atera baino 24 ordu lehenago egin beharko da, gutxienez. Erreserba egiterakoan Vueling-ek hegaldian guntza emateko eserlekurik egokiena esleituko dio adingabeari. Eserleku hori ezin izango da aldatu. Hegazkin barruko langileek bakarrik izango dute aldatzeko modua, beharrezkoa balitz.

        Italiako kasuan, zerbitzu hau derrigorrez kontratatu behar da 12 urtetik beherakoentzat hegaldi nazionaletarako, eta 14 urtetik beherakoentzat nazioarteko hegaldietarako.

        2. Lagundu gabeko adingabeen galdetegia

        Hegaldiaren berrespen-orrialdean galdetegia PDF formatuan inprimatzeko botoi bat aurkituko duzu. Irakurgailurik ez badaukazu, orrialde horretatik bertatik deskargatu ahal izango duzu. Dagozkion kopia guztiak inprimatu beharko dituzu.

        Adingabe eta ibilbide bakoitzeko 3 kopia inprimatzea dago lehenetsita. Kopia bakoitza adingabearen eta erreserban adierazitako aita/ama edo tutorearen datuekin bete beharko da, eta irteerako laguntzailearen datuekin eta iristean adingabea hartuko duenaren pertsonaren datuekin osatu beharko da. Aitak/amak edo tutoreak kopia guztiak sinatu beharko ditu. Ez da fotokopiarik onartuko.

        Erreserba egindakoan, galdetegi horretara erreserbaren berrespen mezu elektronikoaren bidez sartzeko modua egongo da, edo web guneko "Kudeatu zure erreserba" atalean, eta aireportuetako fakturazioan. Nahi izanez gero, galdetegia berriro bidaltzeko eska daiteke, gure bezeroaren arreta zerbitzuaren bitartez.

        3. Aita/ama edo tutorearen betebeharrak.

        Aitak/amak edo tutoreak beharrezkoak diren tramiteak egiteko konpromisoa hartzen du, adingabea irteer-aireportura lagundua eta iristerakoan galdetegian adierazitako pertsonek jasoa izateko.

        Adingabeak laguntza-zerbitzurako eta helmuga-herrialdean sartu ahal izateko beharrezkoa den dokumentazio guztia daramala bermatu beharko du.

        Konpromisoa hartzen du adingabea bere kargu hartzeko, heldutakoan galdetegian izendatutako pertsona baimendua zain egongo ez balitz, edo bestela baimena ematen dio Vueling-i honek adingabea bere jatorrira bueltan eraman dezan eta konpromisoa hartzen du konpainiari arrazoi horrengatik sorturiko gastu guztiak ordaindu eta indemnizatzeko.

        Adingabeak hirugarrenei sorturiko edonolako gastu edo kalte onetsiko du, bai hegaldian zehar, baita hegazkinera igo eta bertatik jaistean ere.

        Azkenik, une oro harremanerako telefonoan eskura egon beharko du, adingabea helmuga-tokian jasoa izaten den arte.

        4. Adingabeak irteeran laguntzaile izango duenaren betebeharrak

        Adingabea irteeran laguntzen duenak galdetegian agertzen dena izan behar du eta fakturazioan honako dokumentazioa aurkeztu beharko du:

        Identifikazio-dokumentua (pasaportea edo NAN):
        Guraso edo tutorearen pasaporte edo NANaren fotokopia;
        Adingabearen pasaporte edo NAN;
        Galdetegiaren 3 kopiak adingabearen guraso edo tutoreak beteta eta sinatuta.

        Laguntzaileak aireportuan itxaron beharko du hegazkina aireratu arte.
        Vueling-ek adingabearekiko ardura hartzen du honek aireportuan fakturatu eta Vueling-ek agindutako agenteak adingabeari bidaiatzeko modua ematen dion dokumentazioa osorik dagoela eta baliozkoa dela egiaztatzen duen unetik bakarrik.

        5. Adingabea helmugan jasoko duen pertsonaren betebeharrak

        Adingabea helmugan jasotzen duen pertsona galdetegian adierazitako berdina izan beharko da, identifikazio-dokumentu bidez behar bezala kreditatuta (Pasaportea edo NAN), eta galdetegiaren bi kopia sinatu beharko ditu: helmuga-aireporturako kopia eta adingabearena.

