Condicions de transport

Condicions generals del contracte de transport aeri de passatgers i equipatge.

1.
Definicions
 • "Bitllet" és el número de localitzador i, si escau, el taló d'equipatge, emès pel Transportista o en el seu nom, que dóna dret al titular o al passatger a viatjar des de l'origen a la destinació indicada de conformitat amb els termes i les condicions del Bitllet i amb aquestes Condicions Generals de Transport.
 • "Bitllet amb Connexió" és el Bitllet format per un o més segments, per la qual cosa s'emet un Bitllet per a cada segment, i tots junts constitueixen un únic contracte de transport. Tret que sigui necessari establir la diferenciació, en aquestes Condiciones Generals el terme Bitllet engloba també el Bitllet amb Connexió.
 • "Codi compartit" significa que Vueling pot vendre bitllets per a vols operats per altres companyies aèries amb les que mantingui un acord amb aquesta finalitat.
 • "Condicions Generals de Transport" o "Condicions" significa les condicions generals del contracte de transport aeri de passatgers i equipatge.
 • "Conveni de Mont-real" significa el Conveni per a la unificació de certes regles relatives al Transport Aeri Internacional signat a Mont-real el 28 de maig de 1999.
 • "Escala" és aquell lloc previst en l'itinerari d'un passatger diferent del d'origen i destinació assenyalat al Bitllet o que s'indica a l'horari com a lloc d'escala programada a la ruta.
 • "Passatger" qualsevol persona posseïdora d'un Bitllet, exceptuant els membres de la tripulació operativa.
 • "Vols punt a punt" són vols formats per un únic segment, és a dir, que no tenen cap escala programada a la ruta.
 • "Reglament 261/2004" significa el Reglament (CE) 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i cancel•lació o gran retard dels vols.
 • "Reglament 2027/97" significa el Reglament (CE) 2027/97 del Consell, de 9 d’octubre de 1997, que fa referència a la responsabilitat de les companyies aèries envers el transport aeri dels passatgers i del seu equipatge, modificat pel Reglament (CE) 889/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de maig de 2002.
 • "Segment" és el trajecte comprès entre un enlairament i un aterratge consecutius.
 • "Transportista" o "Vueling" significa Vueling Airlines, S.A., societat amb domicili a El Prat de Llobregat (Barcelona), Parc de Negocis Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5 i amb NIF A-63422141, amb llicència d'operador número 060.
 • Reglament (UE) 185/2010 de la Comissió de 4 de març de 2010, pel qual s'estableixen mesures detallades per a l'aplicació de les normes bàsiques comunes de seguretat aèria.
2.
Objecte i normativa aplicable
 • L'objecte d'aquestes Condicions Generals de Transport és regular els termes i les condicions en què Vueling transporta el Passatger i el seu equipatge a la destinació especificada al Bitllet i, si escau, els altres serveis que ofereix en relació amb el transport aeri que s'ha esmentat.
 • Qualsevol transport i qualssevol serveis que presti el Transportista estan sotmesos a la normativa següent (la "normativa aplicable"): (i) les condicions que figuren en el Bitllet; (ii) la tarifa aplicada i les seves condicions; (iii) les disposicions que figuren en aquestes Condicions Generals de Transport; (iv) les condicions particulars i les especials que, si escau, es puguin aplicar a un grup de passatgers o a un o diversos dels passatgers d'una manera individualitzada, respectivament, i (v) la normativa que sigui aplicable a cada moment. Les Condicions Generales es troben a la disposició del Passatger en el lloc web del Transportista (www.vueling.com) i se'n pot obtenir una còpia a la seu social de VUELING.
 • Cap d'aquestes Condicions de Transport no anul•la cap dret indisponible que la legislació aplicable reconegui al Passatger.
 • Si el Passatger va comprar el Bitllet amb l'ajuda –o a través– d'un tercer, aquest darrer és l'encarregat tant de lliurar una còpia d'aquestes Condicions Generals al Passatger com de notificar-li els contratemps que pugui patir el seu vol llevat que, en aquest darrer cas, l'adreça de correu electrònic que consti a la reserva sigui la del Passatger mateix. VUELING no respon, en cap cas, de les conseqüències que tingui, per al Passatger, el fet que el tercer a través del qual va fer la reserva no assumeixi les obligacions que s'expressen en aquest paràgraf.
3.
Bitllet
  • 3.1
   Disposicions generals

El Bitllet serà vàlid exclusivament per al vol que s'hi indiqui i per a la persona que hi figura en tant que Passatger. El Bitllet és intransferible i no es pot cedir a tercers.

A més, el Bitllet inclourà una referència a aquestes Condicions Generals de Transport i qualsevol altra informació que VUELING consideri indispensable.

  • 3.2
   Bitllet amb Connexió

El servei de transport contractat inclou l'itinerari indicat en el Bitllet amb Connexió des de l'aeroport de sortida, passant per les connexions programades, fins a l'aeroport de destinació final i està subjecte al corresponent càrrec de servei optatiu.

Queda totalment exclosa la possibilitat per part del Passatger de cancel•lar un o diversos segments, llevat en el cas de la Tarifa Excellence.

  • 3.3
   Codi compartit

Vueling ha assolit acords amb altres companyies aèries per oferir els vols operats per aquestes altres companyies. Vueling comunicarà durant el procés de reserva la companyia que s'encarregarà de l'operativa del vol. En els vols amb codi compartit s'aplicaran les condicions de transport de la companyia aèria operadora del vol, per la qual cosa es recomana consultar aquestes condicions per familiaritzar-se amb les dimensions acceptades de l'equipatge i els seus costos, els temps de facturació, la política de vol dels menors o el transport d'animals.

En cas de necessitats puntuals, Vueling podrà operar determinats vols amb aeronaus operades per altres companyies. En aquest cas, Vueling informarà als passatgers sobre la identitat de la companyia operadora del vol.

 • 3.4
  Bitllet no cancel·lable

Una vegada realitzada la reserva mitjançant el pagament corresponent, el Passatger ja no podrà cancel·lar el bitllet. Això vol dir que el preu abonat pel Passatger no es reemborsarà, llevat en els casos expressament previstos a les presents Condicions, com ara les circumstàncies excepcionals indicades al punt 4.5 o per l'aplicació del que es disposa al punt 9.2 i següents en relació a la tarifa Excellence.

4.
Preus
  • 4.1
   General

El preu del Bitllet inclou únicament el transport des de l'aeroport de sortida fins a l'aeroport de destinació, amb les escales programades en el cas del Bitllet amb Connexió. El preu del Bitllet o Bitllet amb Connexió no inclou el servei de transport terrestre entre aeroports, ni entre els aeroports i les terminals de la ciutat de destinació.

Els preus dels Bitllets de VUELING són dinàmics i depenen del canal de comercialització.

  • 4.2
   Impostos i taxes
  • En els preus, VUELING sempre inclou l'IVA, els suplements de combustible –si escau– i les taxes que estableixi cada autoritat aeroportuària. Altres càrrecs per serveis operatius s'advertiran expressament i el Passatger els haurà d'acceptar abans de fer el pagament. Les taxes estan subjectes a decisions alienes al Transportista i són objecte de constants modificacions o revisions, que poden produir-se després de la data de compra del bitllet. Si es produeix un augment en una taxa o impost amb posterioritat a la data de compra del bitllet però abans que el Passatger voli, i Vueling decideix revisar el preu per repercutir aquest increment en el client, el client afectat podrà alternativament (i) abonar la diferència respecte a les tarifes vigents en el moment de la compra i al mateix temps, autoritza VUELING de manera expressa a carregar l'increment o abonar la diferència a la mateixa targeta de crèdit amb la qual s'ha efectuat el pagament del Bitllet o Bitllet en connexió, en el cas que hagi estat el sistema de pagament emprat o (ii) resoldre el contracte de transport. Sigui com sigui, VUELING podrà cancel•lar les reserves dels passatgers que tot i no haver optat expressament per cap de les opcions ofertes per la companyia no hagin pagat la diferència de taxes abans de volar.
  • 4.3
   Moneda
  • El preu i els serveis addicionals s'han de pagar en EUR.

  • Tanmateix, VUELING té discrecionalitat per acceptar altres divises. En aquest cas, estarà legitimada per fixar el tipus de canvi tenint en compte el preu de la divisa als mercats internacionals i –si escau- altres criteris objectius addicionals, com les despeses de gestió.

 • 4.4
  No utilització del bitllet
 • Llevat dels supòsits que s'estipulen en aquestes Condicions, el fet que el Passatger no faci servir el Bitllet en el moment que correspongui, tot o en part, no generarà cap mena d'obligació per al Transportista de devolució o reembossament del preu del Bitllet, ni del suplement de combustible, de càrrec de gestió, impostos o qualsevol altre import que hagi pagat el Passatger pel vol contractat. El reemborsament de l'import que hagi pagat el Passatger en concepte de Taxa d'aeroport i de Taxa de seguretat i que hagi sol•licitat el Passatger queda exceptuat dels supòsits anteriors després de descomptar la quantitat de 15 euros per cada reserva, en concepte de despeses de gestió.

 • 4.5
  Circumstàncies excepcionals

Si el Passatger es troba en una circumstància excepcional que l'impedeix realitzar el transport, farà arribar a l'equip d'atenció al client de Vueling la reclamació corresponent i una còpia de qualsevol documentació de suport (per exemple, el certificat de defunció en cas de mort de pares, fills, cònjuge o parella de fet) per correu o emplenant un formulari web en línia.

Un cop atesa aquesta reclamació, Vueling valorarà individualment l'emissió d'un crèdit, el reemborsament o el canvi de Bitllet en funció de les esmentades circumstàncies excepcionals.

En concret, per tal d'acreditar una intervenció quirúrgica o la defunció d'un familiar, NOMÉS S'ACCEPTARAN CERTIFICATS mèdics o de defunció, respectivament, que s'hauran de presentar en el termini de set dies hàbils, que comencen a comptar el mateix dia en què es produeix la contingència. No es tenen en consideració les sol•licituds que es rebin fora de termini, llevat de força major. En tot cas, s'haurà d'haver avisat a VUELING telefònicament abans de la sortida del vol afectat.

Recomanem que els Passatgers contractin una assegurança de viatge adequada que cobreixi aquest tipus de situacions.

 • 4.6
  Bitllets gratuïts o preus reduïts que no estiguin, directament o indirectament, a disposició del públic

Els Passatgers que viatgin gratuïtament o amb un bitllet de preu reduït que no estigui directament o indirectament a disposició del públic, no poden fruir dels drets que es preveu, per a la resta de passatgers, en el Reglament 261/2004, d'11 de febrer de 2004. De la mateixa manera, han d'acreditar, en qualsevol moment, el motiu de la gratuïtat o preu reduït del Bitllet.

 • 4.7
  Facturació

VUELING emet una factura als passatgers que ho demanin expressament a través d'Internet o per telèfon.