        Cerrar ventana

        kontratatuta bidaia daitezke, aldez aurretik horri dagokion kostua ordainduta. Hautaz, aipatu zerbitzua 12 urtetik 17ra bitarteko adingabeentzat ere (17 + 364 egun) kontrata daiteke.
 • Segurtasun-arrazoiak direla-eta, 7 egun baino gutxiagoko haurtxoak ez dira hegazkin barruan onartuak izango. 7 egun eta 2 urte arteko haurrak (1 + 364 egun) amaren edo aitaren altzoan bidaiatuko dute, eta ezin izango dira hegazkin barruan aulkitxoak edo sehaskak eraman. 2 urtez beherako Bidaiari horiek zenbateko bakar bat ordaindu beharko dute hegaldi bakoitzeko. 5 eta 8 urte arteko Laguntza Zerbitzudun 6 adingabe onartuko dira gehienez hegazkin barruan eta eserleku-eskubiderik gabeko haurtxo bakar bat 18 urte baino gehiagoko heldu bakoitzeko.
 • Edozein unetan, bai VUELINGek eta bai irteera nahiz xede-aireportuko toki-agintariek bidaiatu asmo duen haurtxoari edo haurrari buruz egoki irizten dioten dokumentazio guztia eska dezakete; beraz, dokumentazio hori beti eskura izatea gomendatzen dugu.
 • Adingabeko bidaiariak baina 12 urtez gorakoak onartuko dira soilik beren izenean dagoen NA edo pasaportea badute. 14 urtez beherakoek ere pasaportea edo NA eduki beharko dute; alabaina, nahikoa izango da familia-liburua Estatu barruko bidaia baldin bada, eta gurasoren batekin badoaz.

Baliteke agintariek zenbat herrialdetan bizi diren 18 urtez beherako adingabeei beren gurasoek edo legezko tutoreak sinatutako formulario bat eskatzea adingabe horiek gurasorik edo legezko tutorerik gabe bidaiatzen dutenean. Aipatu formulariorik gabe ez zaie hegazkina hartzen utziko. Zehazki, eta adibide gisa, Errumanian bakarrik edo aitarekin zein amarekin bidaiatu asmo duten 18 urtez beherako adingabeek ezin izango dute bidaiatu ez badute bi gurasoek sinatutako ziurtagiri ofiziala erakusten. Jarrain, hainbat herrialdetatik datozen nazioarteko hegaldietarako eskatzen diren betekizunak zehazten dira:

   • Txekiar Errepublikarako Hegaldiak: 15 urte edo gehiagoko haurrek bere pasaportea beharko dute Txekiar Errepublikatik/ra hegaz egiteko.
   • 18 urte baino gutxiagoko frantziarrak: Atzerrira Frantziako lurraldea utzita bi guraso/legezko tutorerik gabe bidaiatzen duten 18 urte baino gutxiagoko haurrak:
    • Europa barruan bakarrik egiten diren hegaldietarako, adingabeak nortasun-agiria edo pasaporrtea gutxienez eduki beharko du.
    • Frantziako lurraldetik Europatik kanpo dagoen lurralde batera egiten diren hegaldietarako. adingabearen nortasun-agiri edo pasaporteaz gain, bi guraso edo legezko tutoreek sinatutako baimen bat gutxienez eskatuko da. Baliozko pasaporte batekin bidaiatzen duten 18 urtetik beherakoek ez dute baimen hori behar izango, pasporteak gurasoen edo legezko tutoreen onarpen baimen gisa ere jokatzen baitu.
   • 18 urte baino gutxiagoko espainiarrak: Guraso edo legezko tutoreren bat gabe Espainiako lurraldea utziz bidaiatzen duten 18 urte baino gutxiagoko haurrak: NAN baldin badute, gurasoek/legezko tutoreek betetako baimen-eredu bat bakarrik eraman beharko dute (ez da onartuko gurasoetako batek bakarrik sinatutako baimena, bien sinadura agertu behar da beti). Baimen-eredu hori polizia-etxeetan lor daiteke. Baliozko pasaportearekin bidaiatzen duten 18 urtetik beherakoek ez dute baimen hori behar izango, Pasporteak gurasoen/legezko tutoreen onarpen edo baimen gisa jokatzen duelako.
   • 14 urtetik beherako italiarrak: Hegaldi nazionaletan, 14 urtetik beherakoak bere gurasoak edo legezko tutoreak ez diren beste pertsona batzuekin bidaiatu ahal izango dute, bere nortasun-agiria erakusten badute beti ere. 14 eta 17 urte arteko adingabeak bakarrik bidaiatu dezakete.

    Edonola ere, adingabekoek 2000ko abenduaren 28ko 445. zk.dun Decreto del Presidente della Repubblica-n adierazitako dokumentuetakoren bat aurkeztu beharko dute.

    Nazioarteko hegaldietan, 14 urtetik beherakoek nortasun-agiria, pasaportea edo bidaiatzeko baimena erakutsi eta heldu batek lagunduta joan beharko dute. Bere gurasoak edo legezko tutoreak baldin badira, laguntzen duten gurasoen edo legezko tutoreen izenak agertu beharko du; adingabekoarekin legezko harremanik ez duen heldua bada, nortasun-agiriaz gainera, Italiatik kanpora bidaiatzeko aldi baterako zaintza-aitorpena aurkeztu beharko da, gurasoek edo legezko tutoreek sinatuta eta eskumena duten agintariek egiaztatuta, adingabea laguntzen duen edo bere arduraduna den erakunde edo enpresaren izenarekin batera.

    Edonola ere, adingabekoek honako dokumentuetakoren bat aurkeztu behar dute: (i) nazioarteko bidaietarako balio duen nortasun-agiri bat, baita EB barruan edo Italiarekin aldebiko hitzarmena duen herrialde batean ere; (ii) banakako pasaportea; (iii) bidaiatzeko baimena (helmuga jakin batzuetarako bakarrik) edo jaiotze-ziurtagiria edo ziurtagiriaren laburpena, argazki eta guzti, jaiotze-udalerrian jaulkia eta eskumena duten agintariek egiaztatuta.

    Ikasbidaietan edo adingabekoen eskola-bidaketan, bidaia antolatzen duen pertsona, institutu edo erakunde arduradunaren izena ere agertu beharko da Italiatik kanpo bidaiatzeko aldi baterako zaintza-aitorpenean.
   • Portugalera bidaiatzen duen 18 urte baino gutxiagoko adingabe batek:
    • guraso edo tutore batek lagunduta joan beharko du, edo
    • aireportuan edo sarrera-puntuan guraso edo tutore batek harrera egin, edo
    • guraso edo tutore batek laguntzen ez badu, guraso edo tutore baten baimen-gutun bat eraman. Dokumentu honek adingabearen arduradunaren izena jaso behar du, Portugalen dagoen bitartean.


    Portugaletik ateratzen diren adingabe egoiliarrak: Portugalen bizi diren adingabe guztiek, portugaldarrak izan ala ez, guraso edo tutore baten notario-gutun bat aurkeztu behar dute herrialdea inork lagundu gabe utzi nahi badute. Adingabeak hirugarren batekin bidaiatuz gero, gutun horretan bere ardura hartzen duen pertsonaren izena ere jaso beharko du.
    Baimen gutuna honakoren batek jaulki dezake:
    • adingabearen gurasoetako batek (gurasoak ezkonduta badaude)
    • adingabearekin bizi den gurasoak (gurasoak bananduta edo dibortziatuta badaude)
    • guraso adoptatzaileetako batek (adingabea adoptatua bada) edo
    • bere legezko tutoreak.


    Galdetegi estandar bat dago eskura herrialdetik ateraten den adingabearentzako Portugaleko Inmigrazio zerbitzuaren internet-orrian. “Requerimento de Certidão” portugaleko herritarrentzako da “Termo de Responsabilidade” atzerritarrentzako.
  • 18 urte baino gutxiagoko haur errumaniarrak: Haur errumaniarrak Errumaniatik atera daitezke, baldintza hauetan:
   • bi gurasoekin; edo
   • gurasoetako batekin eta ez dagoen gurasoaren baimen-gutunarekin; edo
   • legezko-tutore batekin (aita edo ama ez dena), gurasoen baimen-gutun eta zigor-aurrekaririk gabeko polizia-froga batekin.


   Haurrak bakarrik bidaiatzen badu:
   • bi gurasoen baimen-gutun bat aurkeztu behar du;
   • dibortziatutako gurasoen kasuan, baimen-gutuna adingabearen zaintza duen gurasoak sinatu beharko du, eta amaierako dibortzio-dekretuaren kopia batekin lagundu. Gurasoetako bat hil bada, baimen-gutunarekin batera heriotz-ziurtagiriaren kopia aurkeztu beharko da.
    • Gaixotasunak eta infekzioak dituzten bidaiariak: Garraiolariak ez ditu onartuko gaixotasun infekzioso larriak dituzten edo une horretan aipatu gaixotasuna pairatzen ari diren bidaiariak, ezta osasun-agintariek zenbait gaixotasunekiko alerta-egoera ofiziala izendatuta, halakorik duten gaixoak ere; besteak beste, biriasia, tuberkulosia eta pneumonia.

 

12.
Hegazkin barruko jarrera eta gailu elektronikoen erabilera hedatuko politika
 • Garraiolariaren iritziz Bidaiariak hegazkin barruan duen jokabideak hegazkina edo barruan diren pertsonak edo ondasunak arriskuan jarri ahal baditzake, edo tripulazioak bere eginkizunak betetzea galarazten badu, edo tripulazioak egindako jarraibideei jaramonik egiten ez badie, edo tripulazioko kideak mehatxatu, abusatu, edo iraindu egiten baditu, edo iskanbila sortuz jokatzen badu, edo gainerako Bidaiarientzako iraingarritzat jo daitekeen moduren batean, Garraiolariak beharrezkoak irizten dituen neurriak hartu ahal izango ditu jokabide horretan jarraitzea saihesteko, hegazkinetaik jaitsi araztea barne. VUELINGek, ondoren, bere Zuzenbideari dagozkion legezko ekintza guztiak gauzatuko ditu, bide zibil edo penalean.
 • Bidaiariak hegazkin barruan duen jokabidearen ondorioz, komandanteak hegazkina desbideratzea erabakiko balu Bidaiaria jaitsi arazteko, honek Garraiolariai desbiderapen horretatik eratorritako gastu eta kostu guztiak ordaindu beharko dizkio.
 • Ezin izango da alkoholdun edaririk edan, hegazkin barruan erosi ez badira.