 • 4.8
  Altres

VUELING no respon dels càrrecs addicionals que pugui cobrar l'entitat que proporciona al Passatger el mitjà de pagament concret.

5.
Descomptes especials per a residents i famílies nombroses
      • 5.1
       Descomptes per a residents
       • Tenen dret a obtenir bonificacions en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri de passatgers, els ciutadans espanyols, així com de la resta d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats que han signat l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, els seus familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països residents de llarga durada, que acreditin la condició de resident en les Comunitats Autònomes de Canàries i les Illes Balears i a la Ciutat de Ceuta.
       • El percentatge de bonificació en les tarifes dels Bitllets per als vols entre les Comunitats Autònomes de Canàries i les Illes Balears, la Ciutat Autònoma de Ceuta i la resta del territori nacional, així com en els viatges interinsulars, és del 50 per cent de la tarifa bonificable per cada trajecte directe d'anada o d'anada i tornada.
       • A aquests efectes, es considera trajecte directe d'anada el que es realitza des de l'aeroport o heliport del punt d'origen als arxipèlags, Ceuta, al de destinació final, diferent de l'anterior, en el territori nacional i viceversa, sense escales intermèdies o amb escales, sempre que no superin les 12 hores de duració, excepte les que estiguin imposades per les necessitats tècniques del servei o per raons de força major. En el cas dels Passatgers residents a Ceuta, gaudiran d'un descompte idèntic en els vols amb origen o destinació als aeroports de Sevilla, Màlaga o Jerez.
       • La bonificació no s'aplica a les quantitats que el Passatger hagi de pagar per qualsevol concepte que no sigui el Bitllet o Bitllet amb Connexió i la facturació d'una peça d'equipatge de fins a 23 kg, com ara les quantitats derivades del pagament amb targetes de crèdit, els excessos d'equipatge, la selecció de seient, els nadons que no ocupen seient o qualsevol altre concepte. Tampoc no s'aplicarà a les taxes d'utilització d'infraestructures i seguretat aeroportuària.
       • En el moment de fer la reserva, el Passatger haurà de notificar la seva condició de resident o de familiar de resident amb dret a aquesta bonificació, que serà validada telemàticament pel Ministeri de Foment quan s'emeti el bitllet. Els passatgers la condició de residents dels quals no s'hagi pogut validar telemàticament, hauran de presentar al taulell de facturació la següent documentació per poder beneficiar-se de la bonificació de resident:
         • Nacionals espanyols: el certificat d'empadronament en vigor i el document nacional d'identitat en vigor.
         • Nacionals espanyols menors de 14 anys: el certificat d'empadronament en vigor.
         • Membres del Congrés de Diputats i del Senat: la credencial de la corresponent Càmera on hi consti la circumscripció del Diputat o Senador electe.
         • UE/EEE /Nacional Suís: el certificat d'empadronament en vigor i el document nacional d'identitat en vigor emès pel país d'origen o el passaport en vigor.
         • Familiars comunitaris amb nacionalitat de tercers països: el certificat d'empadronament en vigor juntament amb la targeta de residència on hi consti la seva condició de familiar comunitari en vigor.
         • Extracomunitaris residents de llarga durada: el certificat d'empadronament en vigor juntament amb la targeta de resident on hi consti la seva condició de resident de llarga durada en vigor.
        • VUELING no permetrà que un Passatger embarqui en cas de detectar-se qualsevol deficiència en la documentació presentada o en la identitat del Passatger.
        • En relació amb els passatgers que vulguin fer ús de la possibilitat de canvi de Bitllet (que es preveu en aquestes Condicions Generals): (i) en el cas que canviïn un vol a/des d'una destinació no bonificada a una que sí ho estigui, es té en compte la seva condició de residents per al nou tram bonificat; (ii) en el cas que canviïn un vol bonificat per un trajecte que no ho estigui, han de pagar l'import íntegre del vol nou, sense bonificació. Aquests canvis només es podran fer a través del Centre d'Atenció o de l'agència de viatges i poden implicar un cost addicional de gestió.
        • En cap cas no s'aplicarà el descompte de residents per als passatgers que ho reclamin després d'haver fet la reserva.

    • 5.2
     Descomptes per a famílies nombroses
     • Els membres de les famílies nombroses que tinguin reconeguda oficialment aquesta condició gaudiran d'una reducció del cinc per cent si estan classificats en la categoria general i d'un 10 per cent en la categoria especial sobre les tarifas per serveis regulars nacionals de transport aeri, en compliment d'allò que preveu l'Ordre FOM 3837/2006, de 28 de novembre, en desenvolupament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i la legislació complementària.
     • Els passatgers que vulguin tenir accés a aquest descompte en els vols dins del territori espanyol hauran de presentar, abans de l'embarcament, l'original o una còpia compulsada del certificat de membre de família nombrosa acreditatiu, expedit per la seva Comunitat Autònoma. La no acreditació implica que el Passatger haurà de pagar la diferència d'import entre el preu abonat inicialment i el que hauria de pagar sense la bonificació o, en el seu defecte, que no pugui embarcar a l'avió i no se li retorni l'import del Bitllet.
     • Pel que fa als Bitllets amb Connexió, la bonificació per família nombrosa només s'aplicarà als segments els punts d'origen i de destinació dels quals es trobin en territori espanyol.
     • En cap cas no s'aplicarà el descompte de família nombrosa per als passatgers que ho reclamin després d'haver fet la reserva.
     • Els membres de famílies nombroses que, a més a més, vulguin acollir-se al descompte per resident, hauran de fer-ho constar –de la mateixa manera– en el moment de fer la reserva.
6.
Reserva i places
  • 6.1
   Requisits per a la reserva

La reserva de plaça per a un vol queda confirmada quan el Transportista emet el Bitllet, de manera que no és necessària la confirmació ulterior de la plaça.

  • 6.2
   Canvis a la reserva
  • Sense perjudici del que s'estipula a la Condició General 9 sobre les Tarifes, el Passatger pot canviar la data i l'hora del vol en funció de la disponibilitat de places, sempre que el Passatger pagui el càrrec corresponent i, en el seu cas, la quantitat resultant de la diferència entre el preu del Bitllet original i el preu del nou Bitllet. En cap cas es reemborsarà la diferència si el preu del nou Bitllet és inferior.
  • El canvi de Passatger només serà possible quan s'hagi pagat el càrrec corresponent i la diferència entre el preu del bitllet original i el preu del nou Bitllet. En cap cas es reemborsarà la diferència si el preu del nou Bitllet és inferior. La reserva de tots els tipus de Bitllets haurà de tenir el mateix titular a tots els trajectes que inclogui, de manera que no es podrà canviar el del Bitllet si ja s'ha realitzat algun dels seus trajectes.
  • Els canvis de data, hora i passatger de la reserva hauran de realitzar-se amb una antelació d'1 hora respecte l'inici del vol. Els canvis de data i hora es podran realitzar a través del web o del Servei d'Atenció al Client, mentre que el canvi de Passatger només es pot fer trucant al Servei d'Atenció al Client. Aquests canvis també es podran realitzar a l'Oficina de venda de l'aeroport fins a 40 minuts abans de la sortida del vol. Els bitllets emesos a través d'altres canals de venda o segons altres tarifes poden tenir unes condicions de canvi diferents.

  • 6.3
   Pagament
  • En el moment de confirmar la reserva s'ha d'abonar íntegrament el preu del Bitllet, tots els impostos, així com els càrrecs relatius a la reserva. Si no es verifica aquest pagament, s'entén que no s'ha celebrat el contracte de transport i procedirem a cancel•lar la reserva sense notificació prèvia al viatge.

 • 6.4
  Elecció i canvi de seients

La tria de seient està subjecte a les condicions de cada Tarifa, tal i com es descriu a la Condició General 9.

Si el Passatger decideix més endavant canviar un seient que prèviament ha reservat, Vueling li assignarà un seient nou segons la disponibilitat o l’elecció, però en cap cas reemborsarà el càrrec extra pagat pel primer seient.

Si el Passatger decideix més endavant canviar un seient que prèviament ha reservat, Vueling li assignarà un seient nou segons la disponibilitat o l'elecció, però en cap cas reemborsarà el càrrec extra pagat pel primer seient.

Les tripulacions de vol o de cabina estan autoritzades a modificar la ubicació dels Passatgers en els seients, sempre que això sigui necessari per a la seguretat del vol. Això pot ser especialment vàlid en el cas dels seients ubicats al costat de les sortides d'emergència, on no hi podran seure passatgers que necessitin una extensió del cinturó de seguretat, dones embarassades, menors d'edat, passatgers amb nens petits o amb discapacitats funcionals o –en general- tots aquells que en cas d'accident no puguin prestar al personal del vol l'ajuda a la qual estan obligats segons la normativa aeronàutica internacional aplicable als Passatgers situats en aquests seients.

 • 6.5
  Passatgers amb mobilitat reduïda i Passatgers amb guixos

En els aeroports de la CE, és responsabilitat de cada aeroport oferir un servei d'assistència als passatgers amb mobilitat reduïda o que tinguin alguna discapacitat. Sempre que el Passatger ho hagi comunicat amb una antelació mínima de 48 hores abans de la sortida del vol, Vueling s'encarregarà de fer arribar la petició del servei d'assistència a l'empresa gestora del servei. Un cop a l'aeroport, el Passatger haurà de dirigir-se a un dels punts de trobada habilitats a l'aeroport a tal efecte i sol•licitar allí l'assistència. Es recomana consultar el mapa de l'aeroport per tal de localitzar el punt de trobada més proper.

En els aeroports de fora de la CE, Vueling s'encarregarà –en els termes i les condicions que preveu la legislació vigent– de l'assistència dels passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda que l'hagin demanada, com a mínim, 48 hores abans del vol.

Vueling oferirà, sense càrrec addicional, l'assistència descrita en l'Annex II del Reglament (CE) 1107/2006, de 5 de juliol, als Passatgers amb mobilitat reduïda que hagin indicat que tenen necessitat d'assistència especial i que surtin d'un aeroport inclòs en el trajecte especificat en un Bitllet o Bitllet amb Connexió, hi arribin o hi transitin.

Els Passatgers amb una cama enguixada podran volar, sempre i quan acreditin, mostrant el certificat mèdic adient, que fa més de 24 hores que el guix es va posar i sota les següents condicions:

   • Si el Passatger porta un guix per sota del genoll, haurà de contractar dos seients.
   • Si el Passatger porta un guix per sota l'engonal, haurà de contractar tres seients.

El Passatger no podrà contractar un únic seient Priority, Excellence o XL per ometre el compliment de les condicions aquí indicades. Sigui com sigui, el Passatger haurà de posar-se en contacte amb el Centre d'Atenció al Client del Transportista per reservar el seient o seients contigus.