Hegazkin barruko gailu elektronikoen erabilera hedatua

 • Bidaiariek, VUELING-en hegazkinen barruan, honako gailu elektroniko hauek ("PED") erabili ahal izango dituzte:
 • Telefono mugikorrak ("smartphoneak);
 • Tableta elektronikoak ("tablets");
 • Kanpoko zarata ezabatzeko gailuak dituzten entzungailu elektronikoak;
 • MP3, MP4 eta antzekoak, baita musika-erreproduzigailu digitalak ere;
 • Neurri txikiko golas elektroniko eramangarriak;
 • Ordenagailu eramangarriak eta tamaina txikiko ordenagailuak (“notebooks”);
 • Irakurketa-tabletak, e-reader deitu ohi direnak;
 • Bluetooth-gailuak;
 • Argazki- eta bideo-kamera pertsonalak (kamera profesionalak salbu), Erabiltzeko baimenak ez dakar berekin tripulazioko kideen argazkiak egiteko baimena, ezta hegazkin barruko edozein elementurena ere;
 • Tamaia txikiko DVD/CD erreproduzigailuak;
 • Kablerik gabekoak ez diren entzungailuak (errodatze-, aireratze eta lur-hartze operazioetan ezik.
 • Hala eta guztiz ere, hegaldiaren edozein unetan hegazkineko tripulazioak gailu elektroniko guztiak itzaltzea agin dezake (baita hauek "hegazkin/hegaldi modua" baldin badute ere).
 • Telefono mugikorrak eta uhin elektromagnetikoak igortzen dituzten bestelako eskuko gailu elektronikoak, VUELING-en hegazkinen barruan erabili ahal izango dira, ateak irekita badaude, beti ere. Behin itxita, hegazkin-moduan bakarrik erabili ahal izango dira, honako taularen arabera:

Fase

Eskuko PEDak

PED astunak

Entzungailu pertsonalak

WIFI, mezu- eta dei-funtzioak

Hegazkineratzea
 
 
 
 
Irteeraren atzerapen luzea lurrean (1)
 
 
 
 
Taxi-out (2)
 
 
 
 
Aireratzea (2)
 
 
 
 
Gurutzaldia (2)
 
 
 
 
Iristeko 10 minutuko iragarkia (2)
 
 
 
 
Lur-hartzea (2)
 
 
 
 
Taxi-in (2)
 
 
 
 

Oharrak:

  • (1): komandanteak baimentzen badu

 • (2): "hegaldi/hegazkin-modua" aktibatuta.


 • Ekipajeareki batera fakturatzen diren gailu elektronikoek itzalita egon beharko dute une oro.
 • Debekatuta dago zigarro elektronikoak erabiltzea VUELING-en hegazkin guztien barruan.

 