7.
Horaris i enllaços, retards, desviaments, substitució i cancel·lació de vols i passatgers no admesos a l’embarcament
  • 7.1
   Enllaços

En cas que el Passatger compri dos o més Vols punt a punt successius, és responsabilitat seva deixar prou temps per poder recollir l'equipatge del primer vol i, si escau, tornar a facturar-lo, passar pel control de seguretat i passaports i arribar fins a la porta d'embarcament del vol següent. Cada Vol punt a punt constitueix un contracte de transport independent, per la qual cosa Vueling no assumeix cap responsabilitat pel transport d'enllaç perdut. Tot el que s'acaba d'esmentar no s'aplicarà per als Bitllets amb Connexió. A les connexions d'una durada inferior als 50 minuts, es recomana que el Passatger reservi un seient a les files davanteres de l'avió que li permeti ser dels primers passatgers en desembarcar. Vueling no assumirà cap responsabilitat per la pèrdua del vol en connexió per una causa imputable al Passatger.

   • 7.2
    Retards, cancel•lacions i sobrereserva de bitllets
   • En cas que el Passatger es vegi afectat per qualsevol d'aquestes situacions, se li aplicarà la normativa en aquesta matèria, constituïda pel Reglament CE 261/2004, d'11 de febrer de 2004.
8.
Equipatge
  • 8.1
   General

El Passatger haurà d'adjuntar una etiqueta identificativa amb informació de contacte verídica i actualitzada abans de facturar l'equipatge. Per la seva banda, VUELING assumeix la responsabilitat de l'equipatge del Passatger des d'aquell moment. El Transportista lliurarà al Passatger un taló d'equipatge que acredita que s'ha produït la facturació i que el Passatger ha de conservar fins que reculli l'equipatge.

    • 8.2
     Mercaderies perilloses

No s'acceptarà transportar a la bodega o a la cabina, sense el consentiment previ exprés de Vueling, elements que puguin posar en perill l'avió, les persones o els béns a bord de l'avió, com ara els especificats a la Normativa de mercaderies perilloses de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) i l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), que inclouen, entre altres, ampolles de gas, líquids i sòlids inflamables, verins, material radioactiu, materials corrosius, armes de foc i explosius. Per a més informació sobre el transport de mercaderies perilloses, consulteu les nostres normes.

Si teniu dubtes sobre quins articles podeu transportar a la cabina de l'aeronau o a la bodega, o sobre on haureu de transportar certs articles, poseu-vos en contacte amb nosaltres abans del vol o, quan arribeu a l'aeroport, adreceu-vos al taulell de vendes o al de Servei d'atenció al client.

 • 8.3
  Dret del Transportista a inspeccionar l’equipatge
 • Per motius de seguretat, podem demanar-vos que permeteu el registre, per mitjà de raigs X o de qualsevol altre tipus d'escàner, del vostre equipatge, i és possible que el vostre equipatge es registri o hagi estat registrat en la vostra absència si no esteu present (fins i tot trencant els tancaments de l'equipatge) juntament amb les autoritats competents amb la finalitat de determinar si esteu en possessió d'algun dels elements descrits a les clàusules 8.2 i 8.5.
 • Si us negueu a complir el requisit indicat al paràgraf anterior, podem rebutjar a transportar-vos sense dret a reemborsament o cap altra responsabilitat. En el cas que un registre us provoqui lesions, o bé els raigs X o l'escàner usats a la inspecció malmetin el vostre equipatge, no ens farem responsables d'aquests danys llevat que siguin provocats per una negligència nostra.
 • Si se us demana, haureu d'estar present a la inspecció del vostre equipatge, tant de l'equipatge de mà com del facturat, que duran a terme els agents de duanes o uns altres funcionaris del govern. No som responsables davant vostre de cap pèrdua o dany que pugueu patir per l'incompliment d'aquest requisit per part vostra, llevat que sigui a causa d'una negligència nostra.

 • 8.4
  Pes de l’equipatge per passatger

Amb la tarifa Basic, la facturació d'una maleta de fins a 23 kg per passatger està subjecta al pagament d'un suplement variable en funció de les característiques singulars de cada vol. A les tarifes Optima i Excellence s'inclou la facturació d'una maleta de fins a 23 kg sense cap cost addicional.

Amb qualsevol de les tarifes, el Passatger podrà facturar més d'una peça d'equipatge sempre i quan pagui el càrrec corresponent per peça.

Està permès superar el pes d'una peça facturada pagant el càrrec corresponent i amb el límit de 32 kg per peça.

Vueling pot negar-se a transportar, totalment o en part, l'equipatge que superi aquest pes o que no hagi estat abonat prèviament.

Amb els nadons menors de dos anys es pot transportar, sense cap mena de càrrec, una cadira, un cistell o un bressol completament plegats.

 • 8.5
  Equipatge de mà

Cada Passatger només podrà dur estrictament una peça d'equipatge de mà d'un pes màxim de 10 kg i d'unes mides màximes de 55 x 40 x 20 cm, llevat de la tarifa Excellence, que permet dur un equipatge de mà d'un pes màxim de 14 kg.

A més, pot dur sense cap càrrec extra un element addicional de dimensions substancialment inferiors a les mides 55 x 40 x 20 cm, com ara un maletí petit, una bossa de dona o una càmera de vídeo o fotos.

A la porta d'embarcament, l'equipatge de mà que no s'ajusti a la normativa de la companyia, és a dir, que superi la quantitat, el pes i les mides indicades prèviament, serà retirat i carregat a la bodega de l'avió, amb un cost addicional.

El transportista es reserva el dret a cancel•lar la reserva i a negar l'embarcament a aquells passatgers que no compleixin els requisits d'equipatge de mà indicats prèviament.

Els objectes que no compleixin els requisits previstos pel que fa a la mida de l'equipatge de mà (incloent-hi els instruments musicals i similars) no es podran transportar al compartiment de la cabina de passatgers a no ser que el Passatger hagi pagat un Bitllet o Bitllet amb Connexió addicional per transportar-los.

No es poden transportar com a equipatge de mà els objectes següents:

  • Armes de foc i altres dispositius que descarreguin projectils (incloent-hi tot tipus d'armes de foc, com ara pistoles, rifles o escopetes, pistoles de joguina, imitacions, peces procedents d'armes de foc, mires telescòpiques, armes d'aire comprimit i CO2, pistoles llença-bengales i pistoles "estàrter" o de senyalització, arcs, ballestes i fletxes, arpons i fusells de pesca, i fones i tiradors).
  • Dispositius específicament dissenyats per atordir o immobilitzar (incloent-hi pistoles per atordir, pistoles elèctriques tipus "Taser" o bastons per atordir, aparells atordidors per a animals i pistoles de matador i productes químics, gasos i nebulitzadors neutralitzadors o paralitzadors, com ara gasos lacrimògens, polvoritzadors d'àcid i aerosols repel•lents d'animals).
  • Objectes de punta esmolada o vora tallant (incloent-hi destrals, destralons i similars, picots i punxons per al gel, ganivets i navalles amb fulles de més de 6 cm de longitud, fulles i navalles d'afaitar, bisturins, bastons d'esquí i excursionisme, tisores amb fulles de més de 6 cm de longitud, equips d'arts marcials punxeguts o tallants i espases i sabres).
  • Instruments contundents (com ara bats de beisbol i softbol, pals i bastons o equips d'arts marcials).
  • Substàncies i dispositius explosius o incendiaris (com ara municions, fulminants, detonadors i espoletes, reproduccions o imitacions de dispositius explosius, mines, granades i altres càrregues explosives d'ús militar, focs artificials i altres articles de pirotècnia, pots de fum i cartutxos generadors de fum i dinamita, pólvora i explosius plàstics).
  • Eines de treball que poden utilitzar-se per provocar ferides a per amenaçar la seguretat de l'aeronau (com ara palanques, trepants i broques, eines amb una fulla o un eix de més de 6 cm de longitud, com ara tornavisos i enformadors, serres, bufadors, pistoles de projectil fix i pistoles engrapadores).

De conformitat amb el que estableix el Reglament 185/2010, només es poden transportar com a equipatge de mà envasos amb líquids, aerosols i gels (per exemple, dentifrici, fixador de cabell, begudes, sopes, perfums, escuma d'afaitar, locions, cremes d'untar alimentàries i altres articles de consistència similar etc.) que no superin els 100 ml, els quals es dipositaran en una bossa transparent d'una capacitat màxima de 1000 mil•lilitres o equivalent que es pugui tancar hermèticament. Només es permetrà una bossa per passatger.

També es permeten líquids o semisòlids (per exemple, preparats infantils) que s'hagin de consumir a bord per necessitats mèdiques o per una necessitat dietètica especial, tot i que, en aquests casos, se'n podrà demanar l'autenticitat al Passatger.

Es permet l'entrada a l'avió de líquids que s'hagin comprat a:

 • Botigues de l'aeroport situades més enllà del control de targetes d'embarcament, en punts de venda subjectes a procediments de seguretat aprovats com a part del programa de seguretat de l'aeroport, sempre que estiguin empaquetats en una bossa a prova de manipulacions i es mostri l'acreditació que la compra ha estat adquirida en aquest aeroport concret i en aquest mateix dia.
 • Punts de venda situats a la zona restringida de seguretat subjectes a procediments de seguretat aprovats com a part del programa de seguretat de l'aeroport.
 • Botigues d'altres aeroports comunitaris, sempre que els líquids estiguin empaquetats en una bossa a prova de manipulacions i es mostri una prova satisfactòria que la compra ha estat efectuada a la zona d'operacions d'aquest aeroport concret i en aquest mateix dia./span>

VUELING recomana la lectura d'aquest Reglament per consultar detalladament totes les prohibicions de transport en matèria d'equipatge de mà vigents.

VUELING denegarà l'embarcament, en qualsevol moment i sense cap compensació econòmica, dels equipatges de mà que no compleixin els requisits previstos al Reglament que s'ha esmentat.

L'equipatge de mà s'ha de col•locar als compartiments tancats instal•lats a la part superior de la cabina, sota el seient del Passatger o en un altre indret especificat per la tripulació de cabina. A la tarifa Excellence, el Passatger tindrà dret a la reserva d'un espai per a un equipatge de mà de fins a 14 kg. El Passatger respondrà pels perjudicis causats a VUELING o a tercers pel seu equipatge, llevat que els perjudicis s'hagin produït per una negligència de VUELING.