13.
Giza- eta material-kalteengatiko erantzukizuna
 • 13.1
  Kontsiderazio orokorrak
 • Istripua gertatuko balitz, VUELINGen erantzukizuna honakoa izango da:
     • Erantzukizuna frogatutako kalteetara mugatuko da eta VUELINGek ez du ardurari izango zeharkako kalteen aurrean edo aski frogatu ez diren kalteetan, ezta konpentsaziozkoak ez diren edozein motako kalteen aurrean ere.
     • VUELINGek ez du ardurarik izango legeak, gobernu-araudiak, agintaritzak edo betekizunak betetzetik eratorritako kalteen aurrean, edo Bidaiariak horiek urratuko balitu.
     • Garraio Baldintza Orokorrak, halaber, VUELINGen Agente Baimenduei, langileei eta ordezkariei ere aplikatzen zaizkie, VUELINGi aplikatzen zaizkion neurri berean. VUELINGek berreskura dezakeen baturak, eta Agente, langile, ordezkari eta baimendutako pertsonenak ez du VUELINGen erantzukizunari dagokion batura gaindituko, halakorik balego.
     • Hegaldiaren ardura duen hegazkin-konpainia VUELING ez bada, Bidaiariak bietako edozeinen aurrean erreklamatzeko modua izango du. Konpainia kontratugilea Txartelean edo Konexio Txartelean agertzen dena izango da.
     • Auzitegi baten aurrean egiten den erreklamazio oro hegazkina heltzen den egunetik bi urteko epearen barruan egin beharko da, edo heldu behar izango lukeen egunetik.
 • 13.2
  Gorputzeko lesioak
 • VUELING arduradun izango da kalteen aurrean, heriotz edo zaurien kasuan edo Bidaiariak paira lezakeen gorputzeko beste edozein lesioren aurrean, sufritutako kaltea eragin zuen istripua hegazkin barruan gertatuz edo Bidaiariak hegazkinera sartu edo bertatik ateratzeko eragiketetan gertatuz gero, 2027/97 Araudian (889/2002 Araudiak aldarazia) eta 1999ko maiatzaren 28ko Montrealeko Hitzarmenean jasotako terminoetan eta helmenarekin, eta VUELINGen ardura-salbuespenei kalterik egin gabe, honako kasuotan: (i) heriotza, zauriak edo gorputzeko beste edozein lesio Bidaiariaren osasun-egoera, egora fisiko edo mentalaren eraginez izatea, Bidaiariak hegazkinera sartu baino lehen; edo (ii) kaltea Bidaiariaren arduragabekeriak edo hegaldirako hegazkineratzea baino lehenagoko osasun-egoerak eragin edo mesede egin badu.
 • Ez dago muga ekonomikorik ezarrita Bidaiariaren lesio edo heriotz-kasuetarako erantzukizunean. 113.100 Igorpen Eskubide Bereziko kopurura arteko kalteetarako, Bidaiari bakoitzeko, hegazkin-konpainiak ezin izango du kalte-ordainen erreklamaziorik inpugnatu. Kopuru horretatik aurrera, hegazkin-konpainiak bere aldetik arduragabekeriarik egon ez dela frogatzeko modua baldin badu bakarrik inpugnatu ahal izango du erreklamazio bat.
 • Batura berreskuragarriak kaltearen konponketa estaliko du, auzibidetik kanpoko lagunarteko konponbide batean ezartzen den moduan, aditu baten edo eskumena duen auzitegi baten ebazpenak ezartzen duen moduan.
 • VUELINGek Bidaiaria konpentsatuko du, kalte berreskuragarriengatik, gizarte aseguru publiko-erakunderen batengandik edo antzeko erakunderen batengandik jasotako ordainketa gainditzen duen partearengatik bakarrik.
 • VUELINGek beretzako gordetzen du hirugarrenen kontra egiteko eskubidea, sosospen eta kalte-ordain eskubideak barne, mugarik gabe.
 • Heriotz, zauri edo gorputzeko lesioen kasuan, aireko istripu baten ondorioz, konpentsazio-eskubidea duten pertsonei, identifikatuta daudenean, ordainketa aurreratu bat eskainiko zaie berehalako beharrei aurre egiteko, eragindako kalteekiko proportzioan. Heriotzaren kasuan, aurreratutako ordainketa hori ez da 16.000 Igorpen Eskubide Berezi baino txikiagoa izango Bidaiari bakoitzeko. Ordainketa aurreratua konpentsazio-eskubidea duten pertsonak identifikatzen diren egunetik hamabost (15) eguneko epean egingo da, ez du batere ardurarik onartzen denik ekarriko eta erantzukizunarengatik ordaindu beharreko behin betiko kopuruari kenduko zaio, Atal honen arabera, baina ez da itzultzeko modurik izango, Montrealeko Hitzarmeneko 20. artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik, edo kalte-ordainerako eskubiderik izan ez balu.
 • Erreklamazio oro, gehienez, bi urteko epean aurkeztu beharko da, hegazkina heldu denetik edo heldu behar izango lukeen egunetik.

 

14.
Pribatutasun-politika

Vueling-ek izaera pertsonaleko datuei buruzko sekretua gordetzeko betebeharra jarraitzeko konpromisoa hartzen du , baita konfidentzialtasunez tratatzeko ere eta,horretarako, beharrezkoak diren neurriak hartu ditu horiek aldatu, galdu edo baimenik gabe tratatu edo sartzea saihesteko, kontuan izanik, une oro, teknologiaren egoera, Espainian une oro aplikagarria den izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko legerian aurreikusitakoari jarraiki. Vueling-ek Pribatutasun-politika hau eguneratzeko modua izango du; hortaz, Erabiltzaileak aldian behin berrikustea gomendatzen da.

Zer nolako datu pertsonal jasotzen ditugu?

Vueling-ek, bere formularioen bitartez, bere zerbitzuak emateko edo transakzio elektronikoak egiteko beharrezkoak diren datu pertsonalak biltzen ditu, esate baterako zure izena, abizena, helbide elektronikoa, helbidea, NAN-a, kreditu-txartelaren zenbakia edo telefono-zenbakia edo fakturazio-datuak.

Vueling-ek web orriko edo aplikazioko nabigazioari buruzko datuak ere biltzen ditu,bisita-kopurua, erregistro-informazioa, arrasto digitala edo kokapenari buruzko informazioa, besteak beste. Halaber, Vueling-ek mezu elektronikoetatik ere informazioa jaso dezake, horien irakurketa-berrespenen bitartez, adibidez.

Vueling-ek darabiltzan cookie-i dagokienez, gure Cookie Politikan informazio gehiago jaso ahal izango duzu.

Norekin partekatzen ditugu zure datuak?

Vueling Erabiltzaileek emandako izaera pertsonaleko datuekin sortutako fitxategien arduraduna da, eta hala jakinarazten du bere datuak International Consolidated Airlines Group, S.A. (IAG Taldea) akziodun nagusiari edo IAG Taldeko beste zenbait enpresari laga ahal izango dizkiela, Pribatutasun Politika honetan jasotzen diren helburuetarako. AIG Taldekoak diren enpresen zerrenda baimendua web orrian aurki daiteke (iwww.iairgroup.com). Modu berean, datuak aplikagarri den araudiak baimendutako kasuetan ere hirugarrenei laga ahal izango dizkie, esate baterako kode partekatuak dauzkaten hegazkin-konpainiei edo hala eskatzen duten Agintaritza eskumendunei eta Administrazio Publikoei.

Halaber, Vueling-ek datu horietara sartzeko modua emango die Vueling-en izenean tratamenduaren arduradun gisa diharduten kanpo-zerbitzuen hornitzaileei ere, baina ezin izango dituzte, inola ere, beste helburuetarako erabili ezta hirugarrenei laga ere.

Halaber, Vueling-ek hirugarrenei estatistika-datu horietako batzuk eman ahal izango dizkio baina Erabiltzailea identifikatzeko modurik gabe.

Nola lortzen ditugu datuak?

Vueling-ek Erabiltzaileen datu pertsonalak honela bildu ditzake: txartelak Vueling-en web orriaren bitartez (aurrerantzean, "web orria"), Vueling-en mugikorretarako aplikazioaren bitartez (aurrerantzean, "Aplikazioa") edo telefonoz erreserbatzeko prozesuan zehar, produktuak edo zerbitzuak kontratatzean, web orrian nabigatzean edo Aplikazioa edo sare sozialak erabiltzean, erabiltzaile- edo fidelizazio-kontu bat sortzean, newsletter-ak bidaltzea eskatzean, lehiaketa, zozketa edo antzekoetan parte hartzean, edo ematen dizkigutenen hirugarrenen bitartez, bidaia-agentzien edo touroperadoreen edo kode partekatuak dituzten hegazkin-konpainien bitartez, adibidez.

Zertarako erabiltzen ditugu datuak?

Erabiltzaileak onartzen du emandako datu pertsonalak, kokapenari buruzkoak barne, Vueling-en titulartasunpeko fitxategi batera edo gehiagora gehitzeko baimena emamen du, helburu hauekin:

 • aireko garraio-zerbitzua emateko tokia erreserbatzea.
 • kontratatutako bestelako zerbitzuak eman eta garatzea, baita bezeroarentzako arretarekin edo merkaturatze zuzenarekin loturiko prestazioak ere.
 • erabiltzaile- edo fidelizazio-kontuaren administrazioa Erabiltzaileak bere erreserbak errazago eta modu pertsonalizatuan kudeatu ahal izan ditzan, aurrez egindako helmugak edo bilaketak ikusi ahal izan ditzan, baita gailu ezberdinetatik ere (ordenagailutik, tabletatik, mugikorretik).
 • inmigrazio eta sarbide-prozesua erraztea.
 • garraiolariaren kontabilitateari, fakturazioari eta ikuskatzeari dagozkion betekizunak betetzea;
 • kreditu-txartelak edo bestelako ordainketa-bitartekoak egiaztatzea.
 • Vueling-en segurtasun-, administrazio-betekizunak eta betekizun judizialak betetzea.
 • sistema eta estatistika-azterketa ezberdinak egiaztatzea, mantentzea eta garatzea, Google Analytics, adibidez.
 • iruzurra edo antzeko legez kanpoko izaerako jarduerak antzematea edota saihestea.
 • zerbitzu osagarriak, gure zerbitzuetan eta bezeroak Webgunea edo mugikorrerako aplikazioa erabiltzean bizi duen esperientzian hobekuntzak ematea.
 • Web orriko bisiten estatistika-azterketak eta Erabiltzaileen jokaerak bertan.
 • Geolokalizazioa GPS, Bluetooth, Wi-Fi sare, IP helbide edo antzeko teknologien bitartez Web orriko edo aplikazioko zerbitzuak hobeto pertsonalizatzeko.
 • bitarteko elektronikoak edo gailu mugikorrak ere erabiliz (push jakinarazpenak) interesgarri izan dakizkiokeen Vueling-en edozein produktu, zerbitzu, berritasun eta gainerako informazio eta publizitate helaraztea. Igorriko zaizkizun newsletter-en kasuan, hauek barne izango dituzte Vueling-ek eskainitako eta bere kasa edo erakunde laguntzaileek operatutako produktuak. Bitarteko elektronikoak erabiliz jakinarazpen komertzialik jaso nahi ez baduzu, jasotzen dituzun newsletter-etan hartara eskura daukazun estekan baja har dezakezu, baita web orrian horretarako jarritako laukitxoaren bidez, edo zure erabiltzaile-kontuaren bidez.