 • 8.6
  Retirada i lliurament d'equipatge
 • El Passatger pot retirar el seu equipatge des del moment en què el Transportista el posi a la seva disposició als punts assenyalats a aquest efecte a l'aeroport de destinació. La recepció de l'equipatge sense protestes per part del tenidor del taló o del Bitllet en els terminis establerts legalment implica la renúncia a tota reclamació posterior.
 • El Passatger autoritza Vueling per tal que, en cas de pèrdua del seu equipatge, la Companyia o tercers facin les investigacions necessàries per trobar-ne el titular, utilitzant per fer-ho els objectes o els elements que hi hagi tant a l'interior com a l'exterior de l'equipatge, i amb el respecte adequat per la confidencialitat de les dades personals obtingudes.
 • En el supòsit que el Passatger no reculli l'equipatge després de set dies des de la seva posada a disposició, el Transportista podrà exigir-li la quantitat de 10 euros per cada dia d'emmagatzematge. Si el Passatger no recull l'equipatge en un període màxim de sis (6) mesos a comptar des del moment en què l'equipatge estigui disponible, Vueling en pot disposar sense incórrer en cap responsabilitat.
 • En el supòsit que un Passatger reclami una peça d'equipatge i no n'aporti el taló corresponent, aquesta peça d'equipatge només li serà lliurada si pot provar, a satisfacció del Transportista, que té dret al lliurament de l'esmentada peça. Si VUELING ho sol•licita, en casos justificats aquesta persona ha de proveir, abans de retirar l'equipatge, la cobertura econòmica adequada per indemnitzar el Transportista per qualsevol pèrdua, dany o despesa en què pugui incórrer com a conseqüència d'aquest lliurament.
 • VUELING pot bloquejar o denegar el lliurament de l'equipatge al Passatger que porti qualsevol equipatge que resulti sospitós o si així ho sol•licita un altre Passatger o les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat espanyols o els cossos de seguretat de cada país. En aquests casos, el Passatger ha de complir els tràmits legalment previstos per recollir l'equipatge i el Transportista no assumeix cap responsabilitat pel retard o la denegació del lliurament.
 • En cas que el Passatger compri dos o més Vols punt a punt successius, és responsabilitat seva deixar prou temps per poder recollir l'equipatge del primer vol i, si escau, tornar a facturar-lo, passar pel control de seguretat i de passaport i arribar fins a la porta d'embarcament del segon vol i/o vols següents. Tot el que s'acaba d'esmentar no s'aplicarà per als Bitllets amb Connexió.
 • En els Bitllets amb Connexió, el Passatger haurà de facturar l'equipatge a l'aeroport d'origen i recollir-lo a l'aeroport de destinació, recaient en el Transportista la responsabilitat de la manipulació de l'equipatge a les escales de la ruta.
 • 8.7
  Danys a l’equipatge
 • En cas de pèrdua o danys a l'equipatge, s'aplicaran les regles estipulades per les normes internacionals i nacionals en vigor, en especial la Llei de Navegació Aèria del 1960 i el Conveni de Mont-real del 28 de maig del 1999, així com el Reglament (CE) núm. 2027/97, del Consell.
 • VUELING és fa responsable, en cas de destrucció, pèrdua, retard o danys a l'equipatge, fins a la quantitat de 1.131 Drets Especials de Gir per passatger. El Passatger pot acollir-se a un límit de responsabilitat més elevat efectuant una declaració especial de valor, amb el corresponent cost addicional. Pel que fa a l'equipatge no facturat, VUELING només es farà responsable dels danys que hagin estat provocats per la seva culpa.
 • Si l'equipatge facturat s'ha malmès, perdut, destruït o s'ha lliurat amb retard, el Passatger ha d'indicar-ho per escrit a VUELING el més aviat possible i sempre abans de 7 dies en cas de danys i de 21 dies en cas de pèrdua. Aquests terminis es comptaran a partir de la posada a disposició de l'equipatge.
 • En cap cas, VUELING no es fa responsable de les abonyegadures, esgarrinxades, taques, nanses i/o rodes trencades a l'equipatge, llevat que (i) es demostri que l'equipatge es trobava en perfecte estat abans de deixar-lo sota el control de VUELING, (ii) s'especifiqui el dany i, (iii) es demostri que el dany al•legat s'ha produït mentre VUELING era responsable de l'equipatge.
 • S'adverteix als Passatgers que VUELING no es fa responsable dels danys produïts en articles peribles i fràgils transportats com equipatge de bodega o de mà, llevat que (i) es provi que els articles en qüestió estaven correctament embolicats, (ii) s'especifiqui el dany i (iii) es demostri que el dany al•legat s'ha produït mentre VUELING era responsable de l'equipatge. Per a més informació, consulteu les normes sobre articles peribles i fràgils.
 • Si la companyia aèria encarregada del vol no és VUELING, el Passatger podrà formular una queixa o reclamació a la companyia en qüestió.
 • 8.8
  Animals i equipatges especials:

El Passatger que habitualment necessiti un gos guia pot viatjar amb l'animal a la cabina, sempre que l'animal estigui ben lligat i el Passatger respongui dels perjudicis que pugui causar a la resta del passatge.

Durant el procés de reserva, el Passatger podrà optar per contractar el servei de transport de mascotes a la cabina de l'aeronau (el transport d'animals a la bodega de l'aeronau no està permès), per la qual cosa haurà d'abonar un preu addicional i complir les condicions següents:

  • Únicament s'admetran a bord certs animals, com ara els gossos, els gats, els ocells (llevat dels rapinyaires), els peixos i les tortugues d'aquari. No s'admetrà cap altra família d'animals, com ara els rosegadors, els mamífers lagomorfs (per exemple, els conills), els animals de granja ni animals que desprenguin olors (per exemple, les fures) o emetin sorolls que puguin causar molèsties a la resta de passatgers o que puguin posar en perill la seguretat a bord de l'aeronau.
  • L'animal ha d'estar tancat en una cistella de viatge que no sigui un contenidor rígid i que tingui orificis de respiració i fons impermeable (les caixes casolanes manipulades no estan permeses). Si el recipient no és acceptable o segur, serà rebutjat tenint en compte el parer exclusiu del personal de terra o de vol.
  • Les mides màximes de la cistella de transport no poden superar el 45 cm de llargada, els 39 cm d'amplada i els 21 cm d'alçada.
  • El pes màxim de la cistella de transport (incloent-hi l'animal i tots els complements) és de 8 Kg.
  • Els recipients per menjar i beure han d'estar coberts per evitar que el seu contingut es vessi.
  • La caixa s'ha de transportar al terra, entre els peus del Passatger o sota del seient. Queda prohibit transportar la caixa en el seient contigu al del Passatger, encara que estigui buit, o sobre les cames.
  • Vueling podrà rebutjar tots els animals que per les seves característiques especials (mala olor, estat sanitari, higiene o comportament violent) puguin resultar perillosos o una molèstia per a la resta de passatge.
  • Els passatgers que transporten animals s'hauran de fer càrrec dels animals en tot moment i seran els responsables de qualsevol problema que puguin provocar.
  • L'animal no es podrà treure del recipient en cap circumstància des de l'embarcament fins al desembarcament de l'avió.
  • Només es pot transportar un sol animal per caixa.
  • Els animals no es poden transportar al seient Excellence o XL.

El Passatger haurà d'assegurar-se que la normativa del país de destinació permeti el transport i l'entrada al país de l'animal segons la legislació local i que la mascota (i) compleixi totes les mesures higièniques exigides i (ii) disposi de tota la documentació necessària per a la tinença i el transport.

El Passatger es responsabilitzarà de qualsevol perjudici (com ara multes imposades pel país de destinació del vol, etc.) que VUELING pugui patir pel transport del seu animal sense la documentació adequada.

Només s'admeten dos animals a la cabina de l'avió en un mateix vol. El sistema informàtic de reserva no oferirà la possibilitat de contractar aquest servei als passatgers que vulguin fer la reserva quan ja s'hagi assolit la quota màxima.

VUELING no ofereix la possibilitat de transportar animals a la bodega de l'avió.

Per transportar equipatges esportius i especials, el Passatger ha d'acceptar les condicions i les tarifes específiques en el moment de la seva contractació.

 • 8.9
  Transport d'equips de persones de mobilitat reduïda

D'acord amb el que està definit al Reglament (CE) 1107/2006, es permet el transport de fins a dos equips de mobilitat per persona amb discapacitat o mobilitat reduïda, sense cap càrrec addicional.

 

9.
Tarifes Basic, Optima i Excellence
 • 9.1
  Tarifa Basic

La tarifa Basic inclou únicament el transport des de l'aeroport de sortida fins a l'aeroport de destinació, així com l'acumulació de punts del programa de fidelització Punto.

La tarifa Basic només permet facturar l'equipatge i triar seient previ pagament dels suplements corresponents.


Tarifa Optima

A banda de les prestacions de la tarifa Basic, la tarifa Optima inclou els serveis següents:

(i) El servei "Avança el teu" que permet avançar el vol per un altre que surti el mateix dia totalment gratis. Aquest canvi només es podrà fer directament al taulell de venda de l'aeroport, entre 2 hores abans de la sortida del nou vol i el tancament del taulell de facturació, 40 minuts abans de la sortida del nou vol (excepte Roma, que tanca 45 minuts abans de la sortida del vol). Aquest servei només és vàlid als aeroports d'Espanya i a Roma (FCO), Milà (MXP), París (ORY) i Venècia (VCE) per als vols que tinguin més d'una freqüència al dia.

(ii) Reserva gratis d'un seient determinat a bord entre els que estiguin disponibles per a aquesta tarifa.

(iii) Facturació gratuïta d'una única peça d'equipatge (fins a 23 kg).

 • 9.1.2
  Reserves amb la tarifa Optima

  Es podrà reservar la tarifa Optima sempre que estigui disponible per al trajecte escollit. En els diferents trajectes d'una mateixa reserva no serà possible combinar la tarifa Optima amb la tarifa Excellence.

  Rebràs automàticament la targeta d'embarcament per email quan hagi finalitzat el procés de compra i amb la condició que se t'assigni un seient.

  • 9.1.3
   Modificació de reserves amb la tarifa Optima

El passatger podrà avançar el seu vol per un altre que surti el mateix dia de manera totalment gratuïta, sempre que hi hagi disponibilitat de places i en funció d'allò que s'estableix a l'apartat 9.1 (i).

El canvi de la tarifa Optima a la tarifa Basic o Excellence no està permès.

Un cop contractada, la tarifa Optima només permetrà realitzar canvis de data/hora i de nom dins de la mateixa Tarifa.

 • 9.2
  Tarifa Excellence

La tarifa Excellence inclou, a banda de les prestacions de la tarifa Optima, els serveis següents:

(i) Reserva gratis d'un seient Excellence a la primera fila de l'avió. En el cas que no hi hagi disponibilitat de seients, el Transportista podrà ubicar el Passatger a la segona fila de l'avió sense haver de variar cap prestació.

(ii) Espai reservat a bord per a un equipatge de mà de 14 kg.

(iii) Embarcament i taulells preferents. Aquest servei només estarà disponible als aeroports de Barcelona, Madrid i Bilbao.

(iv) Flexibilitat en els canvis de data i hora del vol, sempre que hi hagi places disponibles i s'aboni la diferència de preu entre el bitllet original i el preu del bitllet disponible en el moment del canvi, si escau. Si la tarifa disponible és inferior en el vol nou, Vueling no abonarà cap reemborsament.