Datuen egiazkotasunaren ardura

Erabiltzaileak, emandako datuen egiazkotasunari erantzungo dio eta bere ardura izango da Vueling-i jakinaraztea horietan gerta daitekeen aldaketa oro; Vueling-ek beretzako gordeko du erregistratutako zerbitzuetatik datu faltsuak edo iruzurrezkoak eman dituen erabiltzaile guztiak bazter uzteko, Zuzenbidean egoki izan daitezkeen bestelako ekintzei kalterik egin gabe.

Vueling ezin da bere web orrian agertzen diren eta besteen titulartasunpeko eta ardurapeko web orrietara daramaten esteken arduradun izan.

Eskubideak gauzatzea

Sartu, aldatu, aurka egin eta ezeztatzeko eskubideak gauzatzeko Vueling-era idatziz eta NAN edo Pasaportearen fotokopia atxikita eskaera bat bidaltzeko modua baduela, posta-helbide honetan: Vueling Airlines, S.A. (Lege Saila), Mas Blau II Enpresa Parkea, Pla de l'Estany plaza 5, 08820 El Prat de Llogbregat (Bartzelona), edo lopd@vueling.com helbidera, halaber NANa edo Pasaportea erantsita.

Vueling-en aplikazioa

Vueling-ek Erabiltzailearen eskura doako aplikazio bat jarri du, gailu mugikorraren bitartez (smartphone edo tableta) hegaldi bat erreserbatu edo zerbitzuak kontratatu ahal izan ditzan. Aplikazio horrek Erabiltzaileen hainbat datu jasotzen ditu, web orriak egiten duen antzera, eta gailuan bertan biltzen ditu Local storage-aren bitartez (biltegiratze lokala). Aurrez adierazitakoaz gain, Vueling-ek Erabiltzailearen kokapenari buruzko datuak ere jaso ahal izango digu, GPS, Bluetooth, Wi-Fi sare, IP helbide edo antzeko teknologien bitartez, Erabiltzaileari gertueneko aireportuari buruzko informazioa, operatibari, hegaldien erreserbei, zerbitzu gehigarriei edo bestelako informazio-jakinarazpen edo jakinarazpen komertzialei buruzko informazioa emateko, push jakinarazpenen bitartez, beti ere Erabiltzaileak bere gailuaren bitartez baimena eman badu; baimen horretan atzera egin ahal izango du, une oro, gailu horren bitartez.

Halaber, Vueling-ek kokapenari buruzko datuak estatistikekin loturiko helburuetarako erabili ahal izango ditu, baita promozio edo zerbitzu pertsonalizatuak eskaini eta iruzurraren aurkako politikak erabiltzeko.

Sare sozialak

Vueling-ek bere titulartasuneko kontuak erabil ditzake, sare sozial ezberdinetan, bere zerbitzuak sustatzeko eta mora horretako zerbitzuen hornitzailearen bitartez, Erabiltzaileari buruzko informaziorako sarbide izan dezake, honek, sare sozial horien bitartez, horretarako baimena eman badu. Vueling-ek sare sozialetako kontuen bitartez bildutako datuak publizitate-kanpaina segmentatuak, lehiaketak, zozketak eta promozioak sortzeko, sare sozial bakoitzeko baldintza partikularren eta pribatutasun-politikaren arabera.

Bere web orriaren bitartez, Vueling-ek hirugarren hornitzaileek eman ditzaketen zerbitzuak Erabiltzailearen eskura jar ditzake, esate baterako hotelak, aparkalekuak erreserbatzea, autoak alokatzea, ekipajea garraiatzea edo horrekin loturiko zerbitzuak. Zerbitzu horiek kontratatzen dituen Erabiltzaileak zerbitzu-hornitzaile bakoitzaren terminoak eta baldintzak eta pribatutasun-politika onartuko beharko ditu; hortaz, Vueling ezingo da zerbitzu horien arduradun izan, ezta Erabiltzaileak bere borondatez ematen dituen datuena ere.

Transakzioen segurtasuna

Vueling-ek web orriaren edo aplikazioaren bitartez egindako transakzioen segurtasuna eta konfidentzialtasuna zaintzen ditu, eta beharrezkoak diren neurri guztiak hartzen ditu hirugarrenen baimendu gabeko sarrera guztiak saihesteko, unean-uneko teknikaren egoera aintzat hartuta.