(v) Reemborsament permès en cas que el client no pugui viatjar. El reemborsament s'ha de sol•licitar com a molt tard 2 hores abans de la sortida del vol.

(vi) Beguda i snack a bord.

 • 9.2.1
  Reserves amb la Tarifa Excellence

  Es podrà reservar la tarifa Excellence sempre que estigui disponible per al trajecte escollit. En els diferents trajectes d'una mateixa reserva no serà possible combinar la tarifa Excellence amb la tarifa Optima.

  Rebreu automàticament per email la targeta d'embarcament quan hagueu acabat el procés de compra i sempre que se us hagi assignat un seient. Per la ubicació del seients Excellence a l'avió, amb aquesta tarifa no poden viatjar els menors de 24 mesos, els menors entre 24 mesos i 11 anys que no vagin acompanyats d'un responsable de més de 16 anys, les embarassades i els passatgers amb necessitats especials. Tampoc s'hi poden transportar animals.

   • 9.2.2
    Modificació de reserves de la Tarifa Excellence

El canvi de la tarifa Excellence a la tarifa Optima o Basic no està permès.

Si es vol fer un canvi de data i hora però en el vol nou que s'ha triat no hi ha disponibilitat de la tarifa Excellence, el passatger podrà triar si vol volar amb les condicions comercials de les tarifes Basic o Optima (si estan disponibles per al mateix vol), procedint a la cancel•lació i devolució de l'import de la tarifa Excellence i a la realització d'una nova reserva amb la tarifa Basic o Optima. En el moment de realitzar la nova reserva amb la tarifa Basic o Optima, es perden els privilegis de la tarifa Excellence.

Qualsevol modificació haurà de realitzar-se a través del Centre d'Atenció al Client o als taulells de venda de l'aeroport per als casos en què el client vulgui avançar el vol.

Els canvis d'horari estan permesos sense haver de pagar cap recàrrec per canvi de vol, tot i que caldrà pagar la diferència de preu entre el bitllet original i el preu del bitllet disponible en el moment del canvi.

De la mateixa manera, el canvi de titular està permès i és gratuït.

  • 9.2.3
   Anul•lació de reserves en Tarifa Excellence

És possible anul•lar un vol amb la tarifa Excellence sense necessitat d'al•legar cap causa. L'anul•lació pot aplicar-se també a només un trajecte de la reserva, com ara el vol d'anada o el de tornada. L'anul•lació s'ha de realitzar fins a 2 hores abans de l'hora d'enlairament del vol que es desitja anul•lar.

En cas d'exercitar aquest dret, es reemborsarà l'import del preu que s'hagi abonat pel vol que decidiu anul•lar, llevat de l'import corresponent al càrrec per pagament amb targeta de crèdit o Paypal i els serveis addicionals que s'hagin contractat.

 

10.
Facturació i formalitats administratives
  • 10.1
   Termini màxim de facturació
  • El passatger ha d'arribar a l'aeroport amb prou temps respecte de l'hora de sortida del vol per poder complir totes les formalitats governamentals i, si escau, facturar l'equipatge. Els taulells de facturació obriran dues hores abans de la sortida prevista del vol i tancaran 40 minuts abans (encara que el vol vagi endarrerit), tret dels següents aeroports:
      • Roma Fiumicino (FCO) i Sant Petersburg (LED): 45 minuts abans de la sortida.
      • Tel Aviv Ben Gurion (TLV), Argel (ALG), Orà (ORN) i Beirut (BEY): 60 minuts abans de la sortida.
      • Barcelona amb destinació Tel Aviv - Ben Gurion (TLV): 60 minuts abans de la sortida.
      • Madrid (MAD) amb destinació Bucarest (OTP): 60 minuts abans de la sortida.
      • París Orly (ORY) amb destinació Tànger (TNG): 60 minuts abans de la sortida.
  • Un cop transcorregut aquest temps, no s'acceptarà cap equipatge ni s'expediran targetes d'embarcament. Un cop passat el termini màxim de facturació, el Transportista podrà cedir els seients dels Passatgers amb reserva i sense targeta d'embarcament anticipada que no s'hagin identificat al taulell de facturació corresponent o a qualsevol altra dependència indicada pel Transportista abans del termini màxim de facturació als Passatgers que estiguin en llista d'espera pendents d'acceptació.
  • 10.2
   Facturació
  • Per facturar l'equipatge, el Passatger ha de presentar el Bitllet o el número de reserva corresponent, així com també un document legalment suficient per tal d'acreditar-ne la identitat. El Transportista es reserva el dret d'identificar –ell mateix o mitjançant tercers– el Passatger per altres mitjans si considera que la documentació que presenta és insuficient o si té dubtes sobre la identificació o la validesa de la documentació que aporta.
 • 10.3
  Embarcament
 • L'embarcament començarà 40 minuts abans de la sortida del vol. La porta d'embarcament es tancarà 20 minuts abans de la sortida. El Transportista es reserva el dret de cancel•lar l'assignació de seients i la reserva als passatgers que no embarquin com a mínim 20 minuts abans de l'hora de sortida prevista. Els passatgers que arribin tard al taulell de facturació no seran admesos a bord ni tindran dret a cap indemnització per embarcament denegat i respondran pels perjudicis que VUELING pateixi pel fet que hagin de localitzar i retirar l'equipatge de l'aeronau perquè l'hagi facturat el Passatger però que no s'hagi presentat a la porta d'embarcament en el termini adequat.
 • Sempre que sigui possible, les famílies que viatgin amb nens, els passatgers en cadira de rodes i els passatgers amb mobilitat reduïda tindran preferència en el moment d'embarcar.
 • 10.4
  Servei de rescat de passatgers
 • VUELING disposa d'un servei específic per tal de facilitar als Passatgers que hagin perdut un vol i mitjançant el pagament previ del cost corresponent, l'embarcament en un vol posterior (Rescat de passatgers). En el cas que el Passatger vulgui contractar aquest producte, queda sotmès, de la mateixa manera, a allò que disposen aquestes Condicions en relació amb el vol nou.
 • 10.5
  Documents de viatge
 • El Passatger serà el responsable d'obtenir, mantenir en el seu poder i presentar quan se li ho requereixi, tota la documentació d'entrada i sortida exigida pels països des dels quals, als quals o bé sobre els quals se'l transporta, així com la documentació sanitària o qualsevol altra documentació que siguin exigibles en els susdits països. El Transportista es reserva el dret de negar-se a transportar qualsevol Passatger que no hagi complert amb les esmentades lleis, regulacions, normes, exigències o requisits aplicables, o els documents del qual no s'ajustin a les susdites lleis, regulacions, normes, exigències o requisits aplicables, segons el parer del Transportista o de les autoritats del país de sortida o d'arribada.
 • D'acord amb el Reglament (UE) 610/2013, del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 segons el qual es modifica el Reglament (CE) n o 562/2006 del Parlament Europeu i del Consell, segons el qual s'estableix un Codi comunitari de normes per al pas de persones per les fronteres (Codi de fronteres Schengen), el Conveni d'aplicació de l'Acord de Schengen, els Reglaments del Consell (CE) n o 1683/95 i (CE) n o 539/2001 i els Reglaments del Parlament Europeu i del Consell (CE) n o 767/2008 i (CE) n o 810/2009, per a estades previstes en el territori dels Estats membres d'una durada que no superi els 90 dies dins de qualsevol període de 180 dies, la qual cosa implica tenir en compte el període de 180 dies que precedeix cada dia d'estada. La data d'entrada es considerarà el primer dia d'estada en el territori dels Estats membres, i la data de sortida el darrer dia d'estada en el territori dels Estats membres. No es tindran en compte per al càlcul de la durada de l'estada en el territori dels Estats membres els períodes d'estada autoritzats mitjançant un visat nacional de llarga durada o un permís de residència. Les condicions d'entrada per als nacionals de tercers països que no pertanyen a la Unió Europea i països que no han signat l'Acord de Schengen, seran les següents:
  • a) estar en possessió d'un document de viatge (passaport) vàlid que atorgui al seu titular el dret de creuar la frontera i que compleixi els següents criteris: i) seguirà sent vàlid com a mínim tres mesos després de la data prevista de sortida del territori dels Estats membres; ii) s'haurà d'haver emès durant els deu anys anteriors.
  • b) estar en possessió d'un visat vàlid quan així ho exigeixi el Reglament (CE) n o 539/2001 del Consell, del 15 de març del 2001, segons el qual s'estableix la llista de tercers països els membres nacionals dels quals estan sotmesos a l'obligació de tenir un visat per creuar les fronteres exteriors, i la llista de tercers països els membres nacionals dels quals estan exempts d'aquesta obligació (1), llevat que siguin titulars d'un permís de residència vàlid;
  • c) estar en possessió de documents que justifiquin l'objecte i les condicions de l'estada prevista i disposar de mitjans de subsistència suficients, tant per al període d'estada previst com per a la tornada al país d'origen o el trànsit a un tercer país en el qual la seva admissió estigui garantida, o estar en condicions d'obtenir legalment els esmentats mitjans;
  • d) no estar inscrit com a no admissible en el SIS;
  • e) no suposar cap amenaça per a l'ordre públic, la seguretat interior, la salut pública o les relacions internacionals de cap dels Estats membres ni, en particular, estar inscrit com a no admissible a les bases de dades nacionals de cap Estat membre per idèntics motius.
 • 10.6
  Denegació d’ingrés a un país
 • En el cas que, per qualsevol motiu, una autoritat pública d'algun dels països als quals, des dels quals o sobre els quals es realitza el transport impedeixi l'entrada del Passatger al seu país, fins i tot en trànsit, el Passatger haurà de pagar el preu del seu transport de tornada a l'aeroport d'origen o a qualsevol altre aeroport. El Transportista no estarà obligat a reemborsar al Passatger la part del preu del Bitllet corresponent a les rutes que el Passatger no hagi completat, ni tampoc no té cap responsabilitat en relació amb l'equipatge d'aquest Passatger.
 • 10.7
  Responsabilitat del Passatger
 • Si el Transportista ha de pagar alguna multa o sanció o ha d'incórrer en alguna despesa deguda a l'incompliment, per part del Passatger i del seu equipatge (duanes, policia, etc.), d'alguna llei, exigència o altres requisits de viatge dels països des dels quals, als quals, o sobre els quals es realitzi el transport, el Passatger haurà de reemborsar, quan li ho sol•liciti el Transportista, l'import que el Transportista hagi pagat o les despeses en què hagi incorregut o hagi d'incórrer.
 •  
11.
Dret del Transportista a denegar el transport als passatgers i restriccions al transport
  • 11.1
   Dret del Transportista a denegar el transport als Passatgers

El Transportista es reserva el dret a denegar, en qualsevol moment, el transport a un Passatger que tingui un Bitllet si segons el parer del Transportista:

       • És necessari o convenient per motius de seguretat pública.
       • És necessari o convenient per complir les lleis o normes aplicables a un país d'origen, destinació o escala del vol.
       • És necessari o convenient per motius de conducta, estat, edat o condició mental o física del Passatger.
       • És necessari o convenient per evitar danys, incomoditats o molèsties greus a altres passatgers o a la tripulació.
       • És necessari o convenient perquè el Passatger no ha complert amb anterioritat i de manera reiterada les normes del Transportista.
       • El Passatger ha lliurat al Transportista algun document (a) que s'hagi adquirit de manera presumptament il•legal, (b) que hagi estat denunciat com a perdut o robat, o (c) que sigui fals o contingui modificacions o alteracions de qualsevol tipus no realitzades pel Transportista. En aquests casos, el Transportista es reserva el dret de retenir aquests documents.
       • La persona que es presenti al taulell del Transportista no es correspongui amb el titular del Bitllet. En aquest cas, el Transportista es reserva el dret de retenir aquest Bitllet.
       • El Passatger no ha pogut acreditar que hagi pagat completament el Bitllet d'avió, o se li ha demanat la cancel•lació del càrrec de la targeta bancària amb què el va pagar.

   • 11.2
    Restriccions al transport
       • Dones embarassades: El transportista accepta transportar dones embarassades fins a la setmana 27 (inclusivament) de gestació sense haver de presentar cap certificat mèdic. Si el viatge té lloc entre la setmana 28 i la 35 (inclusivament) de gestació, caldrà presentar el permís original del metge, en el qual es confirmi que la passatgera és apta per volar, i on hi haurà de constar també el període de validesa, el número de col·legiat i la signatura del metge. Les dones que es trobin en la setmana 36 de gestació en endavant no podran viatjar.
       • Menors: Els menors de 12 anys no poden viatjar sense un responsable major de 16 anys. Els menors amb edats entre 5 i 11 anys (13 + 364 dies) poden viatjar sols mitjançant la contractació del Servei d’Acompanyament de Menors (UM)

        Condicions per al servei de menors no acompanyats: UM

        1. Condicions del Servei de Menors No Acompanyats

        El Servei de Menors No Acompanyats és obligatori per a nens amb edat entre 5 i 11 anys (11 + 364 dies) que desitgen viatjar sols. El cost del servei és de 35,00 per trajecte nacional i 55,00 per trajecte internacional e Illes Canàries. La reserva d’aquest servei haurà de ser realitzada amb un mínim de 24 hores d’antelació a la sortida del vol. En realitzar la reserva, Vueling assignarà al menor el seient més adequat per a la seva assistència durant el vol. Aquest seient no es podrà canviar. Només podrà fer-ho el personal d’a bord o de facturació en cas necessari.

        En el cas d'Itàlia, la contractació d'aquest servei és obligatòria per als menors de 12 anys en vols nacionals i per a menors de 14 anys en vols internacionals.

        2. Formulari de menors no acompanyats

        A la pàgina de confirmació del vol trobareu un botó per imprimir el formulari en format PDF. Si no disposeu de lector podeu descarregar el programa des d’aquella mateixa pàgina. Haureu d’imprimir totes les còpies corresponents.

        Per defecte s’imprimiran 3 còpies per menor i trajecte. Cada còpia estarà emplenada amb les dades del menor i el pare/mare o tutor facilitades durant la reserva i haurà de ser completada amb les dades de l’acompanyant en la sortida i la persona que rep al menor en l’arribada. Totes les còpies hauran de ser signades pel pare/mare o tutor. No s’accepten fotocòpies.

        Després de realitzada la reserva, es pot accedir a l’esmentat formulari a través de l’email de confirmació de dita reserva, a través de la secció de la web “Gestiona la teva reserva” i a la facturació dels aeroports. Si ho desitgeu també podreu sol·licitar un reenviament del formulari a través del nostre servei d’atenció al client.

        3. Obligacions del pare/mare o tutor

        El pare/mare o tutor es compromet a realitzar els tràmits necessaris per a que el menor sigui acompanyat en l’aeroport de sortida i recollit en l’arribada per les persones indicades al formulari.

        Ha d’assegurar-se que el menor porta al damunt tota la documentació necessària tant per al servei d’acompanyament com per poder ingressar al país de destí.

        Es compromet a fer-se càrrec del menor en el cas de que en arribar no estigui esperant-li la persona autoritzada designada en el formulari, o en el seu defecte autoritza a que Vueling retorni al menor al seu lloc de procedència i es compromet a indemnitzar i reemborsar a la companyia totes les despeses que s’originen per aquest motiu.

        Assumirà qualsevol despesa o perjudici addicional causat a tercers pel menor tant en vol com durant l’embarcament i desembarcament.

        Assumirà qualsevol despesa o perjudici addicional causat a tercers pel menor tant en vol com durant l’embarcament i desembarcament.

        4. Obligacions de l’acompanyant del menor a la sortida

        L’acompanyant del menor a la sortida ha de ser el mateix que figura en el formulari i ha de presentar en la facturació la següent documentació:

        Documentació d’identificació (passaport o DNI);
        Fotocòpia del passaport o DNI del pare o tutor;
        Passaport o DNI del menor;
        Les 3 còpies del formulari emplenades i signades pel pare o tutor del menor.

        L’acompanyant haurà d’esperar en l’aeroport fins que l’avió s’enlairi.
        Vueling assumeix la responsabilitat sobre el menor només des de que facturi en l’aeroport i l’agent encarregat per Vueling hagi comprovat que la documentació que habilita al menor per viatjar és completa i vàlida.

        5. Obligacions de la persona que recull al menor en l’arribada

        La persona que recull al menor en l’arribada haurà de ser la mateixa que figura en el formulari, degudament acreditada amb document d’identificació (Passaport o DNI) i haurà de signar dues còpies del formulari: la còpia per a l’aeroport de destí i la còpia del menor.

        Cerrar ventana

        que ofereix Vueling, amb el pagament previ del cost corresponent. Opcionalment, aquest servei es pot contractar per a menors amb una edat que es trobi entre 12 i 17 anys (17 + 364 dies).
 • Per motius de seguretat, els nadons menors de 7 dies d'edat no poden ser admesos a bord. Els infants de 7 dies a 2 anys (1 any + 364 dies) viatjaran a la falda de la seva mare o el seu pare, sense que es puguin embarcar cadiretes o bressols a la cabina de l'avió. Aquests passatgers menors de 2 anys hauran de pagar un import únic per vol. Només es permet a bord un màxim de 6 menors amb Servei d'acompanyament i d'edats entre 5 i 8 anys, i un nadó sense dret a seient per adult de més de 18 anys.
 • En qualsevol moment, tant Vueling com les autoritats locals de l’aeroport de sortida o de destinació poden exigir tota la documentació referent al nadó o al nen que pretengui viatjar, motiu per el qual es recomana dur-la sempre a mà.
 • Només s’accepten passatgers menors d’edat, però de més de 14 anys, a bord que disposin de DNI o passaport en vigor al seu nom. Els menors de 12 anys han de disposar, també, de passaport o DNI, però n’hi ha prou amb el llibre de família si es tracta d’un vol nacional i viatgen acompanyats d’algun dels dos pares.

És possible que les autoritats exigeixin, als menors de 18 anys residents en determinats països que viatgin sense la companyia dels seus pares o d’un tutor legal, un formulari signat per aquests abans de la sortida del vol, sense el qual no se’ls permet embarcar. En concret, i a tall d’exemple, en el cas de Romania, els menors de 18 anys que pretenguin viatjar sols o acompanyats pel pare o la mare, només podran fer-ho si disposen d’un certificat oficial signat per tots dos progenitors. A continuació es proporciona informació detallada sobre els requisits exigits per als vols internacionals des de determinats països:

   • Vols a la República Txeca: Els menors a partir dels 15 anys d'edat necessitaran un passaport propi per viatjar cap a la República Txeca i des de la República Txeca.
   • Francesos menors de 18 anys: Menors de 18 anys d'edat que viatgin a l'estranger sense cap dels dos pares o tutors legals des de territori francès:
    • Per als vols dins d'Europa, caldrà que almenys tinguin el document d'identitat o el passaport.
    • Per als viatges des de territori francès a un altre territori que es trobi fora d'Europa, a més d'un document d'identitat o passaport del menor, també es necessita una autorització per viatjar signada pels dos pares o tutors legals. Els menors de 18 anys que viatgin amb passaport vàlid no necessitaran aquesta autorització, ja que el passaport actua com a consentiment o autorització dels pares o tutors legals.
   • Espanyols menors de 18 anys: Menors de 18 anys que viatgin sense algun dels seus pares o tutors legals i que abandonin el territori espanyol sense els seus pares o tutors legals: Si tenen el DNI, només hauran de portar un model d'autorització per viatjar degudament emplenat pels dos pares o tutors legals (no s'admetrà si el document només l'ha signat un dels pares, ja que és obligatòria la signatura dels dos pares). Aquest model d'autorització es pot aconseguir a les dependències de la policia. Els menors de 18 anys que viatgin amb passaport vàlid no necessitaran aquesta autorització, ja que el passaport actua com a consentiment o autorització dels pares o tutors legals.
   • Italians menors de 14 anys: Als vols nacionals, els menors de 14 anys podran viatjar amb altres persones que no siguin els seus pares o tutors legals, sempre que mostrin el seu document d'identitat. Els menors d'entre 14 i 17 anys podran viatjar sols.

    En tot cas, els menors hauran de mostrar qualsevol dels documents indicats al Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 de desembre de 2000.

    Als vols internacionals, els menors de 14 anys hauran de mostrar el document d'identitat, el passaport o el permís de viatge i anar acompanyats d'un adult. Si es tracta dels seus pares o tutors legals, haurà de constar el nom dels pares o tutors legals que l'acompanyin; si es tracta d'un adult sense relació legal amb el menor, caldrà presentar, a més del document d'identitat del menor, una declaració de tutela temporal per viatjar fora d'Itàlia signada pels pares o tutors legals i verificada per les autoritats competents, incloent-hi a més el nom de l'acompanyant o de l'entitat o empresa responsable del menor.

    En tot cas, els menors han de mostrar un dels següents documents: (i) document d'identitat vàlid per a viatges internacionals, fins i tot dins de la UE o un país amb acord bilateral amb Itàlia, (ii) passaport individual, (iii) permís de viatge (només per a determinades destinacions) o certificat o extracte de certificat de naixement amb fotografia, emès a la localitat de naixement i verificat per les autoritats corresponents.

    Als viatges d'estudis o escolars amb menors, haurà de figurar el nom de la persona, institut o entitat responsable que organitza el viatge a la declaració de tutela temporal per viatjar fora d'Itàlia.
   • Un menor de 18 anys que viatgi a Portugal ha de:
    • viatjar acompanyat d'un dels pares o tutors, o
    • ésser rebut a l'aeroport o punt d'entrada per un dels pares o tutors, o
    • si no està acompanyat per un pare o tutor, portar una carta d'autorització per viatjar signada per un dels pares o tutors. Aquest document ha d'incloure el nom de l'adult responsable del menor durant la seva estada a Portugal.