Iruzurraren eta transakzio elektronikoetan nortasuna usurpatzearen aurkako borrokan etengabe dihardugu, balizko jokabide iruzurgileak antzematen laguntzen diguten softwarea eta sistemak erabiliz, errepika daitezen saihesteko.

Zure erabiltzaile-kontuaren bitartez transakzio bat egitean, Vueling-ek etorkizuneko erosketetarako zure txartelaren zenbakia gordetzea eskatu ahal izango zaizu. Zure txartelaren zenbakia segurtasun-mailari handiena ematen duen SSL protokoloaren bitartez zifratuko da beti.

Aurrekoari kalterik egin gabe, oso garrantzitsua da Erabiltzaileak bere segurtasunerako oinarrizko neurriak hartzea; bereziki, honakoa gomendatzen dugu:

 • Inoiz ez eman zure erabiltzaile-izena edo pasahitzak inori.
 • Aldatu pasahitza noizean behin eta ez erabili pasahitz komunik (123456, qwerty, admin edo antzekoak) edo erraz identifika daitekeenik (jaioteguna, zure abizena, etab.).
 • Itxi saioa eta deskonekta itzazu kontuak (baita sare sozialetakoak ere) baimendu gabeko prozesua saihesteko, bereziki beste pertsona batzuekin partekatutako ekipo batetik konektatu bazara.
 • Itxi nabigatzailearen leihoa.

 

15.
Atzerapenengatiko erantzukizuna

Bidaiaria atzeratuko balitz, VUELINGk pairatutako kalteen ardura izango du, beti ere kaltea saihesteko beharrezkoak ziren neurri guztiak hartu ez balitu edo neurri horiek hartzea ezinezkoa izan ez balitz, 4.694 Igorpen Eskubide Bereziko mugarekin, Bidaiari bakoitzeko.

 

16.
Zerbitzu osagarriak, propioak eta besteenak

VUELINGek zerbitzu gehigarri sorta zabala du eskura, Bidaiariaren eskura jarriko direnak erreserba-prozesuan eta eskaintza bere neurrira egokitzeko aukera emango dutenak.

VUELINGek hitzarmenak sinatu ditu hirugarren enpresekin, Bidaiariei aireko garraioa ez den beste zerbitzuak eskain ditzaten, hotel-erreserbak, jarduerak ,autoen alokairuakedo VIP gelak, besteak beste. Kasu hauetan eta Bidaiariak kontratatutako hegaldiaren osagarri diren zerbitzuei dagokienez, zerbitzu horiek hornitzen dituzten hirugarrenen terminoek eta baldintzek zuzenduko dituzte, eta VUELINGek ez du ardurarik onartuko horiek urratuko balira aipatu zerbitzu osagarri horiek ematean.

17.
Alergiak

Vueling-ek ez du bermatzen hegazkineko giroa alergenorik gabekoa denik. Hegazkin barruko menuak fruitu lehorrak, kakahueteak edo alergiak sor ditzaketen bestelako elikagaiak eskaintzen ditu; gainera, ezin dugu kontrolatu gainerako bidaiariek daramatzaten elikagaiek, edo produktu edo osagaiek erreakzio alergikoak sorraraziko ez dituztenik.

Ezinbestekoa da alergiak dauzkaten bidaiariek krisi-kasuetarako epinefrina-injekzioa berekin eramatea, eramateko beharraren berri ematen duen medikuaren ohar batekin batera, eta hegazkineratzeko unean hegazkineko tripulazioari alergiaren berri ematea. Injekziorik ez eramanez gero, Vueling erantzukizun orotik salbuetsita geratuko da.

18.
Xedapen orokorrak

Garraiolarien agente, langile edo ordezkariek ez dute ahalmenik Kontratu honetako xedapenak aldarazi, aldatu edo uko egiteko.

Bidaiariak Kontratu hau gorde ahal izango du formatu elektronikoan.

Kontratu honetako klasula edo baldintzaren bat legearen kontrakoa edo baliorik gabea dela aitortuko balitz, Kontratuak indarrean jarraituko du gainerako klausuletan.

 

19.
Legea eta Legezko Eskumena

Indarrean den araudiak ezartzen duenari kalterik egin gabe, Garraio Baldintza Orokor hauek Espainiako legeek zuzenduko dituzte.

Garraio Baldintza Orokor hauei dagokienez sor daitezkeen gatazkak Espainiako auzitegien "eskumen ez esklusiboari" atxikiko zaizkie.

 

Itzultzeko eguna baino geroagokoa den joateko egun bat aukeratu duzu.
Jarraitu baino lehenago bidaiatuko duten bidaiarien kopurua aukeratu behar duzu.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • ©2016 Vueling Airlines SA