    Menors residents que surtin de Portugal: Tots els menors, portuguesos i no portuguesos, que visquin a Portugal han de presentar una carta notarial d'autorització d'un dels pares o tutors si els menors han de sortir del país sense cap acompanyant. Si el menor viatja amb una tercera persona, en aquesta carta també hi ha de constar el nom de la persona que se'n fa càrrec. La carta d'autorització la pot emetre:
    • un dels pares del menor (si els pares estan casats)
    • el pare amb qui viu el menor (si els pares estan separats o divorciats)
    • un dels pares adoptius (si el menor és adoptat) o
    • el seu tutor legal.


    Un formulari estàndard per a menors que abandonen el país està disponible a la pàgina web del Servei portuguès d'immigració. El "Requerimento de Certidão" l'han d'emplenar els ciutadans portuguesos. El "Termo de Responsabilidade" l'han d'emplenar els ciutadans estrangers.
  • Romanesos menors de 18 anys: Els menors romanesos poden sortir de Romania amb la condició que viatgin:
   • amb els dos pares; o
   • amb un dels pares i la carta d'autorització del pare absent; o
   • amb un tutor legal (que no sigui ni el pare ni la mare) i la carta d'autorització dels pares, així com una prova d'un historial policial lliure d'antecedents penals.


   Si el menor viatja sol:
   • ha de presentar una carta d'autorització dels dos pares;
   • si els pares estan divorciats, la carta d'autorització haurà d'estar redactada pel pare que tingui la custòdia del menor acompanyada d'una còpia del decret final de divorci. Si un dels pares ha mort, la carta d'autorització ha d'anar acompanyada per una còpia del certificat de defunció.
    • Passatgers amb malalties i infeccions: El Transportista no accepta passatgers que pateixin o puguin estar patint malalties infeccioses greus o sobre les quals les autoritats sanitàries hagin decretat un nivell d’alerta oficial, com ara infeccions respiratòries greus, viriasi, tuberculosi o pneumònia.

 

12.
Conducta a l'interior de l'aeronau i política d'ús ampliat d'aparells electrònics a bord
 • Si, segons el parer del Transportista, la conducta del Passatger a bord de l'aeronau pot posar en perill l'aeronau o qualsevol persona o béns a bord, o suposa un obstacle perquè la tripulació compleixi les seves funcions, o si el Passatger fa cas omís de qualsevol instrucció per part de la tripulació o amenaça, abusa d'algun membre de la tripulació o l'insulta, o es comporta de manera escandalosa o de manera que pugui considerar-se ofensiva envers la resta de passatgers, el Transportista pot prendre les mesures que consideri necessàries per tal d'evitar que continuï aquest comportament, incloent-hi el desembarcament de l'aeronau. Posteriorment, VUELING executarà totes les accions legals per via civil o penal a què tingui dret.
 • Si, com a conseqüència de la conducta del Passatger a bord de l'aeronau, el comandant d'aquesta aeronau decideix, en l'exercici raonable del seu arbitri, desviar l'aeronau per tal de desembarcar-ne el Passatger, aquest haurà de pagar-li, al Transportista, totes les despeses i els costos que es derivin d'aquest desviament.
 • El consum de begudes alcohòliques només està permès si les begudes s'han adquirit a bord.

Ús ampliat d'aparells electrònics a bord

 • A bord de les aeronaus de VUELING es permet l'ús dels següents dispositius electrònics ("PED") per part dels passatgers:
 • Telèfons mòbils ("smartphones");
 • Tauletes electròniques ("tablets");
 • Auriculars electrònics cancel•ladors de soroll exterior;
 • MP3, MP4 i aparells semblants, així com reproductors de música digitals;
 • Jocs electrònics portàtils de mida reduïda;
 • Ordinadors portàtils i ordinadors de mida reduïda ("notebooks");
 • Tauletes de lectura, anomenades popularment "e-readers";
 • Dispositius Bluetooth;
 • Càmeres digitals de fotografia i vídeo personals (excloent-hi les càmeres professionals). El permís d'ús no inclou la possibilitat de fer fotografies dels membres de la tripulació o de qualsevol element de l'aeronau;
 • Reproductors de DVD/CD de mida reduïda;
 • Auriculars amb cables (excepte les operacions de rodadura, enlairament i aterratge.
 • Malgrat la informació anterior, en qualsevol moment del vol, la tripulació de l'aeronau podrà ordenar que s'apaguin i es desin tots els dispositius electrònics, fins i tot els que disposen de "mode avió/vol".
 • Els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics de mà que emetin ones electromagnètiques, podran usar-se a bord de les aeronaus de VUELING sempre que les portes estiguin obertes. Un cop tancades, únicament es permetrà el seu ús en el mode avió d'acord amb la taula següent:

Fase

PED de mà

PED pesant

Auriculars personals

WIFI, funcions de missatgeria i trucades

Embarcament
 
 
 
 
Retard perllongat de sortida a terra (1)
 
 
 
 
Taxi-out (2)
 
 
 
 
Enlairament (2)
 
 
 
 
Creuer (2)
 
 
 
 
Anunci 10 minuts per a l'arribada (2)
 
 
 
 
Aterratge (2)
 
 
 
 
Taxi-in (2)
 
 
 
 

Notes:

  • (1): sota el consentiment del comandant

 • (2): amb el "mode de vol/avió" activat.


 • Els dispositius electrònics que es facturin amb l'equipatge hauran d'estat apagats en tot moment.
 • L'ús de cigarretes electròniques està prohibit a bord de totes les aeronaus de VUELING.

 

13.
Responsabilitat per danys humans i materials
 • 13.1
  Consideracions generals
 • En cas d'accident, la responsabilitat de VUELING serà la següent:
     • La responsabilitat es limita als danys demostrats, i en cap cas VUELING no és responsable dels danys indirectes o insuficientment acreditats, ni tampoc dels danys no compensatoris.
     • VUELING no és responsable dels danys resultants del compliment per part seva de les lleis, reglaments governamentals, ordenances o requisits, o del seu incompliment per part del Passatger.
     • Les Condicions Generals de Transport també s'apliquen als Agents Autoritzats, als treballadors i als representants de VUELING, en la mateixa mesura que s'aplica a VUELING. La suma recuperable per part de VUELING, i dels Agents, empleats, representants i persones autoritzades, no pot superar la suma corresponent a la responsabilitat de VUELING, si escau.
     • Si la companyia aèria encarregada del vol no és VUELING, el Passatger podrà fer una reclamació davant de qualsevol de les companyies. La companyia contractant és la que figura al Bitllet o Bitllet amb Connexió.
     • Tota reclamació davant d'un tribunal s'ha de presentar en el termini màxim de dos anys des de l'arribada de l'aeronau o des del dia en què hauria d'haver arribat.
 • 13.2
  Lesions corporals
 • VUELING serà responsable dels mals soferts en cas de mort, ferides o qualsevol altra lesió corporal soferta pel Passatger si l'accident que causa el mal es produeix a bord de l'avió o durant alguna de les operacions d'embarcament i desembarcament dels passatgers, en els termes i amb l'extensió previstos en el Reglament 2027/97 (modificat pel Reglament 889/2002) i el Conveni de Mont-real de 28 de maig de 1999, i sens perjudici de les exclusions de responsabilitat de Vueling en el cas que (i) la mort, les ferides o qualsevol altra lesió corporal sigui deguda a l'estat de salut, físic o mental, del Passatger existent abans de les operacions d'embarcament dels passatgers; o (ii) si el dany és causat o afavorit per la negligència del Passatger o pel seu estat de salut anterior a l'embarcament del vol.
 • No es fixa cap límit econòmic per a la responsabilitat en cas de lesions o mort del Passatger. Per als danys de fins a 113.100 Drets Especials de Gir per Passatger, la companyia aèria no pot impugnar les reclamacions d'indemnització. Per damunt d'aquesta quantitat, la companyia aèria només pot impugnar una reclamació en cas que pugui provar que no hi va haver negligència ni falta de cap altre tipus de part seva.
 • La suma recuperable cobreix la reparació del dany, tal com es determini en una solució amistosa no contenciosa, o segons determini el dictamen d'un expert o d'un tribunal competent.
 • VUELING compensarà el Passatger pels danys recuperables únicament per la part que excedeixi qualsevol pagament rebut d'algun organisme d'assegurança social públic o de qualsevol institució similar.
 • VUELING es reserva el dret a recórrer contra tercers, incloent-hi, sense limitacions, els drets de subsidi i indemnització.
 • En cas de mort, ferides o lesions corporals com a conseqüència d'un accident aeri, a la(les) persona(es) amb dret a compensació, quan estigui(n) identificada(es), se li (se'ls) oferirà una bestreta per cobrir les seves necessitats immediates, de manera proporcional als perjudicis causats. En cas de mort, aquesta bestreta no ha de ser inferior a 16.000 Drets Especials de Gir per Passatger. La bestreta s'ha de pagar dins dels quinze (15) dies següents a la constatació de la identificació de la(es) persona(es) amb dret a compensació, no suposa cap admissió de responsabilitat i és deduïble de la quantitat definitiva a pagar per responsabilitat d'acord amb aquest apartat, però no es podrà reemborsar, llevat dels casos previstos a l'article 20 del Conveni de Mont-real o si no tenia dret a la indemnització.
 • Tota reclamació s'ha de presentar, com a màxim, en el termini de dos anys des que l'aeronau hagi arribat o hauria hagut d'arribar.

 

14.
Política de Privadesa

Vueling es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de tractar-les amb confidencialitat i, a aquests efectes, ha adoptat les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable a Espanya en cada moment. Vueling podrà actualitzar la present Política de privadesa, per la qual cosa es recomana que l'Usuari la consulti periòdicament.

Quines dades personals obtenim?

A través de formularis, Vueling obté les dades personals necessàries, com ara el vostre nom, cognoms, correu electrònic, domicili, DNI, número de targeta de crèdit o número de telèfon o dades de facturació, per a la prestació dels seus serveis o per a la realització de transaccions electròniques.

Vueling també obté informació de la vostra navegació a través de la pàgina web o l'aplicació, com ara el nombre de visites, la informació de registre, l'empremta digital o la informació de localització, entre altres. De la mateixa manera, Vueling pot obtenir informació dels correus electrònics, com ara les confirmacions de lectura d'aquests correus.

Pel que fa a les galetes que Vueling utilitza, podeu obtenir més informació a la nostra Política de Galetes.

Amb qui compartim les vostres dades?

Vueling, en qualitat de responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels Usuaris, informa que podrà cedir les vostres dades al seu accionista majoritari International Consolidated Airlines Group, S.A. (Grup IAG), o a altres empreses que pertanyin al Grup IAG per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa. La relació autoritzada de les empreses que pertanyen al Grup IAG està disponible a Internet (iwww.iairgroup.com). Igualment, podrà cedir les dades a tercers en els casos permesos per la normativa vigent, així com a altres línies aèries amb les quals tingui codis compartits o a Autoritats competents i Administracions Públiques que així ho requereixin.

De la mateixa manera, Vueling podrà donar accés a les dades esmentades als proveïdors de serveis externs que actuen amb qualitat d'encarregats del tractament en nom de Vueling, que en cap cas podran utilitzar-los per a altres finalitats, ni cedir-los a tercers.

Igualment, Vueling podrà facilitar a tercers una part de les dades estadístiques que, en cap cas, permetran la identificació personal de l'Usuari.

Com obtenim les vostres dades?

Vueling pot obtenir dades personals dels Usuaris durant el procediment de reserva de bitllets a través de la pàgina web de Vueling (en endavant el "Web"), aplicació mòbil de Vueling (en endavant l'"Aplicació") o el telèfon, la contractació de productes o serveis, durant la navegació per la seva Web o l'ús de l'Aplicació o les xarxes socials, en crear un compte d'usuari o fidelització, en sol·licitar l'enviament de newsletters, en participar en concursos, sortejos o actes semblants, o a través de tercers que ens les faciliten com agències o operadors turístics o línies aèries amb codi compartit.

Per a què utilitzem les vostres dades?

L'Usuari accepta que les dades personals facilitades, incloent-hi les d'ubicació, si escau, en el moment de sol·licitar la prestació de qualsevol dels nostres serveis, s'incloguin en un o diversos fitxers automatitzats, la titularitat dels quals correspon a Vueling, amb la finalitat de:

 • reservar una plaça per prestar el servei de transport aeri.
 • subministrar i desenvolupar altres serveis contractats i prestacions relacionades amb l'atenció al client o la comercialització directa.
 • administrar el compte d'usuari o fidelització per tal que l'Usuari pugui gestionar les seves reserves de manera més senzilla i personalitzada, veure destinacions o cerques realitzades prèviament, fins i tot des de diferents dispositius (ordinador, tauleta, mòbil).
 • facilitar el procés d'immigració i ingrés.
 • fer complir els requisits relacionats amb la comptabilitat, la facturació i l'auditoria.
 • verificar les targetes de crèdit, dèbit i altres mitjans de pagament.
 • fer complir els requisits de seguretat, administració i jurídics de Vueling.
 • verificar, mantenir i desenvolupar anàlisis i sistemes estadístics de diferent índole, com Google Analytics.
 • detectar i/o prevenir el frau o les activitats anàlogues de caràcter il·legal.
 • prestar serveis addicionals, millores en els nostres serveis i en l'experiència del client a l'hora d'utilitzar la pàgina web o l'Aplicació.
 • Anàlisis estadístiques de visites al Web i comportaments dels Usuaris al Web.
 • Geolocalització mitjançant tecnologia GPS, Bluetooth, xarxes Wi-Fi, adreça IP o tecnologies similars per a una millor personalització dels serveis a través del Web o l'Aplicació.
 • donar-vos a conèixer, fins i tot per mitjans electrònics o dispositius mòbils (notificacions push), qualsevol informació, promoció i publicitat que pugui ser del vostre interès sobre serveis, productes, novetats i altra informació de Vueling. Pel que fa a les newsletters que s'envien, inclouran productes oferts i gestionats per Vueling o per entitats col·laboradores. Si no voleu rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics, podeu donar-vos de baixa a l'enllaç habilitat a aquest efecte a les newsletters que rebeu, a través de la casella del Web habilitat a aquest efecte o a través del vostre compte d'usuari.

Responsabilitat en la veracitat de les dades

L'Usuari haurà de respondre de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar-ne qualsevol modificació a Vueling, i Vueling es reserva el dret a excloure dels serveis registrats els Usuaris que facilitin dades falses o fraudulentes, sense perjudici de la resta d'accions legalment procedents.

Vueling no pot fer-se responsable dels enllaços que es mostrin al seu Web i que remetin a altres pàgines web titularitat de tercers responsables d'aquests enllaços.

Exercici dels vostres drets

Per exercir els drets d'accés, modificació, oposició i cancel·lació, l'Usuari podrà enviar a Vueling una petició per escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o passaport, a l'adreça postal Vueling Airlines, S.A. (Departament Legal), Parc Empresarial Mas Blau II, Plaça Pla de l'Estany, núm. 5, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé l'adreça de correu electrònic lopd@vueling.com, adjuntant igualment el DNI o el passaport.

Aplicació de Vueling

Vueling posa a disposició de l'Usuari una Aplicació gratuïta per tal que pugui reservar un vol o contractar serveis a través d'un dispositiu mòbil (smartphone o tauleta). Aquesta Aplicació processa o recull determinades dades dels Usuaris de manera similar al Web, i les desa en el mateix dispositiu mitjançant l'emmagatzematge local). A més, de tot el que s'ha indicat més amunt, Vueling podrà obtenir dades de localització de l'Usuari mitjançant tecnologia GPS, Bluetooth, xarxes Wi-Fi, adreça IP o tecnologies semblants per proporcionar a l'Usuari informació sobre l'aeroport més proper, operativa, reserves de vol, serveis addicionals o altres comunicacions informatives o comercials mitjançant notificacions push, sempre que l'Usuari hagi donat el seu consentiment a través del seu dispositiu mòbil, que es podrà revocar en qualsevol moment a través del mateix dispositiu.

Igualment, Vueling podrà utilitzar les dades de localització per a finalitats estadístiques, així com per oferir promocions o serveis personalitzats i establir polítiques antifrau.

Xarxes socials

Vueling pot disposar dels comptes de la seva titularitat en diferents xarxes socials per promocionar els seus serveis i podria accedir, a través del proveïdor d'aquest tipus de serveis, a determinada informació sobre l'Usuari, que prèviament accepta compartir a través de les esmentades xarxes. Vueling podria utilitzar les dades obtingudes a través dels seus comptes de les xarxes socials per a la creació de campanyes de publicitat segmentada, concursos, sortejos i promocions, de conformitat amb les condicions particulars i la política de privadesa de cada xarxa social.

A través del seu Web, Vueling pot posar a disposició de l'Usuari serveis que seran prestats per tercers proveïdors, com ara la reserva d'hotels, pàrquings, lloguer de vehicles, transport d'equipatge o altres serveis relacionats. L'Usuari que contracta aquests serveis haurà d'acceptar els termes i les condicions i la política de privadesa de cada proveïdor de serveis, motiu pel qual Vueling no pot responsabilitzar-se d'aquests serveis ni de les dades que l'Usuari voluntàriament els faciliti.

Seguretat en les transaccions

Vueling vetlla per la seguretat i confidencialitat de les transaccions que realitzeu a través del Web o de l'Aplicació, i pren totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol accés no autoritzat per part de tercers, tenint en compte l'estat de la tècnica en cada moment.

Treballem de manera continuada en la lluita contra el frau i la usurpació d'identitat en les transaccions electròniques, utilitzant programaris i sistemes que ens ajuden a detectar conductes potencialment fraudulentes i evitar que es repeteixin.

Quan realitzeu una transacció a través del vostre compte d'usuari, se us podrà sol·licitar que Vueling emmagatzemi el vostre número de targeta per a futures compres. El número de la vostra targeta quedarà sempre xifrat mitjançant el protocol SSL que ofereix el nivell més alt de seguretat.

Sense perjudici de la informació anterior, és molt important que l'Usuari prengui les precaucions bàsiques per a la seva pròpia seguretat i, especialment, recomanem les següents:

 • No facilitar mai el vostre nom d'usuari de compte o contrasenyes a terceres persones.
 • Canviar de contrasenya periòdicament i no fer servir contrasenyes que s'utilitzen de manera habitual (123456, qwerty, admin o similars) o fàcilment identificables (la data de naixement, el cognom, etc.).
 • Tancar la sessió i desconnectar els comptes (fins i tot els de les xarxes socials) per evitar l'accés no autoritzat, especialment si us connecteu des d'un equip compartit per altres persones.
 • Tancar la finestra del navegador.

 

15.
Responsabilitat per retards

En cas de retard del Passatger, VUELING serà responsable dels danys soferts sempre i quan no hagi pres totes les mesures raonables per evitar el dany o li hagi estat impossible prendre aquestes mesures, amb un límit de 4.694 Drets Especials de Gir per Passatger.

 

16.
Serveis addicionals propis i aliens

VUELING compta amb un ampli catàleg de serveis addicionals que posa a disposició dels passatgers durant el procés de reserva i que els permeten configurar l'oferta a mida.

VUELING ha assolit acords amb terceres empreses per tal que ofereixin als Passatgers altres serveis que no siguin els de transport aeri, com ara reserves d'hotel, activitats, lloguer de cotxes o sales VIP, entre altres. En aquests casos i pel que fa als serveis addicionals al vol contractat pel Passatger, regiran exclusivament els termes i les condicions dels tercers que subministrin aquests serveis, i VUELING no acceptarà cap responsabilitat per l'incompliment dels termes i les condicions en la prestació dels serveis addicionals.

17.
Al·lèrgies

Vueling no pot garantir un ambient lliure d'al·lergògens als seus avions. El nostre menú a bord ofereix aliments que contenen fruits secs, cacauets o altres aliments susceptibles de ser al·lergògens; a més, és impossible controlar si els aliments o altres productes o components que duen a bord la resta de passatgers poden produir reaccions al·lèrgiques.

És imprescindible que tots els passatgers amb al·lèrgies portin la injecció d'epinefrina per als casos de crisi juntament amb una nota mèdica que acrediti la necessitat de dur-la i que en el moment de l'embarcament comuniquin la seva al·lèrgia a la tripulació de l'avió. En cas de no dur la injecció, Vueling declina tota responsabilitat.

 

18.
Disposicions Generals

Cap agent, treballador o representant del Transportista no té autoritat per alterar, modificar o renunciar a qualsevol de les disposicions d'aquest Contracte.

El Passatger pot emmagatzemar el present Contracte en format electrònic.

Si alguna de les clàusules o condicions d'aquest Contracte és declarada il•legal o nul•la, el Contracte seguirà vigent amb la resta de clàusules.

 

19.
Llei i competència judicial

Sense perjudici d'allò que estableixi la normativa en vigor, aquestes Condicions Generals de Transport es regiran per la Llei espanyola.

Les disputes relacionades amb les presents Condicions Generals de Transport que puguin sorgir estaran subjectes a la "jurisdicció no exclusiva" dels tribunals espanyols.

 

Has seleccionat una data d'anada que és posterior a la data de tornada.
Abans de continuar, has de seleccionar el número de passatgers que viatjaran.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • ©2016 Vueling Airlines SA